Магістерські роботи (ГІ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 51
 • ДокументОбмежений
  Спорудження монтажного стволу каналізаційного колектору з обґрунтуванням способу проходки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Щербина, Богдан Володимирович; Фролов, Олександр Олександрович
  Дисертація присвячена актуальній темі спорудження монтажного стволу каналізаційного колектору з обґрунтуванням способу проходки. У роботі вирішено питання розробки технології будівництва стволу для складних гірничо-геологічних та гідрологічних умов. Основні наукові та практичні результати роботи полягають у наступному: – підтверджена технологічна ефективність та економічна доцільність обраного способу проходки монтажного стволу; – доведено, що застосування спеціального спoсoбу проходки в пoстiйнoмy залiзoбетoннoмy кpiпленi iз викoнанням дoдаткoвих захoдiв пo вoдoзниженню забезпечить водонепроникненість кріплення стволу та підвищить його надійність експлуатації; – запропонована раціональна технологічна схема організації робіт зі спорудження стволу, яка дозволяють зменшити тривалість будівництва; – рекомендовано провести тампонаж закріпного простору з метою недопущення водопритоку в робочі простір стволу. Розроблено стартап-проект з реалізації технології спорудження монтажного стволу з урахуванням обраного способу проходки та визначені основні техніко-економічні показники.
 • ДокументОбмежений
  Удосконалення технології розробки та переробки техногенних родовищ щебеневих гірничо-збагачувальних комбінатів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Бондаренко, Анастасія Олександрівна; Тверда, Оксана Ярославівна
  Актуальність роботи. Розробка та переробка техногенних родовищ щебеневих гірничо-збагачувальних комбінатів є актуальним завданням через низку факторів. По-перше, це сприяє створенню нового цільового продукту, наприклад, будівельного матеріалу, необхідного для будівництва інфраструктури або житлових споруд. По-друге, використання сировини із техногенних родовищ дозволяє підвищити економічні показники гірничо-збагачувальних комбінатів за рахунок отримання додаткового доходу та зменшення темпів виснаження родовищ. По-третє, це сприяє зменшенню впливу гірничо-збагачувальних комбінатів на навколишнє середовище, вивільненню площ, які можуть бути використані під сільськогосподарські угіддя, а також дає можливість впровадити на гірничих підприємствах замкнений цикл виробництва. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до «Загальнодержавної програми розвитку мінерально сировинної бази України на період до 2030 року» (Закон України від 21 квітня 2011 року N 3268-VI) і є складовою частиною НДР «Утилізація відходів видобутку нерудних корисних копалин» (№ ДР 0120U101193). Метою дослідження є удосконалення технології розробки та переробки техногенних родовищ щебеневих гірничо-збагачувальних комбінатів. Об’єкт дослідження – процеси розробки та переробки техногенних родовищ щебеневих гірничо-збагачувальних комбінатів. Предмет дослідження – параметри технології розробки та переробки техногенних родовищ щебеневих гірничо-збагачувальних комбінатів. Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі задачі дослідження: − провести аналіз сучасних технологій (способів) розробки та переробки техногенних родовищ щебеневих гірничо-збагачувальних комбінатів; − обґрунтувати доцільність розробки та переробки техногенних родовищ щебеневих гірничо-збагачувальних комбінатів; − удосконалити технологію розробки та переробки техногенних родовищ щебеневих гірничо-збагачувальних комбінатів з позиції ресурсозбереження та сталого розвитку; − розробити стартап-проєкт. Наукова новизна одержаних результатів: − для підвищення економічних та екологічних показників роботи щебеневих гірничо-збагачувальних комбінатів запропоновано технологію розробки та переробки їхніх техногенних родовищ на основі встановленої залежності продуктивності від параметрів запропонованого обладнання, яка відрізняється від відомих тим, що направлена на підготовку збагаченої сировини фракції 0-1 мм з метою використання її для виробництва продукції високої вартості (добрива, сировини для виробництва скловолокна). Практичне значення одержаних результатів полягає у: − удосконаленні технології розробки та переробки техногенних родовищ гірничо-збагачувальних комбінатів. Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідались на: II International Scientific and Theoretical Conference «Formation of innovative potential of world science» (Tel Aviv, State of Israel, 2021), International Competition of Student Scientific Works «Black Sea Science 2023» (Odesa, Ukraine, 2023). Публікації. За результатами дисертаційної роботи було опубліковано 4 наукові праці, з яких: 2 статті – у наукових фахових виданнях категорії Б, 2 тези доповідей у збірниках праць конференцій.
