Магістерські роботи (ТЕХВ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 49
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологічні засади електрохімічного 3Д-друку металічних виробів із цинку
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Кокоша, Анна Миколаївна; Ущаповський, Дмитро Юрійович
  У магістерській дисертації проведено детальний літературний огляд на тему електрохімічного 3Д-друку, одержання якісного гальванічного покриття з електролітів цинкування, та зокрема розглянуто деякі види електролітів цинкування, їх склад та режим роботи. Досліджено вплив струмового режиму, а також вплив введення блискоутворюювачів та іншого роду добавок, зокрема, таких як желатин, ОП-10, нафталін дисульфокислота 1,5-динатрієва сіль, тіокарбамід, на якість електрохімчно сформованих цинкових осадів. Досліджено морфологію катодних осадів цинку та проведено корозійні випробовування на основі поляризаційних вимірювань та вимірювань повного електрохімічного імпедансу. При виконанні роботи удосконалено склад сульфатного електроліту цинкування та здійснено його адаптацію для здійснення локального електроосадження, а саме електрохімічного 3Д-друку цинкових об’єктів «кільце» товщиною до 240 мкм.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електрохімічне забарвлення анодованого алюмінію та його сплавів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Королік, Олександр Олександрович; Бик, Михайло Володимирович
  У магістерській дисертації було здійснено пошук та огляд літературних джерел на тему анодування алюмінію та його сплавів з можливістю в подальшому надати забарвлення утвореній оксидній плівці. Розглянуто методи отримання анодованого покриття, здійснено їх порівняння, проаналізовано, які види оксидної плівки утворюються в залежності від умов електролізу. Досліджено стан сучасних способів забарвлення анодованого покриття. Проведено дослідження процесів анодування і забарвлення анодованого покриття на деталях із алюмінієвого сплаву Д16. Знайдено режими анодування за яких утворюється достатньо товста порита плівка придатна для анодування. Проведені дослідження для визначення властивостей анодної оксидної плівки. Обрано електроліт та умови забарвлення пористої оксидної плівки на змінному струмі одержання покриття чорного кольору. Для кращого розуміння процесів, які відбуваються за процесу анодування, знято та проаналізовано вольт-амперну характеристику.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологічні засади осадження «чорних» нікелевих покриттів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Палажевич, Віктор Михайлович; Кушмирук, Андрій Іванович
  Дисертація присвячена вивченню технології осадження «чорних» нікелевих покриттів. Нанесення осадження «чорних» нікелевих покриттів проводили на сталеві, алюмінієві та мідні зразки з електролітів нікелювання, як з сірковмісними добавками так і без. В якості таких добавок було використано роданід калію та ―black nickel‖ австрійської фірми «KIESOW Austria GmbH». Нанесення чорного нікелевого покриття на основі оксиду нікелю проводили з хлоридних розчинів нікелю, а на основі сульфіду нікелю з розчинів хлоридно сульфатних розчинів солей нікелю та цинку з сірковмісними добавками. Проведені дослідження показали, що електроліти без сірковмісних сполук не дозволяють отримати покриття з хорошим щепленням з основою зразка та схильні до швидкого зміщення рН в лужну сторону з появою в об’ємі розчину суспензії гідроксиду нікелю. Якість осадів з електролітів з сірковмісними добавками співмірна. Більш високі концентрації основних компонентів електроліту з добавкою ―black nickel‖ дозволяє утримувати рН розчину в оптимальних межах більш тривалий час в порівнянні з електролітом на основі сполук роданіду. В ході роботи було відпрацьовано технологію нанесення «чорних» нікелевих та визначено оптимальні параметри процесу. Електрохімічного нанесення «чорних» нікелевих покриттів проводиться за кімнатної температури, на відміну від аналогічних еталонних покриттів «чорного» хрому та використовує менш токсичні речовини. В дисертації проведені конструктивні та технологічні розрахунки, вибране відповідне обладнання, розроблено стартап-проект. Запропонована схема очищення стічних вод комбінованим методом.
