Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1366
Title: Нанорозмірні структури на поверхні заліза, сформовані інтенсивною пластичною деформацією і одночасною дифузією азоту
Advisors: Білоцький О.
Keywords: залізо
інтенсивна пластична деформація
тертя
азот
дифузія
наноструктура
Issue Date: 2008
Citation: Нанорозмірні структури на поверхні заліза, сформовані інтенсивною пластичною деформацією і одночасною дифузією азоту : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. Білоцький. - К., 2008. - 119 л. + CD-ROM. - Д/б №2904-ф
Abstract: Об'єкт дослідження – фізичні процеси, що обумовлюють диспергування зеренної структури до нано- и субмікроструктурного стану і структурна чутливість механічних властивостей заліза, отриманого інтенсивною пластичною деформацією (ІПД) тертям з одночасною дифузією азоту. Мета роботи – встановлення фізичних закономірностей формування структури та властивостей градієнтних субмікро- і нанорозмірних приповерхневих шарів заліза, які утворюються при ІПД тертям з одночасною дифузією елементів проникнення. Методами рентгеноструктурного, мікроструктурного аналізу, електронної растрової та просвічувальної мікроскопії, мікромеханічних випробувань та наноіндентування вивчено особливості структури та механічні характеристики поверхневих шарів зразків заліза, отриманих в процесі ІПД тертям в різних газових середовищах. Вперше одержано нові експериментальні дані про особливості формування фазового складу, структури, кінетики дифузійних процесів в залізі при одночасній дії ІПД тертям та дифузії атомів азоту. Вивчення закономірностей формування зеренної і дислокаційної структури на нанорозмірному рівні в процесі ІПД тертям з одночасною дифузією азоту дозволило вперше встановити механізм диспергування зеренної структури з урахуванням параметрів пластичної деформації та фізико-хімічних перетворень за рахунок дифузії елементів проникнення, пояснити градієнтну природу та особливості фізико-механічних властивостей поверхневих шарів заліза деформаційного та деформаційно-дифузійного походження. Вивчення закономірностей механохімічних реакцій, які, діючи в умовах одночасної ІПД і дифузійного перерозподілу елементів між поверхневими шарами та зовнішнім газовим середовищем в полі температурних і концентраційних градієнтів, формують на поверхні масивних металевих матеріалів складну гетерофазну структуру з керованим рівнем властивостей, надає можливість прогнозувати оптимальні структурні стани.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1366
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2904-ф.doc
  Restricted Access
11.21 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.