Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики (20 ; 2022 ; Київ)

Постійне посилання на фонд

Матерiали конференцiї присвяченi сучасним проблемам фiзики та фiзичних технологiй, перспективним напрямкам фiзики енергетичних систем, теорiї кiбербезпеки, криптографiчного захисту iнформацiї та криптоаналiзу, захисту iнформацiї в комп’ютерних мережах та комунiкацiях, забезпеченню цiлiсностi баз даних та їх обробки, захисту вiд витоку iнформацiї по каналах побiчного електромагнiтного випромiнювання, локальним мережам рiзної структури, технiчного захисту об’єктiв, а також науковим дослiдженням фундаментального та прикладного характеру у сферi iнформацiйних наук. Для студентiв, аспiрантiв та молодих науковцiв вищих навчальних закладiв i науково- дослiдних установ, що працюють у рiзноманiтних галузях математики та фiзики, а також майбутнiх фахiвцiв iз кiбербезпеки.

Переглянути