 • ДокументВідкритий доступ
  Протикорозійний захист сталі та міді з використанням інгібітора-біоцида
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Лащенко, Владислав Олегович; Білоусова, Ніна Аркадіївна
  Досліджено перебіг парціальних корозійних реакцій маловуглецевої сталі 20 та міді у середовищі біологічно очищеної стічної води за температури 16 °С та 70 °С, за наявності інгібітора-біоцида Акватон-10 на основі ПГМГ-ГХ з концентраціями 5–15 мг/дм3. Встановлено, що інгібітор не впливає на перебіг катодних парціальних реакцій і зменшує поляризацію анодних реакцій при збільшенні його концентрації. Величина дифузійного катодного струму відновлення розчиненого кисню при підвищенні температури збільшується у 2 рази для міді і більш, як у 8 разів, для сталі. Встановлено, що за наявності ПГМГ при зростанні температури води зменшується пітингостійкість сталі 20 та розраховано базиси її пітингостійкості. Показано, що в при поверхневому шарі металу можуть утворюються комплексні сполуки типу хелатів за механізмом місткового зв’язування іонів міді та заліза. На анодних поляризаційних кривих зворотного ходу на міді у воді з інгібітором ПГМГ наявні піки катодного струму за потенціалу +0,05 В (за хлор-срібним електродом порівняння), що може свідчити про відновлення іонів міді з хелатного комплексу з ПГМГ. Наукова новизна одержаних результатів полягає в отриманні нових наукових даних стосовно впливу температури та досліджених концентрацій інгібітору на основі полігексаметиленгуанідіну на перебіг парціальних корозійних реакцій сталі та міді, а також складу і структури поверхневих осадів в дослідженому середовищі. Результати роботи мають важливе значення для практики в області використання біологічно очищеної стічної води в промислових циклах, сприяючи підтримці термостабільності та протикорозійного захисту металевого обладнання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Удосконалений спосіб електроосадження олов’яно-вісмутових покриттів у приладобудуванні
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Пастухов, Анатолій Іванович; Ущаповський, Дмитро Юрійович
  У магістерській дисертації проведено ретельний літературний пошук і огляд на тему удосконаленого спосіб нанесення олово-вісмутових покриттів у приладобудуванні, за рахунок зміни технологічного процесу шляхом додавання різних добавок і умов. Розглянуто деякі способи покращення покриття. Досліджено вплив добавок ОС-20, желатину і фенолу, на якість електрохімічно отриманого осаду на поверхні деталі за різної густини струму, проведені поляризаційні вимірювання, та досліджена міцність зчеплення покриття з металом основою шляхом механічного навмисного пошкодження, тобто нанесення сітки подряпин. При виконанні роботи удосконалено технологічну карту процесу нанесення олово - вісмутового покриття.
 • ДокументВідкритий доступ
  Корозія елементів двигуна внутрішнього згоряння в моторній оливі за високої температури
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Писаренко, Андрій Валерійович; Букет, Олександр Іванович
  Виявлено рух іонів в прилеглих до електрода шарах моторної оливи М-16ІХП-3 за характерним для них індуктивним гальмуванням, яке викликає зміщення фази імпедансу від –90, характерних для чистого конденсатора, до величини -15…-30, яка є позитивнішою внаслідок впливу індуктивності. Ефект стабільний при частотах нижче 30 кГц за температури 50 С. Виявлена електрохімічна корозія сталі в моторній оливі за зниженням комплексного опору у діапазоні частот 10…100 Гц, що можна пояснити необоротними корозійними процесами, які збіднюють приелектродний шар мастила за деполяризаторами і лігандами. Встановлено, що відпрацьована моторна олива містить сумарно більше іоногенів, проте свіжа олива містить більше іоногенів, що дисоціюють при підвищенні температури й забезпечують вищу електропровідність при нагріванні. За даними гравіметрії корозія у свіжій оливі в чотири рази повільніша такої у відпрацьованій оливі й на два-три порядки повільніше ніж корозія з кисневою деполяризацією при повному зануренні у водне середовище. Виявлено від’ємний активний опір корозійному процесу за кімнатної температури при частотах вище 4 кГц, а у перехідному процесі за температури 50С при частотах вище 13 кГц, що пояснюється надшвидким реагуванням лігандів і окисників сорбованих на поверхні сталі без їх переміщення у просторі, яке ефективніше перебігає при вищій температурі й тому при 50 С спостерігається при вищих частотах.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електрохімічна система для визначення формальдегіду в водних та повітряних середовищах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Совгуть, Марія Василівна; Косогін, Олексій Володимирович
