Навчально-методичні матеріали (СПСКС)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 48
 • ДокументВідкритий доступ
  Мережеві інформаційні технології. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Мартинова, Оксана Петрівна; Крайносвіт, Аркадій Артемович; Романкевич, Олексій Михайлович
 • ДокументВідкритий доступ
  Структури даних та алгоритми. Підручник у 2-х частинах. Частина 1
  (Просвіта, 2024) Марченко, Олександр Іванович; Марченко, Олексій Олександрович
  Підручник містить необхідну теоретичну та практично-орієнтовану інформацію для вивчення основних структур даних та базових алгоритмічних прийомів, що використовуються в програмуванні, а також множини класичних алгоритмів для розвитку алгоритмічного мислення студентів. У підручнику розглядаються такі важливі для формування гарного алгоритмічного мислення теми, як класифікація керуючих конструкцій алгоритмів, класифікація структур даних, оцінювання ефективності алгоритмів, базові алгоритмічні прийоми, алгоритми роботи з основними структурами даних, а також особлива увага приділяється класичним алгоритмам пошуку та сортування. Друга частина підручника буде присвячена детальному розгляду тем модулів, рекурсії та динамічних структур даних. Підручник розроблено для навчання студентів матеріалу першого кредитного модуля «Структури даних та алгоритми. Частина 1. Основи алгоритмізації». Підручник призначений для студентів очної форми навчання за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сі-корського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерна графіка. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Клятченко, Я. М.; Тарасенко-Клятченко, О. В.
  Навчальний посібник містить теоретичні відомості з освітнього компонента «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина 2. Комп’ютерна графіка», які необхідні для опанування матеріалу курсу, виконання лабораторних робіт та подальшої самостійної роботи. Список рекомендованої літератури дозволить докладніше вивчити теоретичний матеріал з тем курсу. Навчальне видання призначене для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія ймовірностей і математична статистика. Збірник задач
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024-02-01) Радченко, Костянтин Олександрович
  Збірник задач призначений для використання студентами під керівництвом викладача на практичних заняттях та самостійно із теорії імовірностей та математичної статистики. Завданням даного посібника є набуття студентами практичних навичок розв'язування задач з використанням теорії ймовірностей. Зміст глав відповідає основним темам курсу теорії ймовірностей у технічному вищому навчальному закладі. На початку кожного розділу вміщено короткі теоретичні відомості та формули. Майже всі задачі, які зібрані в посібнику, мають загальнотехнічний характер.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмування. Частина 1. Основи програмування. Завдання для виконання лабораторних робіт
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Тарасенко-Клятченко, Оксана Володимирівна; Клятченко, Ярослав Михайлович; Тарасенко, Георгій Олегович
  Навчальний посібник розроблено для виконання студентами факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія циклу лабораторних робіт з освітньої компоненти «Програмування. Частина 1. Основи програмування», що вивчається на 1 курсі у 1 семестрі. Цикл лабораторних робіт складається з 6 робіт, при виконанні яких студенти набувають практичних навичок розробки, відлагодження та тестування програм. Завдання до кожної роботи включають постановку задачі, вимоги до оформлення звіту по виконаній лабораторній роботі, вказівки до виконання завдання, варіанти завдань, контрольні запитання. Засвоєння матеріалу лабораторних робіт є базою для для подальшого вивчення програмістських дисциплін.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп'ютерні мережі. Лабораторні роботи з кредитного модуля «Комп’ютерні мережі 2. Інтернет протоколи. Частина 2»: виконання, оформлення та захист
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мартинова, Оксана Петрівна; Крайносвіт, Аркадій Артемович; Павловський, Володимир Ілліч
  Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів з вимогами, правилами виконання, оформлення та оцінювання лабораторних робіт з кредитного модуля «Комп’ютерні мережі 2. Інтернет протоколи. Частина 2» дисципліни «Комп’ютерні мережі». Навчальне видання призначене для студентів спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія», освітньої програми «Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи» кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмування. Частина 1. Основи програмування. Інструкції та завдання до виконання лабораторних робіт
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Тарасенко-Клятченко, Оксана Володимирівна; Кучмій, Оксана Олександрівна; Тарасенко, Георгій Олегович
  Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів із за-вданнями дисципліни «Програмування» на перший семестр навчання. Навчальний посібник містить інформацію до виконання лабораторних робіт, яка включає постановку завдання для кожної роботи, необхідні теоретичні відомості, вимоги до проектів програм, вказівки до оформлення звіту та тестування розроблених алгоритмів і відповідних їм програм, варіанти індивідуальних завдань, а також контрольні питання для підготовки до захисту лабораторних робіт. Навчальний посібник призначений для студентів очної форми навчання за спеціальністю 123 – «Комп’ютерна інженерія» факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Fundamentals of Programming. Basic Constructions: Laboratory Work Tutorial
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Boiarinova, Yulia; Kuchmii, Oksana; Tarasenko-Klyatchenko, Oksana
  This tutorial is developed for familiarizing students with basic of programming in C. The tutorial includes the introduction, 6 chapters, tasks for laboratory work, 2 appendixes and a list of recommended literature. For each laboratory task there are examples of implementation, description of the task, theoretical information, guidelines. The tutorial is aimed at students of the specialty 121 “Software Engineering”, educational program “Software Engineering of Multimedia and Information Retrieval Systems” of the Faculty of Applied Mathematics of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розроблення мобільних застосунків. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Радченко, Костянтин Олександрович
  Наразі платформа Android є найпопулярнішою платформою для мобільних пристроїв і планшетів. Основна ідея Google полягає в тому, що компанія пропонує у відкритий доступ вихідні коди своєї операційної системи, надає набір зручних інструментів для розробки та добре документований комплект SDK, що має згодом призвести до появи великої кількості програмного забезпечення для цієї платформи. Система Android встановлюється тепер не тільки на смартфони, ця платформа була адаптована для планшетів і нетбуків. Одночасно за роки розвитку виникли проблеми. Головна проблема – це сильна фрагментованість пристроїв Android. Пристрої з системою Android випускає багато виробників по всьому світу. Майже кожен виробник Android-пристроїв додає свою оболонку. Часто буває так, що програми не можуть працювати на пристроях від різних виробників. Тому, як правило, програми на Android необхідно тестувати на якомога більшій кількості пристроїв.
