Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16013
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДовгань, Людмила Євгенівна-
dc.contributor.authorМалик, Ірина Петрівна-
dc.contributor.authorШкробот, Маріна Володимирівна-
dc.date.accessioned2016-05-25T06:51:23Z-
dc.date.available2016-05-25T06:51:23Z-
dc.date.issued2016-05-
dc.date.submitted2016-
dc.identifier.citationНавчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 198 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/16013-
dc.description.abstractНавчальна дисципліна «Управлінський консалтинг» відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів та спеціалістів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Предмет навчальної дисципліни – загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку управлінського консультування; зміст і особливості консультаційних процесів, технології консультування. «Основи управлінського консультування» є дисципліною, що поєднує як спеціальні, так і міждисциплінарні знання. Вивчення даної дисципліни базується на концепціях і поняттях теорії управління, стратегічного управління, управління персоналом, макро- та мікроекономікою і спрямоване на формування сучасного фахівця. «Основи управлінського консультування» тісно пов’язана з іншими дисциплінами навчального плану, такими як «Менеджмент», «Стратегічний менеджмент», «Управління персоналом» тощо. Основні принципи або сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в даній дисципліні, являють собою методологію наукової дисципліни. Методологічний арсенал дисципліни «Основи управлінського консультування» включає загальнонаукові та спеціальні методи пізнання (дослідження). Дисципліна має блочну структуру, включає лекційні та практичні заняття, на яких використовується вітчизняний і зарубіжний досвід. Методика викладання дисципліни поєднує традиційні (лекції, семінари, практичні заняття) і тренінгові розгляд ситуацій, ділові ігри, тестування, розв’язання практичних задач) методи. Це дає змогу ширше охопити увагу слухачів і спрямувати їх на комплексне засвоєння усіх питань курсу. Мета навчальної дисципліни – оволодіння знаннями в галузі надання консалтингових послуг, методами діагностування проблем організації та способами залучення людей до процесів змін, набуття майбутніми менеджерами умінь консультувати з управління та організаційного розвитку. Основні завдання навчальної дисципліни полягають в опануванні основними інструментами організації та управління консалтинговою діяльністю, зокрема: – надати базові знання, що необхідні при вивченні процесу управлінського консультування; – навчити студентів розуміти та користуватися понятійним апаратом консалтингу та управління персоналом; – розкрити специфіку методів проведення консультування та способів вирішення управлінських проблем; – формування знань щодо умов і чинників успішного управлінського консультування, усвідомлення підходів і методів надання консалтингових управлінських послуг; – навчити студентів самостійно аналізувати управлінські проблеми; – розвиток здібностей і набуття навичок підготовки і проведення консалтингової управлінської діяльності. У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати знання про ефективний консалт-менеджмент з метою повного використання можливостей управлінської праці та організаційного потенціалу, зокрема: основні поняття управлінського консультування; методологічні основи управлінського консалтингу; еволюцію консалтингу як підприємницької діяльності; методи управлінського консультування; організаційні та психологічні аспекти управлінської консалтингової діяльності; основи планування та вдосконалення консультаційної роботи в організації.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectуправлінський консалтингuk
dc.subjectуправленческий консалтингuk
dc.subjectmanagerial Consultinguk
dc.titleНавчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)uk
dc.typeBookuk
dc.audience.departmentКафедра менеджментуuk
dc.audience.disciplineУправлінський консалтингuk
dc.audience.speciality8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст)uk
dc.format.page198 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.date.availablehandmade2016-
dc.description.abstractenAcademic discipline "Managerial Consulting" meets the educational and professional program for masters and specialists in the field of knowledge 0306 "Management and Administration" training direction 6.030601 "Management" specialty 8 (7) .03060101 "Management and administration". The subject of the course is: • the study of general laws, principles of formation, functioning and development of management consulting; • the content and features of the consultation processes. "Management Consulting Fundamentals " is a discipline that combines both specific and interdisciplinary knowledge. The study of this discipline is based on concepts of management, strategic management, personnel management, macro- and microeconomics The course has a block structure includes lectures and workshops that use domestic and foreign experience. Teaching method combines traditional courses (lectures, seminars, workshops) and training (dealing