Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19035
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСкіцько, Іван Федорович-
dc.contributor.authorСкіцько, Олексій Іванович-
dc.contributor.editorАвраменко, Андрій Олександрович-
dc.date.accessioned2017-03-16T09:55:17Z-
dc.date.available2017-03-16T09:55:17Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationСкіцько, І. Ф. Фізика (Фізика для інженерів) [Електронний ресурс] : підручник для студентів, які навчаються за технічними спеціальностями / І. Ф. Скіцько, О. І. Скіцько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського ; ред.: А. О. Авраменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 25,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 513 c. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/19035-
dc.language.isoukuk
dc.subjectелектромагнетизмuk
dc.subjectхвильова оптикаuk
dc.subjectквантова механікаuk
dc.subjectфізика твердого тілаuk
dc.subjectбудова атомаuk
dc.subjectбудова атомного ядраuk
dc.titleФізика (Фізика для інженерів)uk
dc.typeBookuk
dc.audience.discipline"Фізика"uk
dc.audience.speciality125 "Кібербезпека"uk
dc.audience.speciality172 "Телекомунікації та радіотехніка"uk
dc.format.page513 с.uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc534.1 535.8; 537.1 539.18uk
dc.description.abstractukЯк навчальний предмет у вищому технічному навчальному закладі фізика належить до числа фундаментальних наук, які утворюють основу теоретичної підготовки інженерів, виконує роль тієї бази, без якої не можлива успішна діяльність інженера в будь-якій діяльності сучасного виробництва та формує його світогляд. Знання основ загальної фізики, особливо фізики металів і напівпровідників, фізики контактних явищ металів та напівпрвідників, фізичних основ передачі інформації оптичними волокнами дуже важливі для оволодіння сучасними принципами побудовита функціонування засобів захисту інформації та телекомунікаційного обладнання. Тому такі розділи курсу фізики включені до відповідних модулей освітньо професійних програм галузевих стандартів вищої освіти щодо підготовки бакалаврів за напрямами 125 "Кібербезпека" і 172 "Телекомунікації та радіотехніка". В основу відбору матеріалу для написання підручника покладена діюча сьогодні програма з курсу фізики для вище названих спеціальностей, а також матеріали курсу лекцій, який на протязі багатьох років читається слухачам в Державному закладі "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського". Підручник складається з двадцяти трьох розділів, в яких викладені фізичні основи електростатики, постійного струму, електромагнетизму, коливань та хвиль, хвильової оптики, квантової природи випромінювання, будови атома та атомного ядра, квантової механіки, фізики твердого тіла та контактних явищ, квантової електроніки, розповсюдження світла оптичним волокном. Матеріал підручника максимально забезпечує теоретичні основи спеціальних курсів. Особлива увага приділяється визначенню вихідних понять та їх походження. Автори намагались дотримуватись лаконічного стилю викладу, який би одночасно поєднував основи класичної і сучасної фізики, зробити акценти у тексті на основних поняттях і законах, які повинні сприяти кращому засвоєнню матеріалу. Вирішальну роль в роботі над курсом мало постійне активне спілкуання з студентами на лекціях, практичних і лабораторних заняттях, консультаціях, заліках і іспитах. Неможливо написати підручник і знаходитись у відриві від тих, кому він призначається, спілкуючись з ними тільки в односторонньому порядку на лекціях. У викладанні, як і любому іншому ділі, необхідний експеримент. Із декількох можливих способів викладання того чи іншого питання необхідно надати перевагу тому, який в ході навчання дає кращий результат. При написанні підручника ми ставили за мету логічно підвести матеріал Курсу до такого об'єму інформації, щоб студент зрозумів природу виникнення особливих властивостей контакту двох напівпровідників, контакту метал-напіпровідник, механізм розповсюдження та способи введення і виведення оптичного сигналу в оптоволокнах. Розуміння цих питань дуже важливе для становлення інженера-зв'язківця. Фізику хотіли представити не як деякий об'єм інформації, який необхідно засвоїти, а як розумну, логічну і красиву науку.Фізику необхідно вивчати під девізом "Ніякого зазубрювання!" Замість пам'яті формальної повинна використовуватись пам'ять логічна запам'ятовування повинно досягатись через глибоке розуміння. Використаний математичний апарат забезпечує достатній рівень строгості викладу і відповідає математичній підготовці студентів перших курсів втузів.uk
dc.description.abstractenThe course of physics in the institution of higher education relates to one of the fundamental disciplines that creates the ground for theoretical training of engineering students; it is the base without which the successful engineering is impossible in any sphere of modern production; it creates the world view. The proposed course of physics is designed for two-semester study of students who specialize in technical sciences. The authors made an attempt to create the course with special attention being paid to the basics of physics used in communication technology. Nowadays, technics and technology are changing rapidly. New materials and technologies are being used for creating advanced technical devices. We may see the transfer from microelectronic to nanoelectronics. This transfer is mostly noticeable in the communication sphere. New professions have appeared, such as “Cyber security” and others. This requires new approaches to teaching and general content physics. The knowledge of the basics of general physics, especially the physics of metals and semiconductors, physics of contact phenomena of metals and semiconductors, physical grounds of information transfer by means of optical fibers is very important for mastering modern principles of construction and operation of information security and telecommunication equipment.. Therefore, the following sections of the course of physics are included to the respective modules of general and vocational programs for BA degree in specialties 125 “Cyber security” and 172 “Telecommunication and radiotechnics”. All this has led to creating the given course book “Physics” (Physics for Engineers). The reference literature, used for writing this course book, is provided at the end. When choosing the material for the course book, we have used the program of the course of physics for the aforesaid degrees, as well as lecture materials that have been used for many years at the State institution “Institute of Special Communication and Information Security of NTU of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute”. The course book consists of twenty-three chapters which set out the physical fundamentals of electrostatics, direct current, electromagnetism, oscillations and waves, wave optics, quantum nature of radiation, structure of atom and atom nucleus, quantum mechanics, solid