Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24976
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorМалик, Ірина Петрівна-
dc.contributor.authorГайдук, Ольга Андріївна-
dc.date.accessioned2018-11-09T12:50:22Z-
dc.date.available2018-11-09T12:50:22Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationГайдук, О. А. Розроблення логістичної стратегії промислового підприємства (на прикладі ПАТ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА») : магістерська дис. : 073 Менеджмент / Гайдук Ольга Андріївна. – Київ, 2018 – 92 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/24976-
dc.language.isoukuk
dc.subjectлогістична стратегіяuk
dc.subjectлогістична дiяльнicть пiдприємcтвauk
dc.subjectефективнicтьuk
dc.subjectoргaнiзaцiйнo-екoнoмiчний рoзвитoкuk
dc.subjectlogistic strategyuk
dc.subjectlogistical activityuk
dc.subjectorganizational and economic developmentuk
dc.titleРозроблення логістичної стратегії промислового підприємства (на прикладі ПАТ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА»)uk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page92 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc656.029uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація на здобуття ступеня магістра на тему: «Розроблення логістичної стратегії промислового підприємства (на прикладі ПАТ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА»)» містить 86 сторінок, 28 таблиць, 11 рисунків, 9 формул. Перелік посилань нараховує 41 найменувань. Актуальність теми. Організаційно-економічне забезпечення є важливим фактором розвитку логістичної діяльності підприємства. В умовах динамічних змін зовнішнього та внутрішнього економічного середовища ефективне здійснення логістичної діяльності залежить від скоординованої та налагодженої роботи системи управління. Ефективна лостична стратегія сприяє відтворенно цілей корпоротавної стратегії підприємства, підвищенню конкурентоспроможності товарів на ринках, формуванню раціональної структури збуту та транспортування. Успішна розробка логістичної стратегії підприємства може бути досягнута за умови відповідного забезпечення організаційними заходами та економічними ресурсами Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра виконувалась в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відповідно до планів наукових досліджень кафедри менеджменту за темою: «Розроблення логістичної стратегії промислового підприємства (на прикладі ПАТ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА»)» ДР 0117U005641). Роль автора полягає в розкритті сутності поняття логістичної стратегії підприємства, проведенні аналізу здійснення логістичної діяльності на підприємстві в умовах конкурентного бізнесу та пропозиції щодо розроблення ефективної логістичної стртаегії підприємства. Мета роботи полягає у розробці логістичної стратегії удосконалення організаційно-економічного забезпечення діяльності підприємства. Завдання роботи включають в себе: – дослідження сутністі, структури та класифікації логістичних стратегій підприємства; – дослідження логістичної діяльності ПАТ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА»;; – розроблення рекомендацій перспективних заходів щодо впровадження логістичної стратегії промислового підприємства ПАТ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА». Об’єктом дослідження є організаційно-економічне забезпечення логістичної діяльності підприємства. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів аналізу, оцінювання та розвитку організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності підприємства. У магістерській дисертації було використано такі методи дослідження: теоретико-методологічний, статистично-економічний, порівняння, індексний, експертних оцінок, графічний, економіко-математичний та інші методи економічного обґрунтування, а також систематизація та узагальнення. Наукова новизна дослідження полягає у такому: – розроблення логістичної стратегії підприємства шляхом проведення комерційного тендеру на закупівлю палива для власного автотранспорту та покращення його нормативно-правової бази для зміцнення виробничої потужності підприємства; – дістали подальшого розвитку теоретичні засади логістичного забезпечення підприємств в умовах змінності зовнішнього середовища та науково-методичні підходи до оцінювання ефективності логістичної діяльності підприємств легкої промисмловості. Ключові слова: логістична стратегія, логістична діяльність підприємства, ефективність, організаційно-економічний розвиток.uk
dc.description.abstractenThe master's dissertation on master's degree is devoted to the actual theme "Development of logistics strategy and is executed on the example of PJSC "Knitwear factory" Rosa ", contains 86 pages, 28 tables, 11 figures, 9 application. The list of references has 41 titles. The purpose of the master's dissertation is to study theoretical and methodological approaches, to develop practical recommendations for logistic management of the enterprise. Relationship of work with scientific programs, plans, themes. The master's thesis for obtaining a master's degree was performed at the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky" in accordance with the plans of scientific researches of the Department of Management on the theme "Development of logistics strategy and is executed on the example of PJSC "Knitwear factory" Rosa ". DR 0117U005641) The role of the author is to reveal the essence of organizational and economic support of the international activity of the enterprise, its analysis in the enterprise in the conditions international business and proposals on improving the organizational and economic support of the enterprise During the implementation of the master's thesis, a set of general and specific scientific methods was used. In the course of the research, the following were used: economic analyzes - for the analysis of the financial and logistic activity of the enterprise; static analyzes - for grouping empirical danes of dynamism; expert assessment - for rangunovaniyu; graaf method - for the visual presentation of the results of the research; methods of forecasting - for assessing the effectiveness of the use of propagated sources. The result of this work is the development of the essence of investment resources, the definition of the main factors that affect their formation, as well as the creation of a project that will ensure PJSC "Knitwear factory" Rosa "high profitability of the enterprise in an unstable environment. The proposed approaches to the formation of a management system for development of logistics strategy of enterprises can be used in practice by domestic enterprises specializing in the production of light industry products. The guidelines of the PJSC "Rosa Knitwear Factory" were used to propose the recommendations of the thesis in terms of development of the logistic strategy of the enterprise as a way of conducting a commercial tender for the purchase of fuel for own motor transport.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (КМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gaiduk_magistr.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.