Навчально-методичні матеріали (ХТКМ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи дослідження складу та структури композитів та сировинних матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Свідерський, Валентин Анатолійович; Черняк, Лев Павлович; Дорогань, Наталія Олександрівна; Сікорський, Олексій Олексійович
  У навчальному посібнику подано зміст дисципліни підготовки бакалаврів за освітньою програмою «Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів» по спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Розглянуто основні інструментальні методи фізико-хімічного аналізу складу і структури силікатних матеріалів та композитів з їх використанням. У відповідності з діючими стандартами наведено терміни та визначення щодо речовин, матеріалів та виробів, методів термічного, рентгенівського, мікроскопічного і спектрального аналізу природної та техногенної сировини, її структурних перетворень в технологічних процесах, силікатних матеріалів і виробів. Надано приклади сучасного устаткування і обладнання, вказано особливості методичної роботи з їх використанням для забезпечення точності та достовірності результатів дослідження. Як важливу методичну частину вивчення дисципліни викладено зміст лабораторних робіт з контрольними питаннями та типові теми домашніх контрольних робіт, перелік основних літературних джерел і стандартів України. Навчальний посібник буде корисний для слухачів системи підвищення кваліфікації, науковців і спеціалістів промисловості будівельних матеріалів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Експлуатаційна надійність конструкційних матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Свідерський, Валентин Анатолієвич; Миронюк, Олексій Володимирович; Баклан, Денис Віталійович
  Підручник орієнтований на формування у здобувачів вищої освіти здатностей до застосування передових знань і концепцій для розробки інноваційних технологічних рішень в галузі конструкційних матеріалів з урахуванням їх експлуатаційної надійності та довговічності. Читачі знайомляться із закономірностями руйнування мінеральних в’яжучих та неорганічних оксидних матеріалів, полімерів (в складі пластиків) та металів. Підручник призначено для студентів другого (магістерського) рівня підготовки за програмою “Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів” та інших програм спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спрямованість яких є дотичною до питань експлуатаційної надійності матеріалів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Магістерська дисертація за освітньо-професійною програмою. Організація, вимоги до структури, змісту та оформлення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Миронюк, Олексій Володимирович; Мельник, Любов Іванівна; Тобілко, Вікторія Юріївна
  Навчальний посібник призначений для ознайомлення студентів, які навчаються за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія, освітньою програмою «Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів», з основними вимогами щодо підготовки, структури, змісту та оформлення кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня – магістерської дисертації. Видання підготовлене на кафедрі хімічної технології композиційних матеріалів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Спеціальні розділи хімічної технології переробки полімерів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Миронюк, Олексій Володимирович; Савченко, Денис Олександрович; Мельник, Любов Іванівна
  У навчальному посібнику наведено поглиблені відомості про взаємозв’язок складу, структури та фізико-хімічних властивостей полімерів, вплив фізичної та хімічної модифікації на технологічні та споживчі властивості. Увага приділяється і значенню методу переробки, контролю якості на виробництві та рециклінгу відходів. Детально розглянуті полімерні композити спеціального призначення, принцип їх дії та галузі використання. Матеріал посібника відповідає силабусу освітнього компонента «Спеціальні розділи хімічної технології переробки полімерів». Він може бути корисний інженерам-практикам, студентам всіх рівнів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» та науковцям за профілем хімічних технологій і неметалевого матеріалознавства
 • ДокументВідкритий доступ
  Ресурсоефективні та більш чисті технологічні процеси у галузі неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-05-29) Глуховський, Ігор Вікторович; Глуховський, Владислав Вікторович; Сікорський, Олексій Олексійович
  В навчальному посібнику розглянуті сучасні засади ресурсоефективних та більш чистих технологічних процеси, основні етапи правого регулювання екологіч-ної безпеки на промислових підприємствах. Приведені основні методики визначення розмірів збитків завданих державі в наслідок забруднення навколишнього природ-ного середовища, пов’язаних з екологічними аваріями техногенного характеру на промислових підприємствах. Навчальний посібник призначено для студентів за напрямом підготовки спеціа-льності 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізацією «Хімічні технології неор-ганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріа-лів». Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізацією «Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів»
