Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при хірургічному лікуванні хворих ішемічною хворобою серця

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.09 – медична та біологічна інформатика і кібернетика. – Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України, Київ, 2015. В роботі встановлено комплекси факторів ризику розвитку післяопераційних ускладнень, що дозволяє здійснювати підтримку прийняття рішень при хірургічному лікуванні хворих ішемічною хворобою серця. На основі бінарної логістичної регресії побудовано, із врахуванням комплексу факторів ризику, математичні моделі прогнозування розвитку ускладнень після аорто-коронарного шунтування, що дозволяє в доопераційному періоді прогнозувати розвиток ускладнення в ранньому післяопераційному періоді. Побудовано моделі взаємозв’язків окремих факторів ризику післяопераційних ускладнень з іншими чинниками, які забезпечують можливість опосередкованого впливу на фактори ризику. Побудовано інформаційну технологію, яка включає модуль аналітичної обробки доопераційних та операційних даних, що дозволяє здійснювати прогнозування розвитку післяопераційних ускладнень та подальшу корекцію лікувальних заходів на основі визначення значущих факторів ризику і взаємозв’язків між ними.

Опис

Ключові слова

інформаційна технологія, підтримка прийняття рішень, фактори ризику, опосередкований вплив, модель прогнозування, information technology, decision-making support, risk factors, indirect influence, model of prediction

Бібліографічний опис

Яковенко, А. В. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при хірургічному лікуванні хворих ішемічною хворобою серця : дис. ... канд. техн. наук. : 05.13.09 – медична і біологічна інформатика та кібернетика / Яковенко Альона Вікторівна. – Київ, 2015. – 189 с.

DOI