 • ДокументОбмежений
  Удосконалення технології вибухових робіт для видобутку андезитових порід
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Копин, Василь Васильович; Ткачук, Костянтин Костянтинович
  Актуальність магістерської дисертації полягає в необхідності вдосконалення існуючих методик моделювання масових вибухів. Поточні методи не в повній мірі враховують дійсний порядок і масштаби руйнувань у протяжних гірських масивах, які характеризуються різноманітністю структури, текстури та фізико-механічних характеристик порід. Метою цього дослідження є створення методики, яка покращить процеси руйнування скельних гірських масивів з різною міцністю за допомогою вибухів у свердловинах. Для досягнення цієї мети у роботі було проведено аналіз наявних методів руйнування скельних масивів різної міцності, вивчено особливості розподілу енергії вибуху при руйнуванні таких порід, визначено вплив лінії розділу порід на обсяг руйнувань під час вибуху свердловинного заряду, а також розроблено техніку для короткозатриманого підривання скельних гірських порід різної міцності. Об'єктом дослідження є процеси руйнування скельних гірських масивів різної міцності в результаті вибуху. Предмет дослідження - методики управління енергією вибуху для руйнування скельних гірських порід різної міцності.
 • ДокументОбмежений
  Реконструкція ділянки Сирецького самопливного колектора з обґрунтуванням заходів із боротьби з газовою корозією
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Аксютенко, Поліна Сергіївна; Стовпник, Станіслав Миколайович
  Актуальність: передбачається впровадження інноваційних методів та матеріалів для захисту від корозії, зокрема від газової корозії, яка є однією з основних проблем старих систем. Мета дослідження: проведення аналізу умов реконструкції каналізаційного колектора з обґрунтуванням відомих методів боротьби із газовою корозією. Об’єкт дослідження: реконструйований самопливний каналізаційний колектор від вул.Кирилівської до вул. С.Скляренка загальною довжиною 370 м із заглибленням 5,0 - 6,0 м. Предмет дослідження: встановлення чинників, які впливають на стан каналізаційного колектора та аналіз обраної гідроізоляції. Завдання магістерської роботи включають аналіз аварійних ситуацій в колекторах, спричинених газовою корозією, вивчення геологічних, гідрогеологічних, моделювання процесів корозії та розробку стартап-проєкту для запобігання газової корозії в межах розглянутого колектору. У ході аналізу використано інженерно-обчислювальну тривимірну програму PLAXIS для розрахунку тиску, переміщень, осадження та моментів. Наукова новизна одержаних результатів полягає у використанні спеціального пристрою, який розпилює поліетиленовий матеріал по поверхні тунелю для запобігання обрушень та аварій в підземному просторі
 • ДокументОбмежений
  Вдосконалення технології спорудження вертикального стволу в умовах підземного видобутку залізних руд
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Сагало, Богдан Сергійович; Стовпник, Станіслав Миколайович
  Актуальність: у сучасних умовах гірничої промисловості, де вибухові роботи є важливою складовою для видобутку порід, розміщення вибухових зарядів стає ключовим фактором для досягнення оптимальних результатів та забезпечення гірничих операцій. Дослідження механізмів руйнування гірських порід та оптимізація вибухових робіт набувають великого значення в контексті поліпшення ефективності видобутку та зменшення негабаритного матеріалу. Метою даного дослідження є: вдосконалення методів розміщення вибухових зарядів з урахуванням геологічних та геотехнічних особливостей гірського масиву для визначення умов утворення оптимального гранулометричного складу гірничої маси. Об’єкт дослідження: Об'єктом дослідження є механізми руйнування гірських порід при вибухових роботах та вплив розміщення вибухових зарядів на утворення негабаритного матеріалу. Предмет дослідження: процеси, що відбуваються при вибуху свердловинних зарядів ВР, а також визначення оптимальних параметрів вибуху для досягнення ефективності видобутку та забезпечення безпеки гірничих операцій. Новизна одержаних результатів: у результаті досліджень встановлено, що розміщення подовжених свердловинних зарядів визначає механізми руйнування гірських масивів та розподіл зон тріщинуватості. Розроблено методику регулювання інтенсивності тріщинуватості порід для досягнення оптимальних результатів видобутку.
