Анотовані описи звітів про НДР (ТНР,ВтаЗХТ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено анотовані описи звітів про НДР, що виконані на кафедрі.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • ДокументВідкритий доступ
  Новітні ефективні технології кондиціювання біохімічно оброблених стічних вод для повторного промислового використання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Косогіна, І. В.; Kosogina, I.
  Створено аналітичну довідку щодо основних методів кондиціонування стічних вод. Проведено аналіз усередненого складу стічних вод. Підібрано раціональні умови синтезу нових спеціалізованих реактантів для очищення і електрохімічної стабілізаційної обробки промислових і комунальних біологічно підготовлених стічних вод. Розроблено нову методику проведення електрохімічних досліджень процесів формування накипу і регулювання товщини і структури фазового мікрошару на поверхні металів при стабілізаційній обробці стічних вод. Визначено корозійні характеристики маловуглецевої сталі при різних температурних умовах з інгібітором та окисником при стабілізаційній обробці стічних вод. Встановлено параметри комбінованої дії УЗ і нових стабілізаційних реагентів на доочищену воду з метою утворення міцного фазового мікрошару з антикорозійними захисними властивостями. Виявлено основні закономірності процесів очищення модельних та реальних стічних вод від окремих полютантів та їх сукупності одиничними реактантами та раціональною їх комбінацією. Запропоновано метод комбінованої дії протинакипного та протикорозійного захисту металу теплообмінного обладнання. Визначено закономірності формування захисних шарів на поверхні теплообміну під дією ультразвуку в залежності від частоти і потужності при спільній спрямованій дії антискалантів та демінералізаторів. Встановлено механізм взаємодії окремих реагентів та їх науково обґрунтованої сукупності з полютантами різної природи і генезу стічних вод. Розроблено технологічні параметри процесу очищення різного складу вод запропонованими новими реагентами до нормативних вимог їх повторного і оборотного використання в промисловості, теплоенергетиці і в агрокомплексі. Запропоновано технологічну послідовність використання отриманих реактантів водоочищення в технології кондиціювання стічних вод для повторного їх використання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Композиційні наноструктуровані матеріали з регульованими фізико-хімічними властивостями
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Корнілович, Б. Ю.; Kornilovych, Borys Yu
  Отримано дослідні зразки новітніх каталізаторів та фотокаталізаторів на основі вперше синтезованих нанорозмірних оксидів металів, визначено кінетичні закономірності перебігу окисно-відновних процесів за їх участю у забруднених водних середовищах. Встановлено експериментальні залежності ступеня фотокаталітичного очищення модельних стічних вод від природи забрудника та його концентрації. Обґрунтовано технологічні параметри проведення рідиннофазних окисно-відновних процесів очищення стічних вод від полютантів різного походження. Визначено технологічні параметри процесів фотокаталітичного та окисно-відновного очищення стічних вод від органічних та неорганічних забрудників створеними каталітичними системами на основі нанорозмірних оксидів металів. Розроблено технологічні засади очищення стічних вод фармацевтичних виробництв каталітичними наноструктурованими металоксидними системами. Встановлено основні закономірності процесів одержання композиційних матеріалів на основі природних силікатів. Синтезовано аміно-функціональні, залізо– та кремнеземвмісні силікатні композити. Досліджено структурно-сорбційні характеристики та фізико-хімічні властивості одержаних поруватих багатофункціональних композитів. Встановлено, що отримані матеріали ефективно видаляють неорганічні токсиканти із вод, як в катіонній, так і аніонній формах, в широкому діапазоні рН. Показано, що одержані композити можуть бути використані як перспективні сорбенти для вилучення іонів металів (кобальту, арсену) та природних радіонуклідів (урану) із водного середовища, в тому числі із забруднених поверхневих та ґрунтових вод з підвищеною мінералізацією. Запропоновано технологічну схему одержання залізовмісних сорбентів на основі органофілізованого бентоніту та шляхи їх утилізації за керамічною технологією. Розроблено технологію одержання піролітичним методом прозорих електропровідних оксидно-металевих покриттів на неорганічному натрійкальційалюмосилікатному флоат-склі. Виготовленно промислово-дослідні партії зразків скла спеціального призначення з електрообігрівом для захисту від запотівання та обмерзання. Розроблено технологію нанесення самоочисного фотокаталітичного покриття на основі анатаза на силікатне скло та виготовлено дослідну партію зразків. Показано високу ефективність застосування методу іонообмінного зміцнення для одержання багатошарових наноструктурованих склоподібних матеріалів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Каталітичні системи на основі нанорозмірних оксидів металів для специфічних методів очищення стічних вод
  (НТУУ «КПІ», 2016) Мітченко, Т. Є.; Mitchenko, T.; Митченко, Т. Е.; Кафедра технологiї неорганiчних речовин та загальної хiмiчної технологiї; Хiмiко-технологiчний факультет; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації токсичних компонентів осадів водоочищення
  (НТУУ «КПІ», 2011) Сербін, В. П.; Serbin, V. P.; Сербин, В. П.; Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 • ДокументВідкритий доступ
  Фундаментальні засади органохімічного вилуговування кольорових, рідкісних та благородних металів з мінеральної природної та вторинної техногенної сировини
  (НТУУ «КПІ», 2012) Астрелін, І. М.; Astrelin, Igor M.; Астрелин, И. М.; Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології; Хіміко-технологічний факультет; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 • ДокументВідкритий доступ
  Фундаментальні засади створення новітніх методів синтезу нанокомпозитних та наноструктурованих матеріалів з заданими функціональними властивостями (Комплексний проект)
  (НТУУ "КПІ", 2014) Астрелін, І. М.; Астрелин, И. М.; Astrelin, Ihor M.; технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології; хіміко-технологічний; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації та переробки відходів глиноземного та титанового виробництв у товарний продукт
  (НТУУ "КПІ", 2014) Астрелін, Ігор Михайлович; Астрелин, Игорь Михайлович; Astrelin, Igor Michailovich; технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології; хіміко-технологічний; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"