state physics and contact phenomena, thermionic emission, quantum electronics, light distribution by optical fiber. The material of the course book provides maximum theoretical basis of special courses for the aforesaid degrees. Particular attention is paid to determining the basic concepts and their origin. The authors tried to observe laconic style of presentation that simultaneously combines the basics of classical and modern physics, to emphasize the text on the basic concepts and laws that should contribute to assimilating the material. The constant communication with students at the lectures, practical and experimental sessions, consultations, examinations and tests played a key part in creating the course book. It is impossible to write a course book being separated from those who the course book is aimed for, to have only one-way communication with them at the lecture. Teaching, like other actions, requires experiments. When selecting from several ways of teaching, we should choose one, which is more effective. When creating the course book, the authors tried to logically provide the course material within the scope of information which would give the student understanding of the nature of creation of special properties of the contact between two semiconductors, metal and semiconductor, distribution mechanism and methods of optic signal input and output in optical fibers, operation principles of quantum optical amplifiers and generators, photoreceivers (pixels). The understanding of these issues is very important for developing a communications engineer. The authors wanted to show the physics not like a certain scope of information, which is to be learnt, but as an intelligent, logical and beautiful science. When learning physics one should be guided by the principle “No learning by heart!”. The logical memory should be used instead of formal one – the learning should be achieved by deep understanding. The used mathematical apparatus provides sufficient level of strict provision of course material and corresponds to the mathematical level of training of students of first years education. The used mathematical apparatus provides a sufficient level of severity of the course material corresponds to the mathematical level of training of first year students of the higher technical educational institutions.uk
dc.description.abstractruКурс физики в высшем учебном заведении относится к фундаментальным дисциплинам, которая составляет основу теоретической подготовки студентов инженерных специальностей, выполняет роль той базы, без которой не возможна успешная деятельность инженера в любой отрасли современного производства та формирует его мировозрение. Предлагаемый курс физики расчитан на двухсеместровое обучение студентов, которые специализируются в технических науках. Мы стремились создать такой курс, в котором особое внимание уделено основам физики, которые используются в технике связи. Сегодня быстрыми темпами меняется техника и технологии. Используются новые материалы и технологии при создании самых современных технических устройств. Происходит переход от микроэлектроники до наноэлектроники. Особенно этот переход заметный в современной связи. Появились новые специальности, как например, "Кибербезопасность" и т.п. Все это требует новых подходов в преподавании общего курса физики. Знание основ общей физики, особенно физики металлов и полупроводников, физики контактных явлений металлов и полупроводников, физических основ передачи информации оптическими волокнами очень важны для овладения современными принципами построения и функционирования средств защиты информации и телекомуникационного оборудования. Поэтому такие разделы физики включены в соответствующие модули образовательно-профессиональных программ подготовки бакалавров за специальностями 125 "Кибербезопасность" и 172 "Телекомуникации и радиотехника". Всё это обусловило написание данного учебника: "ФИЗИКА" (Физика для инженеров). Для написания учебника использована литература, список которой приводится в конце книги. В основу отбора материала для учебника положена действующая сегодня программа курса физики для вышеназванных специальностей, а также материаллы курсу лекций, который на протяжении многих лет читается слушателям в Государственном учреждении "Институт специальной связи и защиты информации НТУУ "КПИ" им. Игоря Сикорского". Учебник состоит из двадцати трёх разделов, в которых изложены физические основы : электростатики, постоянного тока, электромагнетизма, колебаний и волн, волновой оптики, квантовой природы излучения, строения атома и атомного ядра, квантовой механики,физики твердого тела и контактных явлений, термоэлектронной эмиссии, квантовой электроники, распространение света оптическими волокнами. Материал учебника максимально обеспечивает теоретические основы специальных курсов для вышеназванных специальностей. Особенное внимание уделяется определениям исходных понятий и их происхождению. Авторы стремились придерживаться лаконичного стиля изложения материала, который бы одновременно сочетал основы классической и современной физики, сделали акценты в тексте на основных понятиях и законах, которые должны способствовать лучшему усвоению материала. Решающую роль в работе над курсом имело постоянное активное общение из студентами на лекциях, практических и лабораторных занятиях, консультациях, зачётах и экзаменах. Нельзя написать учебник и находится в отрыве от тех, кому он предназначен, общаться с ними только в одностороннем порядке на лекциях. В преподавании, как и в любом другом деле, необходим эксперимент. Из нескольких возможных способов изложения того или иного вопроса необходимо дать преимущество тому, который в течении учёбы даёт лучший результат. Целью при написании учебника было логически подвести материал курса до такого объёма информации, чтоб студент понял природу возникновения особых свойств контакта двух полупроводников, контакта металл-полупроводник, механизм распространения та способы введения и выведения оптического сигнала в оптоволокнах, принципов работы оптических квантовых усилителей и генераторов, фотоприёмников (пикселей). Понимание этих вопросов очень важно для становления инженера-связиста. Авторы хотели представить физику не как некоторый объём информации, который необходимо усвоить, а как разумную, логическую и красивую науку. Физику необходимо изучать под девизом "Никакой зубрёжки!". Вместо памяти формальной должна использоваться память логическая - запоминание должно достигаться через глубокое понимание. Используемый математический аппарат обеспечивает достаточный уровень строгости изложения материала курса и соответствует математической подготовке студентов первых курсов высших технических учебных заведений.uk
dc.contributor.institutionНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КЗТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФІЗИКА. Скіцько І.Ф.,Скіцько О.І. ПІДРУЧНИК .pdf25.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.