Особливості розрахунку з перших принципів енергії активації дифузії для систем Ag–Mo І Mo–Ag

Анотація

Опис

Ключові слова

Теорія функціоналу щільності, Енергія формування вакансії, Енергія міграції, Енергія активації дифузії, Перші принципи, Срібло–молібден, Density functional theory, Vacancy formation energy, Migration energy, Diffusion activation energy, First principles calculations, Silver–molybdenum, Теория функционала плотности, Энергия формирования вакансии, Энергия миграции, Энергия активации диффузии, Первые принципы, Серебро–молибден

Бібліографічний опис

Особливості розрахунку з перших принципів енергії активації дифузії для систем Ag–Mo І Mo–Ag / М. О. Пашкевич, Г. Д. Холмська, С. І. Сидоренко, С. О. Замулко // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 4(102). – С. 93–101. – Бібліогр.: 37 назв.

DOI