Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23707
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorБичковський, Владислав Олексійович-
dc.contributor.authorПравенький, Євгеній Євгенійович-
dc.date.accessioned2018-06-27T12:44:44Z-
dc.date.available2018-06-27T12:44:44Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationПравенький, Є. Є. Методи оцінювання інформаційних характеристик систем з людиною-оператором : магістерська дис. : 172 Телекомунікації та радіотехніка / Правенький Євгеній Євгенійович. – Київ, 2018. – 67 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/23707-
dc.language.isoukuk
dc.subjectсистеми з людиною-операторомuk
dc.subjectінформаційні характеристикиuk
dc.subjectефективність функціонуванняuk
dc.titleМетоди оцінювання інформаційних характеристик систем з людиною-операторомuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page67 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc621.396uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація на тему «Методи оцінювання інформаційних характеристик систем з людиною-оператором» складається з 5 розділів на 80 сторінках, 1 додатку, понад 100 формул, трьох таблиць та 19 ілюстрацій. В сучасних умовах широко застосовуються системи з людиною-оператором (ергатичні системи). Ефективність функціонування таких систем залежить як від технічних засобів, так і від ергатичної ланки (людини-оператора). З точки зору систем інформаційного аналізу доцільно мати необхідні дані щодо інформаційних характеристик технічних засобів та людини-оператора. В магістерській дисертації розглядається методи оцінювання інформаційних характеристик систем з людиною-оператором, які базуються на аналізі відносних помилок перехідного процесу в системах слідкування та закономірностях зміни кількості інформації в пам’яті людини-оператора. В системі з людиною-оператором комплексне оцінювання людини оператора результатів необхідно розробити метод інтегральної оцінки характеристик людини-оператора. Розглядаються процеси передавання інформації в інформаційних трактах з людиною оператором, пошуку об’єктів людиною-оператором та вплив психофізичного стану оператора на продуктивність його роботи. Дається інтегральна оцінка характеристик людини-оператора, яка передбачає використання діаграми ефективності (карти компетенції). Об’єкт дослідження - інформаційна та інформаційно-керуюча система з людиною-оператором. Предмет дослідження—інформаційні характеристики систем та людини-оператора. Мета дослідження – обґрунтування методів оцінювання інформаційних характеристик систем з людиною-оператором.uk
dc.description.abstractenIn modern conditions, systems with human operator (ergatic systems) are widely used. The efficiency of the functioning of such systems depends both on the technical means and on the ergatic link (human operator). From the point of view of information analysis systems, it is expedient to have the necessary data on the information characteristics of technical equipment and human operator. In the master's dissertation are considered methods of evaluation of information characteristics of systems with the human operator, which are based on the analysis of relative errors of the transition process in tracking systems and the laws of changing the amount of information in the memory of a person-operator. In a system with a human operator, the complex evaluation of the results operator's human is required to develop a method for the integral evaluation of the characteristics of the operator-operator. The processes of information transfer in information paths with human operator, search of objects by the operator-operator and the influence of the psychophysical state of the operator on the performance of his work are considered. An integral assessment of the characteristics of a human-operator is provided, which involves the use of a performance chart (competence map). The object of the study is an information and information management system with a human operator. Subject of research - information characteristics of systems and human operator. The purpose of the study is to substantiate the methods of evaluating the information characteristics of systems with the human operator.uk
dc.description.abstractruВ современных условиях широко применяются системы с человеком-оператором (эргатической системы). Эффективность функционирования таких систем зависит как от технических средств, так и от эргатической звена (человека-оператора). С точки зрения систем информационного анализа целесообразно иметь необходимые данные относительно информационных характеристик технических средств и человека-оператора. В магистерской диссертации рассматривается методы оценки информационных характеристик систем с человеком-оператором, основанные на анализе относительных ошибок переходного процесса в системах слежения и закономерностях изменения количества информации в памяти человека-оператора. В системе с человеком-оператором комплексную оценку человека оператора результатов необходимо разработать метод интегральной оценки характеристик человека-оператора. Рассматриваются процессы передачи информации в информационных трактах с человеком оператором, поиска объектов человеком-оператором и влияние психофизического состояния оператора на производительность его работы. Дается интегральная оценка характеристик человека-оператора, которая предусматривает использование диаграммы эффективности (карты компетенции). Объект исследования - информационная и информационно-управляющая система с человеком-оператором. Предмет исследования-информационные характеристики систем и человека-оператора. Цель исследования - обоснование методов оценки информационных характеристик систем с человеком-оператором.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (РТПС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravenkii_magistr.pdf3.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.