Математичне забезпечення цифрових систем. Частина 2. Цифрова фільтрація. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник призначений для забезпечення лабораторних занять з кредитного модуля «Математичне забезпечення цифрових систем. Частина 2. Цифрова фільтрація», що належить до нормативних навчальних дисциплін циклу загальної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 173 «Авіоніка», за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами». Основними завданнями лабораторного практикуму є закріплення знань, отриманих при вивченні теоретичного курсу, дослідження властивостей дискретного перетворення Фур’е сигналів та структур лінійних дискретних систем, отримання практичних умінь і досвіду з побудови та дослідження цифрових фільтрів з кінцевою та нескінченною імпульсною характеристикою за допомогою програмних середовищ MatLab та Simulink. Матеріали посібника можуть бути корисними здобувачам інших спеціальностей, а також фахівцям, що займаються проектуванням і дослідження лінійних дискретних систем і цифрових фільтрів частотної селекції із застосуванням програмних середовищ MatLab і Simulink, зокрема, вбудованого пакету Filter Designer.

Опис

Ключові слова

цифрова обробка сигналів, лінійна дискретна система, цифровий фільтр, MatLab

Бібліографічний опис

Математичне забезпечення цифрових систем. Частина 2. Цифрова фільтрація. Лабораторний практикум [Електронне мережне навчальне видання] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами» спеціальності 173 Авіоніка / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. В. Бобков. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,73 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 75 с. – Назва з екрана.

DOI