Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23472
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorРоманов, Олександр Іванович-
dc.contributor.authorОмельченко, Руслан Юрійович-
dc.date.accessioned2018-06-18T08:01:54Z-
dc.date.available2018-06-18T08:01:54Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationОмельченко, Р. Ю. Аналіз ефективності використання технологій віртуальних машин і віртуальних контейнерів в системах хмарних сервісів : магістерська дис. : 172 Телекомунікації та радіотехніка / Омельченко Руслан Юрійович. – Київ, 2018. – 108 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/23472-
dc.language.isoukuk
dc.subjectвіртуалізаціяuk
dc.subjectвіртуальна машинаuk
dc.subjectвіртуальний контейнерuk
dc.subjectHyper-Vuk
dc.subjectDockeruk
dc.subjectvirtual containeruk
dc.subjectvirtualizationuk
dc.subjectvirtual machinuk
dc.titleАналіз ефективності використання технологій віртуальних машин і віртуальних контейнерів в системах хмарних сервісівuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page108 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc621.39uk
dc.description.abstractukПояснювальна записка виконана на 108 сторінках та включає 58 ілюстрацій, та 16 джерел за переліком посилань. У зв’язку з новітніми тенденціями в галузі інформаційних систем, все більша кількість сервісів в Інтернеті стають хмарними. Це означає, що послуги можуть надаватись користувачам віддалено, без необхідності встановлення серверного обладнання в себе. Технологія віртуалізації дозволяє значно покращити процес побудови хмарних сервісів, оскільки зменшує кількість фізичного обладнання, вартість на купівлю і обслуговування якого може бути досить високою. Оскільки технологія віртуалізації вже набула значного поширення і є кілька основних її типів, постає питання вибору найбільш підходящого для ефективної роботи хмарного сервісу. Два основні типи – апаратна та контейнерна віртуалізація, мають як спільні так і відмінні риси, що дозволяє використовувати певні їхні характеристики для забезпечення надійності мережі. Тому вибір підходящого методу віртуалізації при розробці хмарного сервісу має важливе значення. Метою магістерської роботи є проведення аналізу характеристик віртуальних машин та віртуальних контейнерів, порівняння обох технологій між собою, та налаштування моделей кожного з досліджуваних типів віртуальних середовищ в системах Hyper-V та Docker. Для досягнення цієї мети, визначено наступні завдання:  Проаналізувати технологію віртуалізації;  Провести дослідження архітектури віртуальних машин;  Дослідити архітектуру віртуальних контейнерів;  Побудувати макети віртуальної машини та контейнера і проаналізувати ефективність використання кожного з цих рішень при побудові хмарного сервісу. Об’єктом дослідження виступають системи віртуалізації фізичних серверів. Предметом дослідження – технології апаратної віртуалізації та технології контейнерної віртуалізації. Методи досліджень, які використовуються в магістерській дисертації:  Аналіз технологій контейнерної та апаратної віртуалізації;  Порівняння особливостей віртуальних машин і контейнерів;  Дослідження переваг та недоліків кожного типу віртуалізації  Експериментальна побудова макету хмарного файлообмінника на базі віртуальної машини Hyper-V;  Експериментальна побудова макету хмарного файлообмінника на базі віртуального контейнера Docker;  Порівняння особливостей роботи макетів на базі кожного типу віртуалізації. Наукова новизна роботи полягає в проведенні аналізу роботи технологій контейнерної та апаратної віртуалізації в якості складових при розгортанні хмарного сервісу, а також порівняння обох технологій з метою вибору більш ефективної. Результати досліджень, які приводяться в магістерській дисертації, можуть бути використані компаніями при побудові власного корпоративного хмарного середовища, в навчальних дисциплінах при розгляді технологій віртуалізації та хмарних обчислень, а також Інститутом телекомунікаційних систем при побудові власного хмарного сервісу. Результати досліджень оприлюднені у двох публікаціях на Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми телекомунікацій» у 2017 та 2018 роках: Омельченко Р. Аналіз ефективності технології контейнерної віртуалізації / Є. Гордашник, Р. Омельченко. // Збірник тез одинадцятої міжнародної науково-технічної конференції "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ". – 2017. – С. 139–141. Омельченко Р. Аналіз архітектурних особливостей віртуалізації та переваги віртуальних контейнерів / Л. Верес, Р. Омельченко. // Збірник тез дванадцятої міжнародної науково-технічної конференції "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ". – 2018. – С. 116–118. Ключові слова: віртуалізація, віртуальна машина, віртуальний контейнер, Hyper-V, Docker.uk
dc.description.abstracten.The explanatory note is made on 108 pages and includes 58 illustrations, and 16 sources by the list of references. Due to the latest trends in information systems, an increasing number of services on the Internet are becoming cloudy. This means that services can be provided to users remotely, without the need to install server hardware in themselves. Virtualization technology can significantly improve the process of building cloud services, because it reduces the amount of physical equipment, the cost of purchasing and maintenance of which can be quite high. As the virtualization technology has already become widespread and there are several basic types, it raises the question of choosing the most suitable cloud service for effective operation. The two main types are hardware and container virtualization, which have both common and distinctive features, which allows you to use certain characteristics to ensure network reliability. Therefore, the choice of a suitable virtualization method when developing a cloud service is important. The aim of the master's thesis is to analyze the characteristics of virtual machines and virtual containers, compare both technologies with each other, and configure the models of each of the types of virtual environments studied in Hyper- V and Docker systems. To achieve this goal, the following tasks are defined:  To analyze virtualization technology;  Conduct research on the architecture of virtual machines;  Explore the architecture of virtual containers;  Build virtual machine and container layouts and analyze the effectiveness of each of these solutions when building a cloud service. The object of research is virtual server virtualization systems. The subject of the study is technology of hardware virtualization and technology of container virtualization. Methods of research used in the master's thesis:  Analysis of container and hardware virtualization technologies;  Comparison of features of virtual machines and containers;  Study the advantages and disadvantages of each type of virtualization  Experimental construction of the layout of the cloud file-changer based on the Hyper-V virtual machine;  Experimental layout design of a cloud file-changer based on the virtual container Docker;  Comparison of the features of the layout work based on each type of virtualization. The scientific novelty of the work is to conduct analysis of the technology of container and hardware virtualization as components in the deployment of cloud service, as well as comparison of both technologies in order to choose more efficient. The results of the research, which are given in the master's thesis, can be used by companies in the construction of their own corporate cloud environment, in academic disciplines when considering the technologies of virtualization and cloud computing, as well as the Institute of Telecommunication Systems in the construction of its own cloud service. The results of the research were published in two publications at the International Scientific and Technical Conference " Modern Challenges in Telecommunications " in 2017 and 2018: Омельченко Р. Аналіз ефективності технології контейнерної віртуалізації / Є. Гордашник, Р. Омельченко. // Збірник тез одинадцятої міжнародної науково-технічної конференції "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ". – 2017. – P. 139–141. Омельченко Р. Аналіз архітектурних особливостей віртуалізації та переваги віртуальних контейнерів / Л. Верес, Р. Омельченко. // Збірник тез дванадцятої міжнародної науково-технічної конференції "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ". – 2018. – P. 116–118. Keywords: virtualization, virtual machine, virtual container, Hyper-V, Docker.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ТК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Omelchenko_magistr.pdf2.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.