Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51570
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorРоманкевич, Віталій Олексійович-
dc.contributor.authorДорош, Карина Андріївна-
dc.date.accessioned2022-12-28T13:03:10Z-
dc.date.available2022-12-28T13:03:10Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationДорош, К. А. Програмний комплекс для захисту інформації з використанням розподілених систем : магістерська дис. : 123 Комп'ютерна інженерія / Дорош Карина Андріївна. – Київ, 2022. – 94 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/51570-
dc.language.isoukuk
dc.subjectінформаційна безпекаuk
dc.subjectBlockchainuk
dc.subjectалгоритм консенсусуuk
dc.subjectSolidityuk
dc.subjectGanacheuk
dc.subjectEthereumuk
dc.titleПрограмний комплекс для захисту інформації з використанням розподілених системuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page94 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.75uk
dc.description.abstractukАктуальність теми. Питання визначення способів забезпечення цілісності інформаційної безпеки перебуває на стадії розвитку. Проте безумовно забезпечення інформаційних технологій надійними системами захисту потребує сучасних та інноваційних рішень. Технологія Blockchain набула досить великої популярності, адже дана технологія передає інформацію надійним та незламним способом. Фактично вона є універсальним способом для зберігання та обробки даних. На даному етапі розвитку ІТ захист інформації все більше адаптується до технології блокчейн, надалі це дозволить гарантувати безпеку конфіденційної інформації користувача. Об'єктом дослідження є технологія Blockchain для створення системи захисту інформаційної безпеки та на базі заданої технології було створено в роботі приватний блокчейн та в ньому смарт-контракт. В основі розробленого смарт-контракту лежить ідея захисту персональних даних в сфері охорони здоров'я. Для зручної взаємодії зі смарт-контрактом було створено веб-додаток на платформі Node.js. Метою є отримання методології побудови надійної цілісної системи для ефективної взаємодії лікаря та пацієнта із забезпеченням захисту від несанкціо-нованого доступу до персональної інформації користувачів з використанням технології Blockchain на основі смарт-контракту у вигляді веб-додатку. В процесі роботи над даною дисертацією було: ● досліджено основні різновиди загроз інформаційній безпеці, причини їх виникнення та методи забезпечення інформаційної безпеки; ● досліджено особливості технології Blockchain, принцип роботи, її ви-користання в сучасному світі; ● розглянуто платформу реалізації технології Blockchain – Ethereum та досліджено принцип роботи смарт-контрактів на даній платформі; ● розроблено структуру приватної мережі на платформі Ethereum; ● розроблено та опубліковано смарт-контракт у даній мережі; ● розроблено веб-додаток для використання смарт-контракту. Наукова новизна: вперше було запропоновано використання однорангової розподіленої системи IPFS для збереження файлів отриманих у результаті обміну інформацією пацієнтом з лікарем через смарт-контракт мовою програмування Solidity на платформі Ethereum. Запропоновано організацію методу взаємодії IPFS та смарт-контракту. Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, що запропонований спосіб дозволяє збільшити рівень інформаційної безпеки, що підтверджується унеможливленням несанкціонованого доступу до даних та їх безпосередньої скомпроментованої зміни. Апробація роботи. Основні положення і результати роботи були представ-лені та обговорювались на XV науковій конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг» ПМК-2022 (Київ, 16-18 листопада 2022 р.) та XVII Міжнародної Молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» (Київ, 23 квітня 2019 р.). Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з вступу, трьох розділів та висновків. У вступі подано загальну характеристику роботи інформаційній безпеці, існуючим рішенням забезпечення інформаційного захисту. У першому розділі розглянуто розподіленні системи, їх види та властивості, а також засоби роботи з розподіленими системами. У другому розділі запропоновано використання розподілених систем, для зберігання даних. Розглянуто систему IPFS для зберігання файлів, її принцип роботи та технології Blockchain, принцип роботи та переваги і недоліки. У третьому розділі наведено особливості реалізації програмного комплексу способу. У висновках представлені результати проведеної роботи. Робота представлена на аркушах, містить посилання на список використаних літературних джерел.uk
dc.description.abstractenActuality of theme. The issue of determining ways to ensure the integrity of information security is at the stage of development. However, the absolute provision of information technologies with reliable protection systems requires modern and innovative solutions. Blockchain technology has gained quite a lot of popularity, because this tech-nology transmits information in a reliable and unbreakable way. In fact, it is a universal way to store and process data. At this stage of IT development, information pro-tection is increasingly adapting to blockchain technology, which will further ensure the security of the user's confidential information. The object of research is Blockchain technology for creating an information security protection system, and a private blockchain and a smart contract were created in the work based on the given technology. The basis of the developed smart contract is the idea of protecting personal data in the field of health care. For convenient inter-action with the smart contract, a web application was created on the Node.js platform. The goal is to obtain a methodology for building a reliable integrated system for effective interaction between a doctor and a patient with protection against unauthorized access to users' personal information using Blockchain technology based on a smart contract in the form of a web application. In the process of working on this dissertation there was: ● the main types of threats to information security, their causes and methods of ensuring information security were investigated; ● the peculiarities of Blockchain technology, the principle of operation, its use in the modern world were investigated; ● the Blockchain technology implementation platform – Ethereum was considered and the principle of operation of smart contracts on this platform was investigated; ● the structure of a private network on the Ethereum platform was developed; ● developed and published a smart contract in this network; ● developed a web application for using a smart contract. Scientific innovation: the use of a peer-to-peer distributed IPFS system was proposed for the first time for saving files obtained as a result of exchanging infor-mation between a patient and a doctor through a smart contract in the Solidity programming language on the Ethereum platform. The organization of the interaction method of IPFS and smart contract is proposed. The practical value of the results obtained in the work is that the proposed method allows to increase the level of information security, which is confirmed by the impossibility of unauthorized access to data and their direct compromised change. Approbation of research. The main provisions and results of the work were presented and discussed at the XV Scientific Conference of Master's and Postgraduate Students "Applied Mathematics and Computing" PMK-2022 (Kyiv, November 16-18, 2022) and the XVII International Youth Scientific and Practical Conference "History of the Development of Science , technology and education" (Kyiv, April 23, 2019) Structure and scope of work. The master's thesis consists of an introduction, three chapters and conclusions. The introduction provides a general description of information security, existing solutions for information protection. The first chapter discusses distributed systems, their types and properties, as well as means of working with distributed systems. The second section proposes the use of distributed systems for data storage. The IPFS system for file storage, its principle of operation and Blockchain technology, principle of operation and advantages and disadvantages are considered. In the third section, the peculiarities of the implementation of the software complex of the method are given. The results of the work are presented in the conclusions. The work is presented on sheets, contains links to the list of used literary sources.uk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (СПСКС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dorosh_mahystr.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.