Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23185
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorОрлова, Марія Миколаївна-
dc.contributor.authorЩербакова, Галина В’ячеславівна-
dc.date.accessioned2018-06-01T12:54:19Z-
dc.date.available2018-06-01T12:54:19Z-
dc.date.issued2018-05-
dc.identifier.citationЩербакова, Г. В. Модифікований спосіб ущільнення великих об`ємів даних : магістерська дис. : 123 Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерні системи та компоненти) / Щербакова Галина В’ячеславівна. – Київ, 2018. – 124 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/23185-
dc.language.isoukuk
dc.subjectалгоритмuk
dc.subjectущільненняuk
dc.subjectтривимірні даніuk
dc.subjectмедичні зображенняuk
dc.subjectущільнення без втратuk
dc.subjectзображенняuk
dc.subjectентропійне кодуванняuk
dc.subjectalgorithmuk
dc.subjectcompressionuk
dc.subjectthree-dimensional datauk
dc.subjectmedical imagesuk
dc.subjectlossless compressionuk
dc.subjectimagesuk
dc.subjectentropy codinguk
dc.subjectсжатиеuk
dc.subjectтрехмерные данныеuk
dc.subjectмедицинские изображенияuk
dc.subjectсжатие без потерьuk
dc.subjectизображенияuk
dc.subjectэнтропийное кодированиеuk
dc.titleМодифікований спосіб ущільнення великих об`ємів данихuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page124 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc044.77uk
dc.description.abstractukАктуальність теми. Розвиток обчислювальної техніки в сучасному світі технології йде дуже швидкими темпами - зростає частота і продуктивність процесорів, збільшуються обсяги пам'яті і прискорюється час доступу до неї. Однак при такому бурхливому зростанні швидкостей різних пристроїв швидкість передачі даних зростає значно меншими темпами. Особливістю більшості типів даних є їх надлишковість. При зберіганні та передачі великих обсягів інформації надмірність відіграє негативну роль, оскільки вона призводить до зростання не тільки вартості зберігання, а й часу передачі інформації. В зв'язку з цим на сьогоднішній день для забезпечення ефективності зберігання, передачі великих обсягів інформації широко використовуються алгоритми ущільнення. Об’єктом дослідження є способи ущільнення великих обсягів даних. Предметом дослідження є великі обсяги даних та тривимірні дані. Мета роботи: Метою роботи є підвищення ефективності існуючих способів ущільнення даних за рахунок розробки модифікованого способу ущільнення великих обсягів даних.uk
dc.description.abstractenActuality of theme. The development of computing technology in the modern world of technology is very fast - the frequency and performance of processors are increasing, memory volumes increase and access time is accelerated. However, with such a rapid growth of speeds of various devices, data rates increase at significantly lower rates. A feature of most types of data is their redundancy. When storing and transmitting large volumes of information, redundancy plays a negative role, since it leads to an increase not only in the cost of storage, but also in the time of transmission of information. In this regard, compression algorithms are widely used to ensure the efficient storage, transmission of large volumes of information. The object of the study is lossless compression methods of volume data. The subject of the study is volume data and three-dimensional data. Purpose: The purpose of the work is increase the efficiency of existing methods of data compression through the development of a modified method of compression of large volumes of data.uk
dc.description.abstractruАктуальность темы. Развитие вычислительной техники в современном мире технологии идет очень быстрыми темпами - растет частота и производительность процессоров, увеличиваются объемы памяти и ускоряется время доступа к ней. Однако при таком бурном росте скоростей различных устройств скорость передачи данных возрастает значительно меньшими темпами. Особенностью большинства типов данных является их избыточность. При хранении и передачи больших объемов информации избыточность играет отрицательную роль, поскольку она приводит к росту не только стоимости хранения, но и времени передачи информации. В связи с этим на сегодняшний день для обеспечения эффективности хранения, передачи больших объемов информации широко используются алгоритмы сжатия. Объектом исследования является способы сжатия данных. Предметом исследования являются большие объемы данных и трехмерные данные. Цель работы: Целью работы является повышение эффективности существующих способов сжатия данных за счет разработки модифицированного способа сжатия больших объемов данных.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (СПСКС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shcherbakova_magistr.pdf3.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.