 • ДокументОбмежений
  Спорудження підземного паркінгу з вибором типу будівельної конструкції
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Кравчук, Артем Андрійович; Ремез, Наталя Сергіївна
  Актуальність роботи З початком 90-х років в Україні сталася «вибухова автомобілізація» , яка спричинила дисбаланс у транспортній системі, особливо в найбільших містах: транспортні затори, зниження пропускної здатності, неправильне паркуванн автомобілів на проїжджих частинах, газонах та в житлових районах. Автомобіль став не лише засобом особистої свободи для громадян, але й ефективним інструментом для бізнесу в сучасній цивілізації. Останні 10 років відзначилися швидким ростом числа автомобілів у світі. Згідно з ДБН 360-92**, прогнозується, що кількість автомобілів в Україні може зрости до 280-350 автомобілів на 1000 осіб (приблизно 1 автомобіль на сім’ю), а до 2025 року великі міста можуть мати від 330 до 420 автомобілів на 1000 осіб Метою дослідження Спорудження підземного паркінгу з вибором типу будівельної конструкції Об’єкт дослідження: будівництво підземного двоповерхового паркінгу на певній території під стилобатною частиною багатоквартирного житлового комплексу. Предмет дослідження: дослідження є технологія улаштування та закріплення «стіни в ґрунті» для будівництва підземного паркінгу під стилобатною частиною багатоквартирного житлового комплексу. Для досягнення встановленої мети дослідження необхідно розв`язати наступні завдання: 1. Аналіз досвіду світового будівництва паркінгу 2. Аналіз загальних харектеристик ділянки 3. Аналіз спеціальної частини 4. Улаштування підземного паркінгу способом «стіна у грунті»; 5. Спорудження підземного паркінгу на вул Анрі Барбюса 6. Екологічні проблеми при будівництві і шляхи їх подолання; 7. Розробка стартап проєкту. Наукова новизна полягає у тому, шо за результатами комп’ютерного моделювання «стіни в грунті» встановлено, що анкерна система закріплення погано переносить навантаження від будинку, розташованого поруч, тому що в порівнянні з розпірками ця конструкція дає приріст переміщень (в 2,5 разів) та згинаючих моментів (в 1,5разів).. Практична цінність полягає у тому, що запропонується проект спорудження підземного паркінгу на данній території включає в себе ілюстративний матеріал у вигляді таблиць та графіків, яки могут викорситовуватись на інших підприємствах при будівництві підземних споруд методом «стіна в грунті», в тому числі і бомбосховищ.
 • ДокументОбмежений
  Реконструкція каналізаційного колектору з обґрунтуванням інженерних заходів з водопониження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Гуцуляк, Жанна Андріївна; Шайдецька, Любов Валентинівна
  Актуальність: в сучасних міських умовах, де проблеми щільної забудови і клімату, що змінюється, стають все більш актуальними, ефективне водозниження при реконструкції каналізаційних колекторів є критично важливим завданням. Робота фокусується на розробці та обґрунтуванні інженерних рішень щодо водозниження, спрямованих на забезпечення стійкості міської інфраструктури. Метою даного дослідження є обґрунтування інженерних заходів щодо водозниження у процесі реконструкції каналізаційного колектора. Об’єкт дослідження: реконструкція дощової каналізації у прилеглій території до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Предмет дослідження: оптимізація методів будівельного водопониження за домогою інтегрованого підходу. Результати дослідження: використовуючи інтегрований підхід, включаючи гірничопрохідні та будівельно-монтажні роботи, а також застосування протифільтраційних завіс та методів будівельного водозниження, я забезпечила ефективність реконструкції. Вибір оптимальних параметрів свердловин, інтеграція установок УВВ-3А-6КМ, та протифільтраційних завіс з використанням jet-паль – це ключові аспекти, що забезпечують стабільність ґрунтового масиву та безпеку будівельних процесів. Стартап пропонує інноваційні рішення в галузі будівельного водозниження, задовольняючи зростаючий попит на ефективні методи в цій галузі. Сучасні технології, система моніторингу та управління, а також стратегічне впровадження роблять стартап конкурентоспроможним та перспективним на ринку будівництва та інфраструктурних проектів.
