Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25499
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorВислоух, Сергій Петрович-
dc.contributor.authorФілоненко, Костянтин Геннадійович-
dc.date.accessioned2018-12-20T19:05:17Z-
dc.date.available2018-12-20T19:05:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationФілоненко, К. Г. Система моделювання виробничих процесів структурно-логічним методом : магістерська дис. : 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології / Філоненко Костянтин Геннадійович. – Київ, 2018. – 125 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/25499-
dc.language.isoukuk
dc.subjectприладобудуванняuk
dc.subjectмережі Петріuk
dc.subjectвиробнича системаuk
dc.subjectмодельuk
dc.subjectPlant Simulationuk
dc.subjectсистема моделюванняuk
dc.subjectоптимізація виробничої системиuk
dc.subjectinstrumentationuk
dc.subjectPetri's networkuk
dc.subjectproduction systemuk
dc.subjectmodeluk
dc.subjectPlant Simulationuk
dc.subjectmodeling systemuk
dc.subjectoptimization of production systeuk
dc.titleСистема імітаційного моделювання технологічних процесів в приладобудуванніuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page125 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc519.248:621.91uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків у вигляді тексту програм, результату програм, креслення деталей, технологічної документації, списку наукових праць та акту впровадження. Робота складається з 114 аркушів, до неї входять ілюстрацій, таблиць, список літератури та 4 додатки. У вступі обґрунтована актуальність проблеми, сформовані мета і задачі роботи, наукова новизна та практична корисність, основні положення. У першому розділі дисертації представлений огляд стану моделювання роботи виробничих систем, розглянуто поняття виробничої системи та засоби математичного моделювання складних систем, а також проведена постановка задач дисертаційних досліджень. У другому розділі наведено особливості побудови та використання виробничих систем, описані їхні методи формалізації та проведено вибір ефективного методу їх опису та моделювання. У третьому розділі досліджено систему Plant Simulation та особливості її застосування, розглянуто опис складних систем засобами системи Plant Simulation. Описано моделювання роботи виробничої системи засобами Plant Simulation та перевагу даної системи У четвертому розділі описано практичне використання розробленої системи. Описано етапи створення імітаційного моделювання роботи виробничої дільниці механічного цеху при виготовленні деталі та етап створення імітаційного моделювання роботи виробничої дільниці складального цеху при складанні газового датчика, а також приведено результати комп’ютерного експерименту та рекомендацій щодо покращення. У п’ятому розділі менеджменту стартап-проекту проведено опис проекту, технологічний ідеї проекту, аналіз ринкових можливостей запуску стартаппроекту та розроблення ринкової стратегії проекту.uk
dc.description.abstractenThe master's dissertation consists of an introduction, five sections, conclusions, list of used literature and appendices in the form of program text, program results, drawing of details, technological documentation, list of scientific works and implementation act. The work consists of 114 sheets, it includes illustrations, tables, literature list and 4 attachments. The introduction substantiates the relevance of the problem, formed the purpose and tasks of work, scientific novelty and practical utility, the main provisions. The first section of the dissertation presents an overview of the state of the modeling of production systems, the concepts of the production system and the means of mathematical modeling of complex systems, as well as the setting of tasks of dissertation research. The second section presents the peculiarities of the construction and use of production systems, describes their formalization methods, and chooses an effective method for their description and modeling. The third chapter explores the Plant Simulation system and features of its application, discusses the description of complex systems by means of the Plant Simulation. The modeling of the production system by means of Plant Simulation and the advantage of this system is described The fourth section describes the practical use of the developed system. The stages of creation of simulation modeling of the production section of the mechanical shop during the manufacture of the part and the stage of creation of simulation modeling of the production area of the assembly shop during the assembly of the gas sensor are described, as well as the results of the computer experiment and recommendations for improvement. In the fifth section of the startup project management, a description of the project, the technological idea of the project, the analysis of market opportunities for launching the project and the development of a market strategy of the project has been conducted.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ВП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filonenko_magistr.pdf2.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.