  Проведено літературний пошук електродних матеріалів, які могли б бути придатними для електрохімічного окиснення формальдегіду. Методом поляризаційних кривих досліджено електрохімічну поведінку електродів в лужних розчинах з та без додавання формальдегіду різної концентрації. На основі експериментальних досліджень обґрунтовано вибір електродних матеріалів для створення двохелектродної електрохімічної системи для визначення вмісту формальдегіду. Методом пресування створено аналог електрохімічного пристрою та досліджено його придатність до використання для моніторингу вмісту формальдегіду у водних та повітряних середовищах. Встановлено лінійну залежність сили струму, що генерується на електроді, від концентрації формальдегіду у розчині. Розроблено стартап-проєкт для виведення розробки на ринок.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електролітичне цинкування сталевих деталей складної конфігурації із покращеними протикорозійними властивостями
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Синяк, Владислав Юрійович; Бик, Михайло Володимирович
  В рамках магістерської диссертації було проведено детальний літературний огляд на тему електролітичне цинкування сталевих деталей складної конфігурації із покращеними протикорозійними властивостями, у якому було розглянуто основні склади електролітів цинкування, їх переваги та недоліки, можливі неполадки. Досліджено вплив режиму електролізу на якість покриття з цинкатного електроліту без та з добавками поліетиленполіамін, тіосечовина, гліцин. Встановлено, що введення поліетиленполіаміну та тіосечовини у електроліт сприяє отриманню рівномірних по товщині, щільних за структурою покриттів світлого кольору з високим виходом металу за струмом. Корозійна стійкість отриманих цинкових покриттів визначено ваговим методом у розчині хлориду натрію. Розраховано процес комерціалізації розробки та запропоновані заходи з безпеки роботи у лабораторії і охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Захист від внутрішньої корозії сталевого трубопроводу з використанням магнієвих протекторів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Яцюта, Катерина Олександрівна; Васильєв, Георгій Степанович
  В дисертації досліджено протекторний захист від корозії сталевого трубопроводу з використанням магнієвих протекторів. За неможливістю оцинкувати трубопровід, який вже експлуатується – був розроблений метод встановлення всередині труби протекторів з електронегативного металу - магнію. Також, за допомогою розрахунку дії магнієвого протектору на металеві пластини, було визначено відстань, на яку поширюється захист протектору і таким чином встановлений розподіл таких протекторів вздовж трубопроводу в залежності від складу води, діаметру труби, температури, потоку тощо.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дифузійні карбідні та боридні покриття за участю перехідних металів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Яресько, Андрій Романович; Погребова, Інна Сергіївна
  В магістерській дисертації проведено літературний пошук відомих даних про властивості комплексних дифузійних покриттів, розглянуто вплив складу покриття на властивості сталі. За новими технологіями, розробленими в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» отримано дифузійні покриття на сталі 45 на основі карбіду титану легованому хромом, та боридів FeB-FeB2 легованих титаном. Визначено мікротвердость, мікрокрихкость, поруватість, корозійну стійкість отриманих покриттів в технічний воді, розчину солей та сульфатної кислоти. Виявлено механізм захисної дії отриманих покриттів та їх вплив на парціальні реакції корозійних процесів. Проведено рейтингову оцінку отриманих дифузійних покриттів за їх фізико-хімічними властивостями та відомих на теперішній час дифузійних покриттів, отриманих іншими методами.