 • ДокументОбмежений
  Будівництво входу станції метрополітену із вибором методу укріплення стін котловану в умовах інтенсивної забудови
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Кисель, Артем Владиславович; Вапнічна, Вікторія Вікторівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 184 – Гірництво. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 2024. Основна частина магістерської роботи присвячена дослідженню процесу спорудження станції метрополітену, зокрема, аналізу конструкції кріплення котловану для забезпечення безпеки під час будівельних робіт. За допомогою комп'ютерного моделювання було розглянуто три можливі варіанти кріплення, враховуючи геологічні умови та рівень води. Програма Plaxis дозволила детально проаналізувати деформації та напруження в цих кріпленнях і виявити переваги та недоліки різних варіантів. Також у роботі були досліджені новітні будівельні матеріали, придатні для використання в складних гідрогеологічних умовах. Один із таких матеріалів – фібробетон. Була проведена аналіз доцільності використання сталевої фібри у цій суміші. Навіть при тому, що ці матеріали на ринку представлені недавно, вони вже успішно заявили про себе. Наукова робота містить: вступ, 4 розділи на 127 друкованих аркушах, 17 таблиць, 42 рисунки, список використаної літератури з 102 джерел.
 • ДокументОбмежений
  Обґрунтування конструктивних заходів щодо укріплення зсувонебезпечної ділянки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Лук’янчук, Ігор Вікторович; Вапнічна, Вікторія Вікторівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 184 – Гірництво. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 2024. Основна частина магістерської роботи присвячена дослідженню зсувонебезпечним ділянкам та аналізу конструкції кріплення схилів, щоб забезпечити надійність та безпеку, тобто розгляд геології схилу на будівельному майданчику, можливі зміни характеристик ґрунтів. За допомогою комп'ютерного моделювання було проаналізовано зсувні процеси на даній ділянці при нормальному стані ґрунтів та водонасиченому. Також у роботі були досліджені новітні будівельні матеріали, придатні для використання в складних гідрогеологічних умовах. Також увагу було приділено вивченню і вдосконаленню саме суспензії для виготовлення конструкцій. В роботі було проаналізовано представлені результати обробки даних статичного зондування, виконані за допомогою ЕОМ, оформлені у вигляді графіків зміни опору ґрунту конусу зонда і тертя побічної поверхні з глибиною й результати статичної обробки даних статичного зондування. Робота містить за змістом: вступ, 4 розділи на 139 друкованих аркушах, 22 таблиць, 45 рисунків, 5 графіків, список використаної літератури із 106 джерел.
