Дослідження впливу параметрів циклу навантаження привода на еквівалентні втрати при визначенні потужності двигуна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

електродвигуни верстатів, методичні вказівки, лабораторна робота

Бібліографічний опис

Дослідження впливу параметрів циклу навантаження привода на еквівалентні втрати при визначенні потужності двигуна [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Електрообладнання технологічних машин» для напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (спеціальність «Металорізальні верстати та системи»), форма навчання: денна (шифр за ОПП: 3/св ) / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. І. Верба, О. В. Даниленко. – Електронні текстові данні (1 файл: 797 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 20 с. – Назва з екрана.

DOI