Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/6051
Title: Інтегрована CAD/CAM система автоматизованого проектування операцій виготовлення штучного колінного суглоба людини
Advisors: Петраков, Ю. В.
Keywords: протез колліного суглоба людини
верстат з ЧПК
шліфування
фрезерування
система автоматизованого програмування верстатів з ЧПК
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Інтегрована CAD/CAM система автоматизованого проектування операцій виготовлення штучного колінного суглоба людини : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Ю. Петраков. - К., 2012. - 174 л. + CD-ROM. - Д/б №2449-п
Abstract: Звіт з НДР: 178 с., 95 рис., 11 табл., 3 додатки, 87 джерел. Об’єкт дослідження – процеси оброблення різанням (фрезеруванням і шліфуванням) складних 3-D поверхонь штучних колінних суглобів людини на верстатах з ЧПК та процеси автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва при умові забезпечення гнучкості. Предмет дослідження - основні характеристики процесу оброблення та високопродуктивні верстати з ЧПК для виробництва протезів колінних суглобів людини в умовах гнучкого виробництва. Мета роботи – розробка алгоритмів та створення модулів інтегрованої CAD/САМ системи автоматизованого програмування виготовлення штучного колінного суглоба людини на шліфувальному верстаті з ЧПК. Методи дослідження. Відповідно до методики, розробленої на кафедрі технології машинобудування НТУУ «КПІ», початкові дані геометричної моделі 3-D поверхні ендопротезу трансформувалися в тримірні цифрові масиви, які відповідають схемі формоутворення на верстаті. Завдяки такому підходу формуються дискретні геометричні моделі, які використані в CAM системі не тільки для проектування програми формоутворювальних рухів, але і для моделювання процесу зрізування припуску. Під час моделювання, за кількісними характеристиками процесу різання і вибраною методикою було спроектоване комплексне управління процесом з метою стабілізації умов різання по траєкторіях обробки, проведена оптимізація всього процесу різання, що є суттєвою перевагою у порівнянні з відомими CAM системами. Розробка математичних моделей процесів оброблення складних поверхонь на верстатах з ЧПК проводилась на основі положень теорії формоутворення, теорії різання і теорії автоматичного управління. Апробація розроблених алгоритмів та модулів САМ-систем автоматизованого програмування виконувалась експериментальними методами на верстатах з ЧПК, а також з використанням комп’ютерного моделювання. В результаті проведених досліджень вирішена важлива науково-технічна проблема технологічної підготовки обробки ендопротезів колінного суглобу людини на верстатах з ЧПК при автоматичному забезпеченні проектування траєкторій формоутворювальних рухів і оптимізації процесу різання. Створена інтегрована CAD/САМ система автоматизації проектування управляючих програм для фрезерних і шліфувальних верстатів з ЧПК, яка пройшла апробацію шляхом виготовлення експериментальних зразків ендопротезів за автоматично розробленими програмами. Отримані під час експериментів характеристики повністю підтверджують заплановані показники: шорсткість і точність 3D поверхонь відповідає вимогам, а продуктивність підвищена у 2 рази в порівнянні з управляючими програмами, що проектуються відомими САМ системами. У теоретичному плані розвитку науки технології машинобудування встановлено, що управління процесом обробки ендопротезів колінного суглоба людини на верстатах з ЧПК доцільно вести за апріорною інформацією, що міститься в математичній моделі процесу через CAM-систему технологічної підготовки операції, яка автоматично створює файл управління при вирішенні однокритериальной завдання оптимізації на кожному кроці моделювання.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/6051
Gov't Doc #: 0111U002534
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2449-п.pdf
  Restricted Access
5.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.