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія сухих будівельних сумішей. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Токарчук, Володимир Володимирович; Дорогань, Наталія Олександрівна; Коваленко, Юрій Олексійович
  У навчальному посібнику представлені теоретичні відомості та опис практичних робіт з вибіркового освітнього компоненту «Технологія сухих будівельних сумішей» для здобувачів освіти по спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», наведені методичні вказівки до виконання цих робіт та містяться контрольні питання для самостійної роботи. Посібник призначений для здобувачів першого рівня освіти (бакалавр) освітньої програми «Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів». Посібник розрахований для здобувачів вищої освіти, як стаціонарної так і заочної форм навчання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія переробки еластомерів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мельник, Любов Іванівна
  У навчальному посібнику викладено сучасний стан виробництва латексів, їх асортимент, властивості, стійкість та дестабілізація під впливом різних впливів. Промислові способи одержання латексів та виробів на їх основі. Наведено відомості про інгредієнти композицій на основі еластомерів. Розглянуто новітні досягнення у галузі підготовки сировини та матеріалів для виготовлення гумових сумішей; змішування каучуків з інгредієнтами під час використання різних видів змішувального обладнання; каландрування, шприцювання та формування гумових сумішей; розкриваються методи та способи вулканізації гумових виробів. Окреме місце відводиться термоеластопластам. Посібник містить лабораторний практикум з дисципліни та відповідає силабусу освітньої компоненти «Технологія переробки еластомерів» для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Навчальний посібник також корисний науковцям та інженерам-практикам, що задіяні в гумовій промисловості.
 • ДокументВідкритий доступ
  Матеріалознавство неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12-01) Токарчук, Володимир Володимирович; Нудченко, Людмила Андріївна; Коваленко, Юрій Олексійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія спеціальних в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Токарчук, Володимир Володимирович; Нудченко, Людмила Андріївна; Коваленко, Юрій Олексійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімія і фізика полімерів
  (НТУУ «КПІ», 2016) Мельник, Любов Іванівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи досліджень і контролю технології силікатних виробництв
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Свідерський, Валентин Анатолійович; Черняк, Лев Павлович; Пахомова, Вікторія Миколаївна; Дорогань, Наталя Олександрівна; Черняк, Лев Павлович
 • ДокументВідкритий доступ
  Формулювання аналітичних звітів в галузі композиційних матеріалів
  (Політехніка, 2021) Свідерський, Валентин Анатолійович; Миронюк, Олексій Володимирович; Глуховський, Владислав Вікторович; Глуховський, Ігор Вікторович; Мельник, Любов Іванівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Інструментальні методи хімічного аналізу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017) Миронюк, Олексій Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія екструзійної переробки пластичних мас
  (НТУУ «КПІ», 2011) Пєтухов, Аркадій Дем’янович; Круглицька, Валентина Яківна; Мельник, Любов Іванівна; Пахомова, Вікторія Миколаївна; Токарчук, Володимир Володимирович; Осьмаков, Олег Григорович; Пєтухов, Аркадій Дем’янович; Круглицька, Валентина Яківна; Пахомова, Вікторія Миколаївна; Токарчук, Володимир Володимирович; Осьмаков, Олег Григорович; Мельник, Любов Іванівна; Свідерський, Валентин Анатолійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Гума та її властивості
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017) Мельник, Любов Іванівна; Миронюк, Олексій Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Полімеризаційні (поліконденсаційні) матеріали» для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017) Мельник, Любов Іванівна; Миронюк, Олексій Володимирович; Шнирук, Олег Миколайович
 • ДокументВідкритий доступ
  Ресурсозбереження і сировинні матеріали силікатних виробництв
  (НТУУ «КПІ», 2015-01) Свідерський, Валентин Анатолійович; Черняк, Лев Павлович; Сальник, Валерій Григорович; Пахомова, Вікторія Миколаївна; Сікорський, Олексій Олексійович
 • ДокументОбмежений
  Технологія в'яжучих: Проектування складу важкого бетону
  (2011) Хіміко-технологічний; Глуховський, Владислав Вікторович; Глуховський, Ігор Вікторович; Дашкова, Тетяна Станіславівна; НТУУ «КПІ»