Секція. Фiзика енергетичних систем

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • ДокументВідкритий доступ
  Плiвкове охолодження криволiнiйної поверхнi з однорядною подачею охолоджувача в трикутнi заглиблення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Шуляк, А. В.; Доник, Т. В.
  Робота присвячена дослiдженню впливу криволiнiйностi поверхнi з однорядними трикутними заглибленнями для вприску вторинного охолоджувача на ефективнiсть плiвкового охолодження, а також дослiдженню впливу обертання на ефективнiсть плiвкового охолодження криволiнiйної пластини. Дослiдження виконано у програмному пакетi Ansys 19.2 для параметрiв вдуву m = 0.5, 1, 1.5. Отримано, що криволiнiйна поверхня увiгнутої форми зменшує ефективнiсть плiвкового охолодження, обертання спричиняє появи асиметрiй ефективностi плiвкового охолодження.
 • ДокументВідкритий доступ
  Газова завiса з подачею вторинного потоку в поверхневi заглиблення трикутної форми з передньою стiнкою у видi дуги
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Черняєв, Є. С.; Панченко, Н. А.
  Наведено результати комп’ютерного моделювання плiвкового охолодження плоскої пластини з подачею вторинного потоку через один ряд похилих отворiв в поверхневих заглибленнях трикутної форми з передньою стiнкою у видi дуги. В якостi базової використна традицiйна конфiгурацiя похилих отворiв (без заглиблень) з аналогiчними вiдносними геометричними розмiрами. Для чисельного моделювання було використано програмне забезпечення Ansys CFX 19.2. Наведенi результати розрахунку плiвкового охолодження при параметрах вдуву вiд 0, 5 до 2, 0.
 • ДокументВідкритий доступ
  Виробництво електроенергiї та теплопостачання за рахунок модульних ЯЕУ з гелiєвими реакторами
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Сергiєнко, А. Р.; Доник, Т. В.
  Виконано розрахунок термодинамiчного циклу ядерної енергетичної установки ГТ-МГР з тепловою потужнiстю реактора 200 МВт для виробництва електроенергiї та комунального теплопостачання. В основi дослiду розглянуто ядерну енергетичну установку з газотурбiнним блоком перетворювання енергiї, який працює за складним циклом Брайтона з промiжним охолодженням в компресорi та регенерацiєю теплоти. Приведена оцiнка впливу ступеня регенерацiї та промiжного охолодження на ККД турбiни.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослiдження перспектив використання процесу карбонiзацiї мiнералiв для переробки золошлакових вiдходiв та утилiзацiї CO2 на основi аналiзу складу продуктiв згоряння ТЕС
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Попiвчак, Б. П.; Гiльчук, А. В.
  У найближчi десятилiття теплова енергетика буде продовжувати вiдiгравати важливу роль у свiтовiй енергосистемi. Проте експлуатацiя ТЕС призводить до серйозних проблем iз забрудненням навколишнього середовища. Тож постає задача – максимально опитмiзувати роботу ТЕС для зменшення їх негативного впливу на довкiлля. У даних тезах дослiджується доцiльнiсть використання процесу карбонiзацiї мiнералiв для переробки золошлакових вiдходiв та утилiзацiї CO2. Дослiдження проводиться на пiдставi аналiзу мольних спiввiдношення продуктiв згоряння вугiлля на ТЕС.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вплив конфiгурацiї сопел у камерi згоряння циклонно-вихрової топки та параметру закрутки потоку на емiсiю CO та NO при горiннi бiомаси
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Петрова, Т. О.; Кобзар, С. Г.; Пономаренко, С. М.
  Проведено чисельне моделювання горiння бiомаси у камерi згоряння циклонно-вихрової топки. Дослiджувався вплив конфiгурацiї сопел та параметру закрутки потоку повiтря на викиди CO та NO, якi видiляються при горiннi бiомаси. Встановлено для повнiстю вiдкритих сопел при значеннi параметру закрутки 3.03 досягаються мiнiмальнi концентрацiї CO та NO, 1 · 10−2 та 3 · 10−9 моль/м3, вiдповiдно.
 • ДокументВідкритий доступ
  Ефективнiсть плiвкового охолодження пластини: вплив умов подачi охолоджувача у траншею
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Пацьора, Є. М.; Халатов, А. А.
  У роботi наведено результати комп’ютерного моделювання ефективностi та фiзичної структури плiвкового охолодження за рiзних умов подачi охолоджувача для однорядної системи похилих отворiв в поперечнiй траншеї. Моделювання проводилося за допомогою комерцiйного програмного забезпечення ANSYS AIM 19.2 з дiапазоном параметра вдуву m вiд 0,5 до 2,0. Наведено вiдповiднi результати дослiду. Спосiб подачi охолоджувача через ряд похилих отворiв практично не впливає на ефективнiсть плiвкового охолодження при параметрах вдуву m = 0, 5; 1; 1, 5; 2.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оцiнка параметрiв концепту гiбридної електрохiмiчної рушiйної установки лiтального апарата
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Макарчук, Б. О.; Пономаренко, С. М.