 • ДокументОбмежений
  Будівництво станції метрополітену мілкого закладання з вибором типу конструкції
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Симоненко, Ярослав Анатолійович; Ган, Анатолій Леонідович
  Магістерська дисертація складається з вступу , основної частини що містить 4 розділи , а також розділу з стартап-проектом і списком використаних джерел список використаних джерел включає 27 одиниць , 11 креслень формату А-1 і 25 таблиць. Метою роботи є дослідження напружено –деформованого стану стану споруди станції метро мілкого закладання з урахуванням інженерно геологічних умов території. Для досягнення цієї мети були висунуті наступні задачі ; - Виконати огляд літературно-наукових джерел : - Розглянути інженерно-геологічні умови території та грунтові умови району ; - Розглянути запропоновані варіанти конструкції для для даної споруди; - Виконати моделювання напружено-деформованого стану для трьох варіантів конструкції станції метро мілкого закладання ; - Запропонувати оптимальне конструктивне рішення конструкції станції метро мілкого закладання . Обєктом дослідження є конструкція одно склепінчастої станції метро мілкого закладання з платформою острівного типу. Метод дослідження є методика розрахунку на основі використання програмного комплексу PLAXIS 3-D , встановлено залежність переміщення конструкції станції метро мілкого закладання від основної характеристики ґрунту. Наукова цінність одержаних результатів – методом чисельного аналізу в розрахунковому комплексі PLAXIS 3-D , встановленно залежність переміщення конструкції одно склепінчастої станції метро мілкого закладання від основних характеристик ґрунту . Запропоновано оптимальну конструкцію для станції метро мілкого закладання
 • ДокументОбмежений
  Реконструкція колекторної мережі з оцінкою напружено-деформованого стану масиву
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Фареник, Тетяна Олександрівна; Зуєвська, Наталя Валеріївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 184 – Гірництво. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 2024. Основна частина магістерської дисертації була присвячена дослідженню колекторної мережі , тобто розгляд геології та структури будівельного майданчика, і можливим змінам властивостей ґрунтів. За допомогою комп’ютерного моделювання було проаналізовано прохід шахтного ствола гірничим способом в кріпленні збірними залізобетонними блоками. У дослідженні також розглядалися сучасні будівельні матеріали, придатні для використання при великих коефіцієнтах вологості. Велику увагу також було приділено дослідженню та вдосконаленню суспензій для виробництва конструкцій. В роботі було проаналізовано представлені результати опускання та типи колодязів при будівництві та реконструкції мережі . Робота має такий зміст: вступ, 5 розділів на 119 друкованих аркушах, 23 таблиці, 21 рисунок, список використаної літератури із 31 джерел.
 • ДокументОбмежений
  Будівництво станції метрополітену мілкого закладання з обґрунтуванням типу кріплення котловану
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Фастовщук, Валентина Миколаївна; Шайдецька, Любов Валентинівна
  Актуальність: будівництво нових станцій метрополітену завжди актуальне для розвитку міст в цілому, також в умовах війни, це основні безпечні укриття цивільного значення. Метою даного дослідження є обґрунтування оптимального методу кріплення котловану для забезпечення його стабільності та безпеки впродовж усього будівельного процесу в заданих геологічних умовах. Об’єкт дослідження: процес будівництва станції метрополітену мілкого закладання. Предмет дослідження: технології типу кріплення для котловану, який формується під час будівництва станції метро. Результати дослідження містять аналіз стійкості кріплення котловану методом «стіна в ґрунті» з використанням ґрунтових анкерів. В тому числі порівнюється традиційна стіна в ґрунті з стіною в ґрунті з фібробетону. Перспектива розвитку фібробетону, як інноваційного матеріалу також розглянуто в якості стартап проєкту.
 • ДокументОбмежений
  Спорудження огородження котловану в умовах щільної міської забудови з використанням сучасних автономних технологій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Чернов, Антон Володимирович; Зуєвська, Наталія Валеріївна
  При виконанні магістерської дисертації було обґрунтовано використання інноваційних автономних технологій при спорудженні огородження котловану в умовах щільної міської забудови, у вигляді мобільної сонячної електростанції. Були вирішені задачі: проведено аналіз сучасного стану будівництва котлованів, оцінено вплив навантаження на міську електромережу та навантаження сонячної електростанції на огородження котловану, визначені конструктивні рішення анкерної закладення при використанні технології «Стіна в ґрунті», та затверджена згадувана технологія. Надані інженерно-геологічні умови будівельного майданчику, зроблено ситуаційний план будівництва. Затверджено матеріально-технічне забезпечення автономної електростанції, порядок монтажу та обслуговування. В магістерській дисертації було проаналізовано вартості виробництва продукції, розглянуті необхідні вкладення коштів, досліджені основні активи та грошові ресурси, описані, хто може бути споживачем продукції, та розглянуті можливі ризики, які можуть виникнути в процесі. Розгляд впливу сучасних автономних технологій на будівництво огородження котловану у міських умовах спрямовує нас на шлях розвитку більш сталого та ефективного будівництва. Врахування цих факторів у магістерській дисертації дозволить зробити вагомий внесок у сучасну практику будівництва та створити основу для подальших досліджень у цій області.
