Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22770
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorМогилатенко, Володимир Геннадійовичuk
dc.contributor.advisorMogilatenko, Vladimiren
dc.contributor.advisorМогилатенко, Владимир Геннадиевичru
dc.date.accessioned2018-04-16T09:23:32Z-
dc.date.available2018-04-16T09:23:32Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.govdoc0109U000571-
dc.identifier.other2265-
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/22770-
dc.language.isoukuk
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»uk
dc.subjectвизначення хімічного складуuk
dc.subjectжароміцні сплавиuk
dc.titleТеоретичні і технологічні принципи керування спеціальними властивостями високолегованих сплавів для литих деталей особливо відповідального призначенняuk
dc.title.alternativeTheoretical and technological principles of management by the special properties of the high- alloyed alloys for the poured details of the especially responsible settinguk
dc.title.alternativeТеоретические и технологические принципы управления специальными свойствами высоколегированных сплавов для литых деталей особо ответственного назначенияuk
dc.typeTechnical Reportuk
dc.contributor.facultyІнженерно-фізичний факультетuk
dc.contributor.departmentКафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металівuk
dc.format.page3 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.description.abstractukРозроблено нові підходи до визначення хімічного складу сплавів для виготовлення литих деталей із жаростійких та зносостійких сплавів на основі заліза. Визначено мікролегувальні та модифікувальні елементи, їх дію на властивості сплавів і оптимальні співвідношення для роботи литих деталей в екстремальних умовах. Розроблено методики визначення кінетики окиснення жаростійких сплавів в різних агресивних середовищах, їх окалиностійкості, термостійкості, ростостійкості та зносостійкості. Установлено параметри, які суттєво впливають на процеси виготовлення якісних виливків із високолегованих сплавів на основі заліза. Розроблені технологічні процеси виплавляння базових сплавів і введення в них мікролегувальних і модифікувальних присадок для різних умов експлуатації литих деталей. Розроблено принципи управляння спеціальними властивостями сплавів під час виготовлення із них виливків методами раціонального легування, мікролегування та модифікування. Розроблена методика побудови параметричних діаграм, які дають можливість визначати тривалість експлуатації литих деталей в умовах високих температур і агресивних середовищ. Розроблені і апробовані у виробничих умовах технологічні процеси виготовлення виливків відповідального призначення для роботи в екстремальних умовах.uk
dc.description.abstractenNew approaches are developed to determination of chemical composition of alloys for making of the poured details from heat-resistant and wearproof alloys on the basis of iron. Smallalloying and modifying elements, their action, are certain on properties of alloys and optimum correlations for work of the poured details in extreme terms. The methods of determination of kinetics of oxidization of heat-resistant alloys are developed in different aggressive environments, them firmness against oxidization , heat-resistance, steady to growth and wearproof. Parameters which substantially influence on the processes of making of the high-quality foundings from the high- alloyed alloys on the basis of iron are set. Developed technological processes of smelting of base alloys and introduction in them of Smallalloying and modifying additives for different external environments of the poured details. Management principles are developed by the special properties of alloys during making from them of foundings the methods of the rational alloying, мікролегування and modification. Developed method of construction of a parameter is a diagrams which enable to determine duration of exploitation of the poured details in the conditions of high temperatures and aggressive environments. The technological processes of making of foundings of the responsible setting for work in extreme terms are developed and approved in production terms.uk
dc.description.abstractruРазработаны новые подходы к определению химического состава сплавов для изготовления литых деталей из жаростойких и износостойких сплавов на основе железа. Определены микролегирующие и модифицирующие элементы, их действие на свойства сплавов и оптимальные соотношения для работы литых деталей в экстремальных условиях. Разработаны методики определения кинетики окисает жаростойких сплавов в разных агрессивных средах, их окалиностойкость, термостойкость, ростоустойчивость и износостойкость. Установлены параметры, которые существенно влияют на процессы изготовления качественных отливок из высоколегированных сплавов на основе железа. Разработанные технологические процессы выплавки базовых сплавов и введения в них микролегирующих и модифицирующих присадок для разных условий эксплуатации литых деталей. Разработаны принципы управления специальными свойствами сплавов во время изготовления из них отливок методами рационального легирования, микролегирования и модификации. Разработанная методика построения параметрических диаграмм, которые дают возможность определять длительность эксплуатации литых деталей в условиях высоких температур и агрессивных сред. Разработаны и апробированы в производственных условиях технологические процессы изготовления отливок ответственного назначения для работы в экстремальных условиях.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
Appears in Collections:Анотовані описи завершених науково-дослідних робіт КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотовані описи звітів про НДР (ЛВЧКМ ІФФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2265.pdf107.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.