Управління ІТ-проектами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

методології SADT, мова UML, інформаційні технології, побудова діаграм, написання UseCases, проектування SADT, моделювання IDEF3

Бібліографічний опис

Управління ІТ-проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. В. Яковенко, О. О. Коновал. – Електронні текстові данні (1 файл: 817,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 47 с. – Назва з екрана.

DOI