Засоби автоматизації складських виробничих процесів. Керуюча система

dc.contributor.advisorДробязко, Ірина Павлівна
dc.contributor.authorКурилич, Роман Андрійович
dc.date.accessioned2019-03-12T16:30:43Z
dc.date.available2019-03-12T16:30:43Z
dc.date.issued2018-12
dc.description.abstractenActuality of theme. Modern warehouse production process - labor-consuming and time-consuming part of the production cycle. Given the human factor, the timing of operations in stock may not rationally increase. The operations of selection, sorting and inventory of products are mostly carried out in accordance with the paper documents provided to the workers, and are not automated. This negatively affects the timing of tasks and the probability of errors. Due to the large number of companies with a full production cycle, the implementation of new modern technologies and the automation of warehouse production processes and their monitoring will increase the efficiency of staffing and speed up the performance of warehouse operations. The object of research there are automation processes. The subject of the study There are automation tools for warehouse production processes. The goal of the work: increasing the efficiency of automation of warehouse production processes through the use of modern software and hardware, expanding the functionality of automation tools. Innovative is a system that will process the statistics of users of the system and on the basis of the received data will interact with the user to speed up the work , as well as use the mini computer . Practical value: 1. During the analysis of the studied area it was determined that the existing systems do not provide statistical indicators of production processes. 2. A functional was developed for monitoring warehouse production processes and the neural network for comparative characteristics of the obtained statistical indicators. Test work. The system for the classification of websites based on the methods of intellectual data analysis was presented and discussed at the scientific conferences of masters and postgraduates "Applied Mathematics and Computer", PMK-2018 (Kyiv, March 21-23, 2018) and "Applied Mathematics and Computing" PMK-2018 (Kyiv, November 14-16, 2018). Structure and scope of work. The master's thesis consists of an introduction, four chapters and conclusions. The introduction gives a general description of the work, assesses the current state of the problem, substantiates the relevance of the research direction, formulates the purpose and objectives of the research, shows the scientific novelty of the results obtained and the practical value of the work, provides information on the approbation of the results and their implementation. The first chapter examines the existing systems of automation of warehouse production processes . In the second section the means of developing a management system for monitoring warehouse production processes are considered. In the third section describes the means by which the control part of automation tools and its user interface were developed . In the fourth section Information about the results of experimental research of the system was provided. The conclusions are the results of the work. The work is presented on 80 sheets, contains a link to the list of used literary sources.uk
dc.description.abstractukАктуальність теми. Сучасний складський виробничий процес – трудомістка і витратна за часом частина виробничого циклу. Зважаючи на людський фактор, час виконання операцій на складі може нераціонально зростати. Операції відбору, сортування та інвентаризації продукції здебільшого виконуються згідно паперових документів, що надаються робітникам, і не є автоматизованими. Це негативно впливає на час виконання завдань та ймовірність помилок. Зважаючи на велику кількість компаній, які мають повний виробничий цикл, впровадження нових сучасних технологій і автоматизація складських виробничих процесів та їх моніторинг дозволить підвищити ефективність роботи працівників складу та прискорити виконання складських операцій. Об’єктом дослідження є процеси автоматизації. Предметом дослідження є засоби автоматизації складських виробничих процесів. Мета роботи: підвищення ефективності засобів автоматизації складських виробничих процесів за рахунок використання сучасного програмно-апаратного забезпечення, розширення функціональності засобів автоматизації. Іноваційність полягає системи, яка буде оброблювати статистичні показники користувачів системи та на основі отриманих даних взаємодіятиме з користувачем для пришвидшення виконання роботи, а також використовуватиме мінікомп’ютер. Практична цінність: 1. В ході проведення аналізу досліджуваної області було визначено, що існуючі системи не надають статистичні показники виробничих процесів. 2. Було розроблено функціонал для моніторингу складських виробничих процесів та нейронну мережу для порівняльної характеристики отриманих статистичних показників. Апробація роботи. Система для класифікація веб-сайтів на основі методів інтелектуального аналізу даних була представлена та обговорювалась на наукових конференціях магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг» ПМК-2018 (Київ, 21-23 березня 2018 р.) та «Прикладна математика та комп’ютинг» ПМК-2018 (Київ, 14-16 листопада 2018 р.). Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з вступу, чотирьох розділів та висновків. У вступі подано загальну характеристику роботи, зроблено оцінку сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку досліджень, сформульовано мету і задачі досліджень, показано наукову новизну отриманих результатів і практичну цінність роботи, наведено відомості про апробацію результатів і їхнє впровадження. У першому розділі розглянуто існуючі системи автоматизації складських виробничих процесів. У другому розділі розглянуто засоби розробки керуючої системи моніторингу складських виробничих процесів. У третьому розділі описано засоби, з допомогою яких було розроблено керуючу частину засобів автоматизації та її користувацький інтерфейс. У четвертому розділі надано інформацію про результати експериментальних досліджень системи. У висновках представлені результати проведеної роботи. Робота представлена на 80 аркушах, містить посилання на список використаних літературних джерел.uk
dc.format.page84 с.uk
dc.identifier.citationКурилич, Р. А. Засоби автоматизації складських виробничих процесів. Керуюча система : магістерська дис. : 123 Комп’ютерна інженерія. Системне програмування / Курилич Роман Андрійович. – Київ, 2018. – 84 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/26695
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectавтоматизаціяuk
dc.subjectскладські процесиuk
dc.subjectкеруюча системаuk
dc.subjectінтерфейс користувачаuk
dc.subjectautomationuk
dc.subjectwarehouse processesuk
dc.subjectcontrol systemuk
dc.subjectuser interfaceuk
dc.titleЗасоби автоматизації складських виробничих процесів. Керуюча системаuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Kurylych_magistr.pdf
Розмір:
1.24 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: