Комп’ютерне моделювання процесів і систем. Методи оптимізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-02-07

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Розглянуто найбільш поширені методи оптимізації, що трапляються під час розв’язання практичних та наукових задач у різних галузях. Наведено основні положення задач аналітичної й чисельної оптимізації та математичного програмування як задач дослідження операцій та алгоритми методів їх комп’ютерного розв’язання. Значну увагу приділено комп’ютерній реалізації розглянутих методів. До кожного розділу надано комплекти завдань для самоконтролю, велику кількість прикладів та контрольні запитання, що сприятиме кращому сприйняттю та засвоєнню матеріалу підручника. Для студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», які вивчають дисципліну «Комп’ютерне моделювання систем і процесів». Може бути використаний під час вивчення дисциплін, що пов’язані з комп’ютерним моделюванням та оптимізацією, а також для наукової роботи студентів, аспірантів, інженерів та вчених.

Опис

Ключові слова

Оптимізація, Optimization, Аналітичні методи оптимізації, Analytical methods of optimization, Чисельні методи оптимізації, Numerical optimization methods, Метод дихотомії, Dichotomy method, Метод золотого перетину, Golden ratio method, Метод чисел Фібоначчі, Fibonacci number method, Метод покоординатного спуску (підйому), Method of coordinate descent (ascent), Градієнтний метод оптимізації, Gradient optimization method, Метод найшвидшого спуску (підйому), Method of fastest descent (ascent), Методи оптимізації Ньютона, Newton's optimization methods, Дослідження операцій, Operations Research, Математичне програмування, Mathematical programming, Лінійне програмування, Linear programming, Розподільчі оптимізаційні задачі, Distributive optimization problems, Транспортна задача, Transport task, Дискретне програмування, Discrete programming, Метод Гоморі, The Gomori method, Метод гілок і меж, Method of branches and bounds, Нелінійне математичне програмування, Nonlinear mathematical programming, Задачі опуклого програмування, Convex programming problems, Квадратичне програмування, Quadratic programming, Апроксимуюче програмування, Approximate programming, Геометричне програмування, Geometric programming, Стохастичне програмування, Stochastic programming, Методи штрафних функцій, Penalty function methods

Бібліографічний опис

Комп’ютерне моделювання процесів і систем. Методи оптимізації [Електронний ресурс] : підруч. для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-проф. прогр. «Комп’ютерно- інтегровані системи та технології в приладобудуванні» / С. П. Вислоух, О. В. Волошко, Г. С. Тимчик, М. В. Філіппова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 115.44 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 267 с. – Назва з екрана.

DOI