  У даному дослiдженнi розглядається гiбридизацiя рiдинного ракетного двигуна (РРД) i магнiтоплазмодинамiчного (МПД) прискорювача у межах однiєї рушiйної установки лiтального апарата, а саме термодинамiчний розрахунок РРД i оцiнка потужностi, доступної для живлення МПД-прискорювача порiвнянних з РРД параметрiв. Наведенi результати дають можливiсть визначити дiапазон потужностей та особливостi конструкцiї двигуна, оптимальний для використання РРД з МПД-прискорювачем у якостi єдиної рушiйної установки - плазморiдинного ракетного двигуна.
 • ДокументВідкритий доступ
  Ефективнiсть газової завiси на криволiнiйнiй поверхнi при подачi охолоджувача в поверхневi заглиблення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Ланьков, Б. С.; Панченко, Н. А.
  У данiй роботi наведенi результати комп’ютерного моделювання плiвкового охолодження плоскої та увiгнутої пластин з подачею охолоджуючого потоку через отвори в трикутних заглибленнях з виїмкою на переднiй гранi. Моделювання проводилося за допомогою програмного забезпечення Ansys CFX 19.3. та з розрахунками для параметрiв вдуву вiд 0,5 до 2 з кроком 0,5.
 • ДокументВідкритий доступ
  Чисельне моделювання вимушеної кавiтацiї для дискового кавiтатора
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Коваль, С. О.; Димитрiєва, Н. Ф.
  У роботi розглядається формування вентильоiваної каверни за дисковим кавiтатором. Математичне моделювання базується на методi Volume of Fluid (VOF). Визначальна система рiвнянь для сумiшi вода-повiтря складається з рiвняння Нав’є-Стокса, неперервностi,збереження енергiї та дифузiї. В рамках вiдкритого пакету OpenFOAM виконано чисельне моделювання двофазної течiї двох стисливих середовищ без фазового переходу. Дослiджено вплив фiзичних параметрiв на формування повiтряної порожнини, розмiр та стiйкiсть.
 • ДокументВідкритий доступ
  Ефективнiсть двигуна стiрлiнга на ефектi пам’ятi форми
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Жидков, О. Є.; Кохтич, Л. М.; Гiльчук, А. В.
  Двигун Стiрлiнга на ефектi пам’ятi форми – пристрiй для отримування електроенергiї з альтернативного джерела енергiї, який уособлює у данiй роботi перспективний напрямок для iснування людства без використання корисних копалин. Розглянуто тепловий двигун, що працює за циклом Стiрлiнга, але у якостi робочого тiла використовує матерiал з ефектом пам’ятi форми – нiкелiд титану. Реалiзовано пiд’єднання генератору задля вимiру показникiв пристрою за допомогою Arduino та цифрового датчика ina219. Визначенi значення потужностi та ефективнiсть двигуна Стiрлiнга при рiзних температурах.
 • ДокументВідкритий доступ
  Моделювання електромагнiтної системи вихрового обертального руху рiдкого металу для вiдбивної печi
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Єлiсєєв, I. М.; Пеньковий, Т. О.; Доник, Т. В.; Халатов, А. А.
  У роботi наведено двохвимiрне моделювання електромагнiтних та гiдродинамiчних процесiв у вiдбивнiй печi та приєднанiй камерi вихрового руху металу. Дослiдження виконувалось у середовищi мультифiзичного моделювання COMSOL Multiphysics 6.0. Дослiджено два випадки з’єднання вихрової камери з вiдбивною пiччю. З результатiв моделювання помiтно, що перемiщаючи цилiндричну камеру вiдносно натискного каналу, можна регулювати спiввiдношення мiж витратою металу, що надходить з камери до ванни печi, та витратою металу, що циркулює у вихровiй камерi.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вплив блокування отворiв видуву охолоджувача на ефективнiсть плiвкового охолодження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Данилов, М. А.; Халатов, А. А.
  Стаття присвячена комп’ютерному моделюванню плiвкового охолодження плоскої пластини з подачею вторинного потоку в ряд похилих отворiв при їх частковому блокуваннi. Моделювання проводилось в комерцiйному програмному комплексi ANSYS CFX 2019 R2. Наведенi вiдповiднi результати ефективностi плiвкового охолодження для дiапазону переметру вдуву вiд 0,5 до 1,5. Продемонстровано, що при збiльшеннi параметру блокування ефективнiсть плiвкового охолодження значно знижається, у порiвнянi з традицiйною схемою без блокування. Розглядаючи локально кожну конфiгурацiю моделей, показано що ефективнiсть плiвкового охолодження спадає зi збiльшенням параметру вдуву.
 • ДокументВідкритий доступ
  Нова схема охолодження сонячних генераторiв електричної енергії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Бухонок, З. А.; Халатов, А. А.; Ступак, О. С.
  У статтi розглянутий новий метод повiтряного охолодження сонячних панелей iз використанням повiтря отриманого по циклу Майсоценко. Виконано теоретичний огляд циклу Майсоценко, який засновано на психрометричнiй рiзницi температур та має переваги над традицiйними циклами. Проаналiзовано переваги та недолiки повiтряної схеми охолодження сонячних панелей розробленої у 2021 роцi у якiй використовується тiльки холодне повiтря. Розроблено нову бiльш ефективну та економiчну схему охолодження сонячних панелей iз одночасним використанням холодного та насиченого вологого повiтря отриманого по циклу Майсоценко.