Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/630
Title: Економічний механізм управління інтелектуальною власністю на підприємствах радіоелектронної промисловості
Authors: Павленко, Тетяна Володимирівна
Issue Date: 2009
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Національний технічний університет України «КПІ», Київ, 2010. Дисертацію присвячено проблемам удосконалення економічного механізму управління інтелектуальною власністю на підприємствах радіоелектронної промисловості. Визначено зміст поняття «економічний механізм управління інтелектуальною власністю підприємства» та уточнено визначення категорії «інтелектуальна власність» як системи економіко-правових відносин власності щодо результатів творчої діяльності працівників. Розроблено і впроваджено концепцію управління інтелектуальною власністю промислового підприємства на основі моделі проблемно-діагностичного моніторингу пріоритетних напрямів досліджень, яка підвищить раціоналізацію економічної поведінки підприємства в умовах обмеженості ресурсів за рахунок спрямування активності творчих працівників у найбільш перспективні напрями розвитку науки і техніки. Удосконалено теоретичні положення про економічну природу та зміст структурних елементів системи управління інтелектуальною власністю промислового підприємства. У дисертаційному дослідженні удосконалено процедуру оцінювання ефективності реалізації економічного механізму управління інтелектуальною власністю промислового підприємства, а саме: виокремлено перелік показників стратегічного та оперативного управління інтелектуальною власністю. Теоретично обґрунтовано вплив об’єктів права інтелектуальної власності на підвищення конкурентоспроможності підприємства, що сприятиме підвищенню усвідомлення ролі інтелектуальної власності як стратегічного активу, який є основою набуття сталих конкурентних переваг підприємства. Запропоновано методичні рекомендації щодо удосконалення економічного механізму управління інтелектуальною власністю промислового підприємства, які ґрунтуються на проблемно-діагностичному моніторингу пріоритетних напрямів досліджень, що дозволить підвищити раціоналізацію економічної поведінки підприємства в умовах обмеженості ресурсів за рахунок спрямування активності творчих працівників у найбільш перспективні напрями розвитку науки і техніки.
Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). Национальный технический университет Украины «КПИ», Киев, 2010. Диссертация посвящена проблемам усовершенствования экономического механизма управления интеллектуальной собственностью на предприятиях радиоэлектронной промышленности. На основании обобщения теоретических положений раскрыта сущность понятия «экономический механизм управления интеллектуальной собственностью предприятия» и уточнено определение категории «интеллектуальная собственность» как системы экономико-правовых отношений собственности относительно результатов творческой деятельности сотрудников. Разработана и внедрена концепция управления интеллектуальной собственностью промышленного предприятия на основе модели проблемно-диагностического мониторинга направлений исследований, которая позволит повысить рационализацию экономического поведения предприятия в условиях ограниченности ресурсов за счет направления активности творческих сотрудников в наиболее перспективные направления развития науки и техники. Усовершенствованы теоретические положения об экономической природе и содержании структурных элементов системы управления интеллектуальной собственностью, а именно, определено, что объектами управления являются творческие сотрудники, результаты их научно-технической деятельности и объекты права интеллектуальной собственности. Это позволит адекватно производить управленческое воздействие на упомянутые объекты на протяжении всего жизненного цикла наукоемкой продукции. В диссертационном исследовании усовершенствовано процедуру оценки эффективности реализации экономического механизма управления интеллектуальной собственностью промышленного предприятия, а именно: выделен перечень показателей стратегического и оперативного управления интеллектуальной собственностью. Теоретически обосновано влияние объектов права интеллектуальной собственности на повышение конкурентоспособности предприятия, что позволит усилить осознание роли интеллектуальной собственности как стратегического актива, который является основой приобретения устойчивых конкурентных преимуществ предприятия. Предложены методические рекомендации по усовершенствованию экономического механизма управления интеллектуальной собственностью промышленного предприятия, которые основаны на проблемно-диагностическом мониторинге приоритетных направлений исследований, что позволит повысить рационализацию экономического поведения предприятия в условиях ограниченности ресурсов за счет направления активности творческих сотрудников в наиболее перспективные направления развития науки и техники.
Dissertation to acquire scientific degree of candidate of economic science in specialty 08.00.04 – Economy and Management of Enterprises (by the types of economic activity). National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, 2010. The dissertation is devoted to the issues of improvement of economic mechanism of intellectual property management at radio-electronic industry enterprises . Based on theoretical statements summary essence of the notion “economic mechanism of intellectual property management of an enterprise” has been disclosed. The concept of intellectual property management of an industrial enterprise has been developed and implemented based on the model of problem-diagnostic monitoring of research trends. The procedure of efficiency evaluation of realization of economic mechanism of intellectual property management of an industrial enterprise has been improved, namely the list of indexes of strategic and operational intellectual property management has been singled out. It has been theoretically proved that the objects of intellectual property rights do influence elevation of company’s competitiveness. That helps to reinforce awareness of the role of intellectual property as of a strategic asset, that is the basis of attaining of steady competitive advantages for a company. Procedural recommendations on improvement of economic mechanism of intellectual property management at an industrial enterprise, that are based on problem-diagnostic monitoring of priority research trends, are introduced. That will make it possible to raise rationalization of economic activity of a company, when resources are scarce, due to directing of activity of creative employees into most promising development areas of science and technology.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/630
Appears in Collections:Автореферати (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlenko_aref.rtf
  Restricted Access
2.08 MBRTFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.