Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/17811
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDoronkina, N. E.-
dc.contributor.authorIvasiuk, O. V.-
dc.contributor.authorДоронкіна, Н. Є.-
dc.contributor.authorІвасюк, О. В.-
dc.contributor.authorДоронкина, Н. Е.-
dc.contributor.authorИвасюк, О. В.-
dc.date.accessioned2016-10-24T12:07:24Z-
dc.date.available2016-10-24T12:07:24Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationDoronkina N. E. Students’ individual characteristics consideration in teaching English / N. E. Doronkina, O. V. Ivasiuk // Advanced education : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 4. – С. 18–21. – Бібліогр.: 5 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/17811-
dc.language.isoenuk
dc.sourceAdvanced education : збірник наукових праць, 2015, Вип. 4uk
dc.subjectperceptive modalityuk
dc.subjectproject-based learninguk
dc.subjectproblem-based learninguk
dc.subjectmultiple intelligences theoryuk
dc.subjecteducational methodsuk
dc.subjectpredominating perceptive channeluk
dc.subjectперцептивна модальністьuk
dc.subjectпроектно-орієнтоване навчанняuk
dc.subjectпроблемно-орієнтоване навчанняuk
dc.subjectтеорія множинного інтелектуuk
dc.subjectметоди навчанняuk
dc.subjectдомінуючий канал сприйняття інформаціїuk
dc.subjectперцептивная модальностьuk
dc.subjectпроектно-ориентированное обучениеuk
dc.subjectпроблемноориентированное обучениеuk
dc.subjectтеория множественного интеллектаuk
dc.subjectметоды обученияuk
dc.subjectдоминирующий канал восприятия информацииuk
dc.titleStudents’ individual characteristics consideration in teaching Englishuk
dc.title.alternativeВрахування індивідуальних особливостей студентів у викладанні англійської мовиuk
dc.title.alternativeУчет индивидуальных особенностей студентов в преподавании английского языкаuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangePp. 18-21uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc378.477uk
dc.description.abstractukСтаття присвячена шляхам вирішення проблеми об'єднання студентів з різними здібностями в одному процесі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі технічного спрямування. Для того, щоб виокремити різні типи інтелекту студентів, використовується теорія множинного інтелекту Гарднера. У якості критерію такого розподілу розглядається домінувальний перцептивний канал або перцептивна модальність, відповідно до якого розрізняють візуалів, аудіалів та кінестетиків, що збігається з трьома видами інтелекту. Теорія множинного інтелекту додає до цієї класифікації такі типи, як: вербальний, логічний, інтерперсональний або внутрішньоособистісний, інтраперсональний або міжособистісний та натуралістичний. Описано особливості кожного з типів та відповідні методи навчання. З метою ефективного залучення названих типів студентів до навчального процесу запропоновано такі шляхи його побудови, як проектно-орієнтовне навчання та проблемно-орієнтоване навчання. У першому випадку розглянуто два підходи,а саме: заняття, у центрі яких знаходиться викладач та заняття, у центрі яких знаходиться студент. З погляду проблемно-орієнтованого навчання розглянуто метод побудови індивідуальної освітньої траєкторії та метод занурення студентів у штучно створену проблемну ситуацію. Також згадано та порівняно методи проблемно-орієнтованого навчання у різних класифікаціях. Обговорено три стадії побудови індивідуальної освітньої траєкторії, які відповідають трьом фазам когнітивного акту. Висвітлено елементи згаданих вище підходів, які широко використовуються викладачами іноземної мови у сучасний вищих навчальних закладах.uk
dc.description.abstractenThe article deals with the ways of finding approaches to teaching foreign languages to students with different abilities within one educational process in higher technical educational institutions. To recognize different types of intelligence, the criterion of predominating perceptive channel or perceptive modality and the theory of multiple intelligences have been used. According to the former, visual, auditory and kinesthetic types are determined. The latter comprises verbal, logical, interpersonal, intrapersonal and naturalistic intelligences. The author describes the peculiarities of each type of intelligence as well as analyzes the methods and means of teaching foreign languages in accordance with them. The project-based and problem-based learning are considered to be effective techniques to involve all the students with different psychological characteristics in educational process. The former contains teacher centered and student centered approaches, which are described and compared in the article. Their advantages and disadvantages are shown. In the field of problem-based learning, alternative and auxiliary educative methods and forms are taken into account. The stages of individual educational approaches corresponding to three phases of cognitive acts are discussed. Besides, the methods of problem-based learning are mentioned and analyzed.uk
dc.description.abstractruСтатья посвящена путям решения проблемы объединения студентов с различными способностями в одном учебном процессе. В соответствии с доминирующим каналом получения информации или перцептивной модальностью и теорией множественного интеллекта выделено восемь видов интеллекта студентов. Описаны особенности каждого вида интеллекта и методы обучения, которые им подходят. В целях эффективного вовлечения названных видов интеллекта в учебный процесс, предложены такие пути его построения как проектно-ориентированное обучение и проблемно-ориентированное обучение. В первом случае рассмотрены два подхода, а именно: уроки, в центре которых находится преподаватель и уроки, в центре которых находится студент. Также описаны методы проблемно-ориентированного обучения в разных классификациях. В рамках решения поставленной задачи для максимального учета способностей студентов описан метод построения индивидуальной образовательной траектории.uk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
Appears in Collections:Advanced education: збірник наукових праць, Вип. 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AE2015.4-04.pdf417.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.