 • ДокументВідкритий доступ
  Високоефективний електролізер на основі протонпровідної мембрани для генерації водню та кисню
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Колосовський, Ярослав Вікторович; Мотронюк, Тетяна Іванівна
  Розроблено та досліджено високоефективний електролізер на основіпротон провідної мембрани для генерації водню та кисню. Платиновмісні таіридієві каталізатори для електролізера отримували за допомогоюполіольного та конденсаційного методів в «Інституті загальної неорганічноїхімії» НАН України. Для катодних елекаталізаторів використовували в якостіносія нанодисперсну сажу Vulcan ХС-72. На основі досліджень впливукількості електрокаталізаторів, товщини мембрани та типу газодифузійнихшарів на експлуатаційні характеристики електролізерів, розробленометодику формування мембранно-електродного блоку длявисокоефективного електролізера. Нанесення каталізаторів, з каталітичнихчорнил, на газодіфузуйний шар проводили за допомогою аерографа.Визначено фізико-хімічні властивості каталізаторів та дослідженоенергетичні характеристики розроблених мембранно-електродних блоків.Показано, що додавання полівінілпіролідону в реакційне середовище під чассинтезу іридієвої черні збільшує дисперсність отриманого каталізатору.Розроблені в роботі методи синтезу електрокаталізаторів єперспективними для використання їх у створенні ефективних системпостачання та акумулювання енергії. Синтез високоефективних катодних наноструктур Pt/C та анодні нанодисперсні Ir каталізатори воднево-кисневого електролізера та дослідити вплив складу рідкої фази та методів синтезу на кінцеві характеристики отримуваних електрокаталізаторів. Розробка методики приготування каталітичного чорнила для катодного, анодного електродів воднево-кисневого електролізера та на їх основі створити мембранно-електродний блок з протонпровідними мембранами зі стабільними характеристиками. Розробка діючого лабораторного макету воднево-кисневого електролізеру з полімерною протонпровідною мембраною.
 • ДокументВідкритий доступ
  Корозійна та електрохімічна поведінка титанового сплаву ВТ6 з комплексними покриттями на основі Cr та Al
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018-05) Шведенко, Ірина Анатоліївна; Погребова, Інна Сергіївна
  Дифузійні покриття на основі алюмінію та хрому отримували порошковим методом сумісно зі співробітниками кафедри МТО інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського». Корозійні та електрохімічні дослідження проводили в 35% та 12% водному розчині H2О2, 15% розчині СН3-СООН, 10%розчині НООС-СООН, 5% розчині H2SО4, а також в розчинах кислот з додаванням інгібіторівкорозії.Встановлено, що нанесення на поверхню титанового сплаву ВТ6 алюмохромового покриття сприяє підвищенню корозійної стійкості в розчині щавелевої та оцтової кислоти, однак отримані покриття стимулюють корозію в розчині сульфатної кислоти.Підвищення їх корозійної стійкості у розчині сульфатної кислоти можна досягнути при використанні інгібіторів-пасиваторів та інгібіторів корозії з водневою деполяризацією. Ведення в розчин щавелевої кислоти 5 г/л катапіну,сприяє збільшенню корозійної стійкості покриття в 49 разів та забезпечуєзахист поверхні на 89%. Встановлено, що дифузійні покриття на основі Crта Alпроявляють високі захисні властивості в розчинах перекису водню різної концентрації та зменшують розклад перекису водню за рахунок меншого вмісту ванадію в покритті.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електроформування поліфункціональних нікелевих матеріалів та покриттів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Забалуєв, Андрій Сергійович; Ущаповський, Дмитро Юрійович
  При виконанні роботи було електроосаджено нікелеве покриття із сульфатного електроліту Уотса з добавками сахарину, блискоутворюючих добавок TS-C та TRSL і добавку Nitech Netzmittel. Був досліджений режим електроосадження при якому мінімізується дендритоутворення та піттинг. Було отримано нікелеве покриття товщиною 300 – 500 мкм без утворення дендритів та піттингу. Змодельована комірка, яка враховує розподіл силових ліній в електроліті та уникає утворення крайового ефекту. В роботі передбачена автоматизація процесу нікелювання. Проведено розрахунок підприємства на основі стартап-проекту та передбачені засоби для охорони праці на робочому місці
