SCADA-системи. Практикум. Частина 2

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

В 2-й частині практикуму розглядаються питання, присвячені дослідженню: основних властивостей Редактора візуалізації CoDeSys Version 3.5, а також перемикання між візуаліза-ціями, діалогових вікон, фреймів, анімації, багатомовних візуалізацій, керування доступом до елементів візуалізації, Менеджера рецептів і перетворення значень змінних в Редакторі ві-зуалізації CoDeSys Version 3.5. Практикум призначений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в прила-добудуванні» спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робо-тотехніка (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) і освітньо-професійною програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 175 Інфор-маційно-вимірювальні технології (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка), а також всім, хто цікавиться SCADA-системами.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

SCADA-системи. Практикум. Частина 2 [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) і освітньо-професійною програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 175 Інформаційновимірювальні технології (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. Г. Здоренко, С. М. Лісовець. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,58 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 52 с. – Назва з екрана.

DOI