 • ДокументВідкритий доступ
  Реконструкція шахти з обґрунтуванням інженерних заходів ліквідації об’єкта
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Харченко, Роман Федорович; Вовк, Оксана Олексіївна
  У роботі розглянуто питання трансформації вугільних регіонів на основі досвіду закордонних країн , таких як Німеччина , Румунія і Чеська Республіка. Прийняте рішення ліквідації шахти №10 «Нововолинська» Львівсько-Волинського басейну та реорганізацію прилеглих територій в логістичний центр. Розраховані параметри безпечного процесу закриття шахти шляхом розрахунку навантажень на кріплення , визначення кращого кріплення методом комп’ютерного моделювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Improving of the parameters of gold-bearing quartzite mining technology in complex geotechnical conditions
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Shukurlu, Elnur; Зуєвська, Наталя Валеріївна
  Improving the parameters of the technology for the extraction of gold-bearing quartzites in difficult geotechnical conditions at the present level is impossible without the use of geographic information systems. One of the popular directions in geoinformatics is the solution of problems of analysis and modeling of geodata in order to optimize the strategy of behavior or the use of available resources. Such tasks include: geostatistical analysis of deposits; open pit mining planning, quarry design and mass explosions; mining and geometric analysis and optimization of open pit boundaries; visualization of the results of monitoring of technological and natural processes. Currently, mining companies are one of the main consumers of the powerful mapping, spatial analysis and modeling capabilities that geoinformatics provides. Geoinformation technologies allow mining companies to solve a wide range of practical tasks: creating a 3D model of a deposit, exploration, optimizing production, transporting minerals, compiling and maintaining geological maps and atlases, stock assessment and reporting, as well as nature conservation and environmental impact assessment.
 • ДокументВідкритий доступ
  Scientific substantiation of technological parameters the stabilization of the soil massif by enclosing constructions in the urban conditions
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Mohammed Hussein Ghaleb Altalabani; Zuievska, Natalia
  The Master’s thesis on the topic “Scientific substantiation of technological parameters the stabilization of the soil massif by enclosing construction in the urban construction”. Consists of an introduction, 5 chapters, conclusions, and list of references. The total volume of work is 95 pages, including 59 figures, 16 tables and 39 references. The application of modern urban construction technologies necessitates the use of deep foundations, and Construction takes place on the land of a densely built city, with existing structures in the immediate vicinity. Construction takes place in a complex with unpleasant hydro-geological sites as well as areas subjected to high vibration from metros, trains, and trams. Challenges in the presence of unstable, fragile soils, particularly with a high plasticity module, as well as a requirement for a not-so-efficient span when using a Retaining Wall System for Urban Infrastructure Excavation. This study aims to discuss constructing Diaphragm wall in deep pit and mentioned the problems also aims to focus on most common systems that use in deep pit in which anchorage and struts and comparing both systems while using them in deep excavation in such type of condition depending on simulation computer programs such Plaxis. Another aims of showing effects penetration depths of the wall structure on stability and displacement of deep pits in such type of condition depending on simulation computer programs such Plaxis and Slide.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвищення ефективності поводження з відходами та газопиловими викидами в атмосферне повітря при виробництві титано-магнієвої губки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Олійник, Анастасія Олександрівна; Жукова, Наталія Іванівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Очистка вод Світового океану від мікропластику з використанням асцідій для біоіндикації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Новікова, Ірина Валентинівна; Ремез, Наталія Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Зменшення навантаження на водне середовище шляхом застосування альтернативних підходів до використання водяного горіха в промисловості
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Науменко, Дар’я Павлівна; Гребенюк, Тетяна Володимирівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Зменшення навантаження на довкілля шляхом застосування відходів виробництва у технології виготовлення асфальтобетонних сумішей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Мартюхін, Антон Володимирович; Тверда, Оксана Ярославівна