 • ДокументВідкритий доступ
  Дoсліджeння кopoзійнoї пoвeдінки нікeлeвиx пoкpиттів в кoнцeнтpoвaній oцтoвій кислoті тa її пapax
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Якубeнкo, Віктopія Вaсилівнa; Ущаповський, Дмитро Юрійович
  Мeтa poбoти: встaнoвити кopoзійну пoвeдінку блискучиx нікeлeвиx пoкpиттів з тoчним визнaчeнням впливу сіpки пpи eкспoнувaнні в кoнцeнтpoвaній oцтoвій кислoті тa її пapax. Oснoвні зaвдaння: встaнoвити вплив дoмішoк спoлук сіpки нa кopoзійну пoвeдінку нікeлeвиx пoкpиттів в кoнцeнтpoвaній oцтoвій кислoті тa її пapax; ви-знaчити кількісний тa якісний склaд пoвepxні пoкpиттів після eкспoнувaння в пapax oцтoвoї кислoти; встaнoвити мexaнізм кopoзійнoгo pуйнувaння нікeлeвиx пoкpиттів в aтмoсфepі пapів oцтoвoї кислoти; poзpoбити спoсoби підвищeння кopoзійнoї стійкoсті блискучиx нікeлeвиx пoкpиттів. Oб’єкт дoсліджeння – блискучі нікeлeві пoкpиття. Пpeдмeт дoсліджeння – кopoзійнa пoвeдінкa блискучиx нікeлeвиx пoкpиттів в кoнцeнтpoвaній oцтoвій кислoті тa її пapax. У poбoті зaпpoпoнoвaнo мexaнізм кopoзійниx пpoцeсів в блискучиx нікeлeвиx пoкpиттяx у кoнцeнтpoвaній oцтoвій кислoті тa її пapax. Удoскoнaлeнo спoсіб нaнeсeння блискучиx нікeлeвиx пoкpиттів, щo зaбeзпeчує підвищeння кopoзійнoї стійкoсті в дeкількa paзів. У poбoті пepeдбaчeні зaxoди з oxopoни пpaці, aвтoмaтизaції виpoбництвa тa нaвeдeнo тexнікo-eкoнoмічні пoкaзники.
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізико-хімічні властивості електрохімічно одержаних анодних плівок на титановому електроді
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Українець, Сергій Олександрович; Бик, Михайло Володимирович
  У дисертації досліджено електрохімічні властивості анодних плівок на титановому електроді методом зняття вольтамперних кривих. Проведено синтез анодних плівок на титановому електроді в розчинах гідроксиду натрію, сульфатної кислоти, сульфату натрію та борної кислоти. Визначено вплив складу електроліту та напруги анодування на властивості одержаних плівок. Проведено дослідження електрохімічної поведінки одержаних плівок методом зняття поляризаційних кривих. Запропоновано технологічний процес анодування накладок для мобільних телефонів та проведено необхідні технологічні розрахунки. Запропоновано схему автоматизації розробленого технологічного процесу та передбачено заходи із техніки безпеки та охорони праці. Розроблено стартап-проект по отриманню оксидного покриття на титановому корпусі мобільних телефонів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Фiзико-хiмiчнi влaстивостi композицiйних покриттiв нa основi нiкелю
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Редькa, Вaлерiя Сергiївнa; Бик, Михайло Володимирович
  У дисертaцiї дослiджено фiзико-хiмiчнi влaстивостi композицiйних покриттiв нiкелю. Одержaно покриття нa основi нiкелю з зaрощеними у мaтрицю чaстинкaми Al2O3 тa SiO2. Досліджено елементний склад одержаних покриттів та їх морфологію. Проведено дослідження корозійної стійкості одержаних покриттів у сірчанокислому середовищі ваговим методом. Проведено поляризаційні дослідження електрохімічних властивостей одержаних покриттів. Запропоновано технологічний процес одержання розроблених композиційних покриттів у промисловості та проведено необхідні технологічні розрахунки. Для технологічного процесу запропоновано схему автоматизації і контролю робочих параметрів. Розроблено стaртaп-проект по виробництву жaростiйкого нiкелевого покриття нa стержень для формувaння виробiв iз склa.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електрохімічні сенсори для моніторингу складу водного середовища
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Пічкорський, Владислав Ігорович; Букет, Олександр Іванович
