Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16013
Title: Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)
Authors: Довгань, Людмила Євгенівна
Малик, Ірина Петрівна
Шкробот, Маріна Володимирівна
Keywords: управлінський консалтинг
управленческий консалтинг
managerial Consulting
Issue Date: May-2016
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 198 с. – Назва з екрана.
Abstract: Навчальна дисципліна «Управлінський консалтинг» відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів та спеціалістів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Предмет навчальної дисципліни – загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку управлінського консультування; зміст і особливості консультаційних процесів, технології консультування. «Основи управлінського консультування» є дисципліною, що поєднує як спеціальні, так і міждисциплінарні знання. Вивчення даної дисципліни базується на концепціях і поняттях теорії управління, стратегічного управління, управління персоналом, макро- та мікроекономікою і спрямоване на формування сучасного фахівця. «Основи управлінського консультування» тісно пов’язана з іншими дисциплінами навчального плану, такими як «Менеджмент», «Стратегічний менеджмент», «Управління персоналом» тощо. Основні принципи або сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в даній дисципліні, являють собою методологію наукової дисципліни. Методологічний арсенал дисципліни «Основи управлінського консультування» включає загальнонаукові та спеціальні методи пізнання (дослідження). Дисципліна має блочну структуру, включає лекційні та практичні заняття, на яких використовується вітчизняний і зарубіжний досвід. Методика викладання дисципліни поєднує традиційні (лекції, семінари, практичні заняття) і тренінгові розгляд ситуацій, ділові ігри, тестування, розв’язання практичних задач) методи. Це дає змогу ширше охопити увагу слухачів і спрямувати їх на комплексне засвоєння усіх питань курсу. Мета навчальної дисципліни – оволодіння знаннями в галузі надання консалтингових послуг, методами діагностування проблем організації та способами залучення людей до процесів змін, набуття майбутніми менеджерами умінь консультувати з управління та організаційного розвитку. Основні завдання навчальної дисципліни полягають в опануванні основними інструментами організації та управління консалтинговою діяльністю, зокрема: – надати базові знання, що необхідні при вивченні процесу управлінського консультування; – навчити студентів розуміти та користуватися понятійним апаратом консалтингу та управління персоналом; – розкрити специфіку методів проведення консультування та способів вирішення управлінських проблем; – формування знань щодо умов і чинників успішного управлінського консультування, усвідомлення підходів і методів надання консалтингових управлінських послуг; – навчити студентів самостійно аналізувати управлінські проблеми; – розвиток здібностей і набуття навичок підготовки і проведення консалтингової управлінської діяльності. У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати знання про ефективний консалт-менеджмент з метою повного використання можливостей управлінської праці та організаційного потенціалу, зокрема: основні поняття управлінського консультування; методологічні основи управлінського консалтингу; еволюцію консалтингу як підприємницької діяльності; методи управлінського консультування; організаційні та психологічні аспекти управлінської консалтингової діяльності; основи планування та вдосконалення консультаційної роботи в організації.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16013
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_УК.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.