Навчально-методичні матеріали (СКЛА)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • ДокументВідкритий доступ
  Інформаційно-вимірювальні пристрої. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Черняк, Микола Григорович
  Навчальний посібник містить усі необхідні здобувачу вищої освіти відомості щодо підготовки до виконання, виконання та захисту лабораторних робіт з освітнього компоненту «Інформаційно-вимірювальні пристрої-2. Основи проєктування» за спеціальністю 173 Авіоніка. Лабораторні роботи присвячено дослідженню властивостей і похибок скалярних та векторних вимірювальних перетворювачів сучасних інформаційно-вимірювальних систем бортової авіоніки, методів та засобів забезпечення їх точності і працездатності в умовах наближених до реальних умов експлуатації, а також особливостей їх застосування в системах керування рухомих об’єктів. Виконання лабораторних робіт формує у здобувачів вищої освіти практичні здатності, передбачені освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вимірювання та стандартизація в авіоніці. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Черняк, Микола Григорович
  Навчальний посібник містить усі необхідні здобувачу вищої освіти відомості щодо підготовки до виконання, виконання та захисту лабораторних робіт з нормативного освітнього компоненту «Вимірювання та стандартизація в авіоніці» для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами і комплексами» за спеціальністю 173 Авіоніка. Лабораторні роботи спрямовано на набуття здобувачами вищої освіти практичних здатностей з планування та організації вимірювань, застосовування сучасних методів та засобів вимірювань механічних величин при вирішенні різноманітних вимірювальних задач в авіоніці, обробки експериментальних результатів вимірювань, визначення похибок результату вимірювання; забезпечення заданої точності результату вимірюваннь в умовах вирішення вимірювальної задачі шляхом виконання групових вимірювань та алгоритмічної компенсації систематичних похибок засобу вимірювання. Ці практичні здатності, передбачені освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • ДокументВідкритий доступ
  Математичне забезпечення цифрових систем. Частина 2. Цифрова фільтрація. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Бобков, Юрій Володимирович
  Навчальний посібник призначений для забезпечення лабораторних занять з кредитного модуля «Математичне забезпечення цифрових систем. Частина 2. Цифрова фільтрація», що належить до нормативних навчальних дисциплін циклу загальної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 173 «Авіоніка», за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами». Основними завданнями лабораторного практикуму є закріплення знань, отриманих при вивченні теоретичного курсу, дослідження властивостей дискретного перетворення Фур’е сигналів та структур лінійних дискретних систем, отримання практичних умінь і досвіду з побудови та дослідження цифрових фільтрів з кінцевою та нескінченною імпульсною характеристикою за допомогою програмних середовищ MatLab та Simulink. Матеріали посібника можуть бути корисними здобувачам інших спеціальностей, а також фахівцям, що займаються проектуванням і дослідження лінійних дискретних систем і цифрових фільтрів частотної селекції із застосуванням програмних середовищ MatLab і Simulink, зокрема, вбудованого пакету Filter Designer.
 • ДокументВідкритий доступ
  Математичне забезпечення цифрових систем. Частина 1. Цифрова обробка сигналів. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Бобков, Юрій Володимирович
  Навчальний посібник призначений для забезпечення лабораторних занять з кредитного модуля «Математичне забезпечення цифрових систем. Частина 1. Цифрова обробка сигналів», що належить до нормативних навчальних дисциплін циклу загальної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 173 «Авіоніка», за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами». Основними завданнями лабораторного практикуму є закріплення знань, отриманих при вивченні теоретичного курсу, та отримання практичних умінь і досвіду з побудови математичних моделей цифрових сигналів, дослідження операцій дискретизації сигналів, лінійного та нелінійного квантування в системах цифрової обробки сигналів за допомогою програмних середовищ MatLab та Simulink. Матеріали посібника можуть бути корисними здобувачам інших спеціальностей, а також фахівцям, що займаються проектуванням і дослідження систем цифрової обробки сигналів та інформаційно-вимірювальних систем із застосуванням програмних середовищ MatLab та Simulink.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп'ютерне проєктування систем авіоніки. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Бобков, Юрій Володимирович; Сердюк, Анатолій Анатолійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи алгоритмізації та програмування. Частина 1. Основи алгоритмізації. Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Чепілко, Микола Михайлович
 • ДокументВідкритий доступ
  Конструювання пристроїв точної механіки. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Нечипоренко, Олена Миколаївна
  Навчальний посібник містить усі необхідні студенту відомості щодо підготовки до виконання, виконання та захисту лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання пристроїв точної механіки». Метою лабораторних робіт є дослідження схем і конструкцій різних пристроїв, що використовуються на літальних апаратах в системах керування, орієнтації і навігації. Навчальний посібник для виконання та захисту лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання пристроїв точної механіки» потрібен для вивчення студентами основ конструювання і перевірки працездатності цих пристроїв в умовах, наближених до реальних умов експлуатації. Навчальний посібник «Конструювання пристроїв точної механіки: лабораторний практикум» призначений для студентів спеціальності «Авіоніка» спеціалізації «Системи керування літальними апаратами та комплексами».
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи надійності літальних апаратів
  (НТУУ «КПІ», 2010) Нечипоренко, Олена Миколаївна
  Викладено відомості з теорії надійності технічних об’єктів та систем, зокрема літальних апаратів, описано методи визначення і підвищення показників надійності на основі сучасних світових стандартів. Подано математичний апарат для статистичного та ймовірнісного оцінювання надійності літальних апаратів, розглянуто як невідновлювані, так і відновлювані об’єкти, надійність об’єктів при параметричних відмовах, ймовірнісно-фізичні моделі відмов. Висвітлено методи структурного резервування, синтезу високонадійних складних технічних систем. Для студентів вищих навчальних закладів.