with cases, business games, tests, solving practical problems). This allows students to capture the attention of a wider audience and direct them to complete assimilation of all matters of course. The purpose of the discipline is the mastery of knowledge in the field of management consulting, methods of diagnosing problems of organization and ways of attracting people to change. The main objectives of the course lie in mastering the basic tools of organization and management consultancy activities, including: - basic knowledge required in the study process of management consulting; - conceptual apparatus of management consulting; - specific methods of counseling and ways to solve managerial problems; - successful management consulting, realization approaches and methods of management consulting services; - analysis of managerial problems; - development of abilities and skills for preparation and conduct of management consulting. After studying the course Management Consulting a student must obtain knowledge about effective management consulting for the full use of the administrative work and organizational capacity, including: basic concepts of management consulting; methodological foundations of management consulting; methods of management consulting; organizational and psychological aspects of management consultancy activities; basics of planning and improvement consulting work in the organization.uk
dc.description.abstractruУчебная дисциплина «Управленческий консалтинг» соответствует образовательно-профессиональной программе подготовки магистров и специалистов отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование» направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности 8 (7) .03060101 «Менеджмент организаций». Предмет учебной дисциплины - общие закономерности, принципы формирования, функционирования и развития управленческого консультирования; содержание и особенности консультационных процессов, технологии консультирования. «Основы управленческого консультирования» является дисциплиной, объединяющей как специальные, так и междисциплинарные знания. Изучение данной дисциплины базируется на концепциях и понятиях теории управления, стратегического управления, управления персоналом, макро- и микроэкономики и направлено на формирование современного специалиста. «Основы управленческого консультирования» тесно связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как «Менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Управление персоналом» и др. Основные принципы или совокупность приемов исследования, которые используются в данной дисциплине, представляют собой методологию научной дисциплины. Методологический арсенал дисциплины «Основы управленческого консультирования» включает общенаучные и специальные методы познания (исследования). Дисциплина имеет блочную структуру, включая лекционные и практические занятия, на которых используется отечественный и зарубежный опыт. Методика преподавания дисциплины сочетает традиционные (лекции, семинары, практические занятия) и тренинговые (рассмотрение ситуаций, деловые игры, тестирование, решение практических задач) методы. Это позволяет шире охватить внимание слушателей и направить их на комплексное усвоение всех вопросов курса. Цель учебной дисциплины - овладение знаниями в области оказания консалтинговых услуг, методами диагностирования проблем организации и способами привлечения людей к процессам изменений, приобретение будущими менеджерами умений консультировать по управлению и организационному развитию. Основные задачи учебной дисциплины заключаются в овладении основными инструментами организации и управления консалтинговой деятельностью, в частности: – Предоставить базовые знания, необходимые при изучении процесса управленческого консультирования; – Научить студентов понимать и пользоваться понятийным аппаратом консалтинга и управления персоналом; – Раскрыть специфику методов проведения консультирования и способов решения управленческих проблем; – Формирование знаний об условиях и факторов успешного управленческого консультирования, осознание подходов и методов оказания консалтинговых управленческих услуг; – Научить студентов самостоятельно анализировать управленческие проблемы; – Развитие способностей и приобретение навыков подготовки и проведения консалтинговой управленческой деятельности. В результате изучения дисциплины студент должен получить знания об эффективном консалт-менеджменте с целью полного использования возможностей управленческого труда и организационного потенциала, в частности: основные понятия управленческого консультирования; методологические основы управленческого консалтинга; эволюцию консалтинга как предпринимательской деятельности; методы управленческого консультирования; организационные и психологические аспекты управленческой консалтинговой деятельности; основы планирования и совершенствования консультационной работы в организации.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.audience.facultyФакультет менеджменту та маркетингуuk
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_УК.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.