Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/4554
Title: Мікро- та наноструктурні процеси в поверхневих шарах конструкційних сплавів за умов високоенергетичної обробки
Advisors: Волошко, С. М.
Keywords: УЗУО
лазерне опромінення
плазма
нанокристалічні структури
фазовий склад
концентрація
мікротвердість
моделювання
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Мікро- та наноструктурні процеси в поверхневих шарах конструкційних сплавів за умов високоенергетичної обробки : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. Волошко. - К., 2011. - 232 л. + анот. звіт + CD-ROM. - Д/б №2214-ф
Abstract: Звіт про НДР: 232 с., 134 рис., 28 табл., 115 джерел. Об’єкти дослідження – сплави титану, алюмінію, кобальту, низьколего вана сталь після високоенергетичної обробки. Мета роботи - Встановлення закономірностей структуроутворення в конструкційних сплавах за умов високоенергетичної обробки, визначення оп тимальних режимів високоінтенсивної пластичної деформації і створення нау кових основ зміцнення поверхні матеріалів та підвищення їх експлуатаційних характеристик. Проведено комплекс експериментальних досліджень, результати яких дозволили встановити вплив режимів ультразвукової ударної обробки (УЗУО) на повітрі, в інертній атмосфері та середовищі рідкого азоту на мікротвер дість, тонку мікроструктуру, фазовий та хімічний склад поверхневих шарів алюмінієвого сплаву Д16 та титанового сплаву ВТ6. Визначено, що максима льний ефект зміцнення при обробці на повітрі та в середовищах аргону та ге лію не перевищує 200 %. Методику проведення ультразвукової ударної оброб- ки в рідкому азоті за умов всебічного стискання зразка запропоновано вперше – ефект зміцнення сплаву Д16 досягає ~500 %, зменшення значень мікротвер дості при збільшенні тривалості обробки не спостерігається. Кріодеформація обумовлює подрібнення вихідної структури сплаву до 15-20 нм при збережен ні певної кількості зерен мікронних розмірів. Відпрацьовано режими УЗУО для формування композиційних покриттів із підвищеною (до 5 разів) мікрот вердістю за рахунок втілення до поверхневих шарів сплаву Д16 вуглецевих нанотрубок, дисперсних частинок Al2O3, Ti, Ni, BC. Виявлено фізичну приро ду змін хімічного складу приповерхневих шарів низьколегованої сталі під ді єю плазми газового розряду в різних середовищах. Визначено механізми іон но-індукованої поверхневої сегрегації елементів та аномального проникнення атомів із газорозрядної плазми в об’єм матеріалу. Запропоновано режими об робки для підвищення антикорозійних властивостей поверхні. Визначено за кономірності формування структури та хімічного складу приповерхневих ша- рів сплавів системи Сo-Сr-Mo медицинського призначення за умов лазерної обробки в різних середовищах. Встановлено, що неоднорідність хімічного складу по площині оплавленої поверхні пов’язана з різною швидкістю перек ристалізації та поверхневою сегрегацією елементів сплаву під дією лазерного опромінення. Вперше виявлене формування нанокристалітів із віссю симетрії п’ятого порядку. Одержані в роботі наукові результати і встановлені фізичні закономір ності мають практичний інтерес для створення методичних та наукових основ зміцнення поверхневих шарів конструкційних сплавів задля цілеспрямовано го керування їх експлуатаційними характеристиками (в тому числі металевих сплавів медицинського призначення).
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/4554
Gov't Doc #: 0109U000406
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2214-ф.pdf
  Restricted Access
32.86 MBAdobe PDFView/Open
anot.zvit.doc
  Restricted Access
227.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.