Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/14333
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» для студентів Видавничо-поліграфічного інституту
Keywords: комбінаторика
ймовірність
незалежні випробування
дискретні випадкові величини
неперервні випадкові величини
математичне сподівання
дисперсія
закон розподілу
кореляція
вибірка
точкові оцінки
інтервальні оцінки
гіпотеза
критерій згоди
combinatorics
probability
independent tests
discrete random variables
continuous random values
mathematical expectations
dispersion
distribution law
correlation
selection
point and interval estimations
hypothesis
accordance criteria
комбинаторика
вероятность
независимые испытания
дискретные случайные величины
непрерывные случайные величины
математическое ожидание
дисперсия
закон распределения
корреляция
выборка
интервальные оценки
точечные оценки
гипотеза
критерий согласия
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» для студентів Видавничо-поліграфічного інституту [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. І. Кушлик-Дивульська, Б. Р. Кушлик. − Електронні текстові дані (1 файл: 3,74 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 161 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/14333
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КМФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Teor_ymovirn_mat_stat.pdf
  Restricted Access
3.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.