  Розроблено амперметричні сенсори компонентів водного середовища, які є одними з найбільш важливих для його біогенної й корозійної активності – іонів калію й молекулярного кисню. Сенсор іонів калію має робочий електрод з берлінського лазуру й допоміж-ний, наприклад, хлорсрібний електрод. Реакція на робочому електроді ініці-юється абсорбцією іонів калію з відновленням берлінського лазуру до білої солі Еверіта. Іони калію вбудовуються в кристалічну гратку активного покриття. Допоміжний електрод підтримує електричний і матеріальний баланс електрохімічної комірки. Часткове поновлення шару берлінського лазуру ві-дбувається в період релаксації за рахунок окиснення киснем повітря. Відпрацьовано методику електрохімічного нанесення берлінського лазуру шляхом фіксації першої стадії катодного відновлення іонів заліза(ІІІ) до заліза (ІІ) внаслідок миттєвої обмінної реакції з іонами червоної кровяної солі. Можливі шляхи вдосконалення даного процесу полягають у підборі умов сорбції іонів заліза й гексацианоферату в подвійний електричний шар при врахуванні -шкали Антропова. Розроблено сенсор кисню як аналог елемента Кларка, який є дешевшим внаслідок використання робочого електрода з посрібленого мідного дроту. Допоміжним електродом є свинцевий циліндр, відділений від робочого електрода гідрофільним сепаратором. Електроліт сенсора є змінного складу внаслідок масообмінних процесів з оточуючим середовищем через напівпроникну поліетиленову мембрану. Сенсор відрізняється простотою конструкції й технологічністю виготовлення й має зберігатися у водогінній воді. Показано, що при правильному підборі довжини навитого поверх сепаратора робочого електрода з посрібленого мідного дроту та проникності (товщини) поліетиленової мембрани сигнал сенсора мало залежить від природи й електропровідності аналізованого розчину й визначається передусім концентрацією розчиненого у воді кисню. У проекті також розроблено варіант цеху для збору водних датчиків на кисень з використанням сучасного обладнання, порахована собівартість створення такого підприємства. Виконано розрахунок рентабельності та передбачено варіант перепродажу цеху чи перекваліфікація цеху. Проаналізована потенційна шкідливість цеху, та враховані заходи з його зниженнями.
 • ДокументВідкритий доступ
  Каталітичні матеріали на металевій основі для використання в процесах за участю кисню
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Лупаца, Тарас Ігорович; Косогін, Олексій Володимирович
  В магістерській дисертації проведено літературний пошук існуючих каталітичних матеріалів для процесів за участю кисню, розглянуті властивості пропонованих матеріалів. Здійснено осадження мідного покриття на дисперсну титанову основу, оксидування та сульфідування такого покриття. Були проведені поляризаційні дослідження отриманих покриттів у порівнянні з матеріалами основи та проміжних покриттів. Розраховано витрати матеріалів, скадено баланси струму, напруги та енергетичний баланс. Розроблено схеми автовтоматизації процесу нанесеня гальванічного покриття. Розроблено стартап-проект, розрахована рентабельність виробництва каталізаторів. Розроблено заходи з техніки безпеки та охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія нанесення струмопровідних покриттів на тугоплавкі метали
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Кошкідько, Вікторія Сергіївна; Косогін, Олексій Володимирович
  В магістерській дисертації проведено літературний пошук існуючих методів нанесення гальванічних покриттів на ніобій та тантал, розглянуто відомі приклади осадження на алюміній та титан, а також на тугоплавкі метали. Здійснено осадження покриттів нікелю та міді на ніобій та тантал при різних умовах та режимах електролізу. Визначення міцності адгезії гальванічних покриттів було проведено якісними методами. такими як : методом вигину та сітки подряпин. Були проведені поляризаційні дослідження отриманих покриттів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Безхромова фінішна обробка цинкових покриттів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Грима, Максим Романович; Фроленкова, Світлана Василівна
  Розроблена технологiя нанесення цинкового покриття з фінішною обробкою в барабанах для захисту сталевих деталей від корозiї, з рiчною продуктивнiстю 12 000 м2. Пасивнi плiвки на цинковому покриттi отримують iз боратних розчинів з додаванням полiмерного молiбдату натрiю. Технологiєю передбачено електроекстракцiю цинку з ванни уловлювання та очищення стiчних вод електрокоагуляційним методом. Проектом затверджено схему автоматичного контролю та керування гальванiчної лiнії цинкування. Розробено стартап-проект та розраховано основні технiко-економiчнi показники, якi свiдчать про рентабельнiсть пiдприємства. На виробництвi передбачено заходи щодо охорони працi.