 • ДокументВідкритий доступ
  Бази даних NoSQL. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-02-23) Радченко, Костянтин Олександрович; Петрашенко, Андрій Васильович
  У навчальному посібнику наведено матеріали, необхідні для практичної апробації теоретичних знань з організації баз даних NoSQL і використання їх у сучасних інформаційних системах. Подано блок навчально-методичного забезпечення, який включає перелік знань і вмінь по кожній темі, термінологічний словник, фрагменти навчального коду і завдання для самоконтролю студентами засвоєння знань. Конспект лекцій призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем» та вивчають навчальну дисципліну «Програмне забезпечення інформаційно-пошукових систем 1. Бази даних NoSQL».
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія формальних мов та синтаксичного аналізу. Лабораторний практикум і розрахунково-графічна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Марченко, Олександр Іванович; Марченко, Олексій Олександрович
  Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів із завданнями дисципліни «Теорія формальних мов та синтаксичного аналізу». Навчальний посібник містить інформацію до виконання лабо-раторних робіт та РГР, яка включає постановку завдання для кожної роботи, необхідні теоретичні відомості, вимоги до проектів програм, вказівки до оформлення звіту та тестування розроблених алгоритмів і відповідних їм програм, варіанти індивідуальних завдань, а також кон-трольні питання для підготовки до захисту лабораторних робіт. Навча-льний посібник призначений для студентів очної форми навчання за спеціальністю 123 – «Комп’ютерна інженерія» факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Структури даних та алгоритми - 2. Складні структури. Інструкції та завдання до виконання лабораторних робіт
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-03) Марченко, Олександр Іванович; Марченко, Олексій Олександрович
  Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів із завданнями дисципліни «Структури даних та алгоритми» на другий семестр навчання. Навчальний посібник містить інформацію до вико-нання лабораторних робіт, яка включає постановку завдання для кожної роботи, необхідні теоретичні відомості, вимоги до проектів програм, вказівки до оформлення звіту та тестування розроблених алгоритмів і відповідних їм програм, варіанти індивідуальних завдань, а також контрольні питання для підготовки до захисту лабораторних робіт. Навчальний посібник призначений для студентів очної форми навчання за спеціальністю 123 – «Комп’ютерна інженерія» факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Структури даних та алгоритми - 1. Основи алгоритмізації. Інструкції та завдання до виконання лабораторних робіт
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Марченко, Олександр Іванович; Марченко, Олексій Олександрович
  Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів із завданнями дисципліни «Структури даних та алгоритми» на перший семестр навчання. Навчальний посібник містить інформацію до виконання лабораторних робіт, яка включає постановку завдання для кожної роботи, необхідні теоретичні відомості, вимоги до проектів програм, вказівки до оформлення звіту та тестування розроблених алгори-тмів і відповідних їм програм, варіанти індивідуальних завдань, а також контрольні питання для підготовки до захисту лабораторних робіт. Навчальний посібник призначений для студентів очної форми навчання за спеціальністю 123 – «Комп’ютерна інженерія» факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Databases. Practicum
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2022) Petrashenko, A. V.; Pavlovskyi, V. I.
 • ДокументВідкритий доступ
  Посібник «Бакалаврський дипломний проєкт (робота): виконання, оформлення та захист»
  (КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2019) Боярінова, Юлія Євгенівна; Дробязко, Ірина Павлівна; Клятченко, Ярослав Михайлович; Кучмій, Оксана Олександрівна; Орлова, Марія Миколаївна; Сапсай, Тетяна Григорівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Захист інформації в комп’ютерних системах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Терейковський, Ігор Анатолійович; Гнатюк, Сергій Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Цифрова обробка сигналів та зображень: розпізнавання фонем в голосовому сигналі за допомогою нейронних мереж
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Терейковський, Ігор Анатолійович; Терейковська, Людмила Олексіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Інтелектуалізовані методи захисту інформації: нейронні мережі в захисті інформації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Терейковський, Ігор Анатолійович; Корченко, Анна Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Штучні нейронні мережі: базові положення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Терейковський, Ігор Анатолійович; Бушуєв, Денис Антонович; Терейковська, Людмила Олексіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи розпізнавання кібератак: розпізнавання комп’ютерних вірусів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Терейковський, Ігор Анатолійович; Корченко, Олександр Григорович; Погорелов, Володимир Володимирович