Магістерські роботи (КІТВП)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 156
 • ДокументВідкритий доступ
  Оптимізація параметрів інформаційно-вимірювальної системи визначення показника заломлення гоніометричного типу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ромодан, Олександра Віталіївна; Безугла, Наталя Василівна
  Актуальність дослідження. Показник заломлення є важливим параметром для опису поширення світла в середовищі. Ця константа особливо важлива для оптичної медичної діагностики. Методи вимірювання показника заломлення мають ряд певних обмежень, а саме: застосування тільки до прозорих зразків, відсутність можливості дослідження багатошарових тканин, обмеження довжиною хвилі джерела світла, проблематика калібрування приладів та юстування оптичних елементів, висока вартість обладнання, низька точність результатів. Гоніометричний метод дослідження є універсальним, простим і точним підходом для визначення показника заломлення. А застосування еліпсоїдального рефлектора (оптичного елементу) та принципу повного внутрішнього відбиття виявилось досить результативним й зручним у використанні. Мета і завдання дисертаційної роботи. Головною метою роботи є моделювання та оптимізація параметрів інформаційно-вимірювальної системи гоніометричного типу для визначення показника заломлення біологічних об’єктів й розробка програмного забезпечення для обробки експериментальних даних. Виходячи з поставленої мети, було визначено ряд завдань дослідження: 1) Провести аналіз властивостей гоніометричних вимірювальних систем; 2) Виділити особливості застосування гоніометричних систем при досліджені показника заломлення різних типів середовищ; 3) Розробити структурну схему інформаційно-вимірювальної системи гоніометричного типу для визначення показника заломлення; 4) Вибрати елементну базу для розробки експериментальної установки інформаційно-вимірювальної системи; 5) Провести комп’ютерне моделювання основних параметрів інформаційновимірювальної гоніометричної системи; 6) Розробити алгоритм роботи програмного забезпечення для обробки експериментальних даних; 7) Розробити програмне забезпечення для обробки вихідних даних; 8) Розробити стратегію запуску стартап-проєкту. Об’єкт дослідження – процеси оптимізації параметрів інформаційновимірювальної системи гоніометричного типу. Предмет дослідження – параметри інформаційно-вимірювальної системи гоніометричного типу. Методи дослідження – методи оптики світлорозсіяння біологічних середовищ, методи програмування. Практична цінність отриманих результатів. Розроблено алгоритм та програмне забезпечення “Refractive index” для визначення показника заломлення біологічних середовищ, що дозволяє на основі оптимізації параметрів оптичного елементу та фіксації кута повного внутрішнього відбиття автоматизувати роботу інформаційно-вимірювальної системи гоніометричного типу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизований модуль ідентифікації типу поверхні для системи біонічного протезу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Щур, Марина Сергіївна; Вонсевич, Костянтин Петрович
  У першому розділі розглянуто основні принципи реалізації систем зворотного зв’язку для системи біонічного протезу. Проаналізовано основні вимірювальні сенсори та методи, які використовуються для розпізнавання об’єктів. Крім того, було проаналізовано основні методи дослідження сигналів при ідентифікації об’єкту маніпуляції. Описано задачі для виконання магістерської дисертації. У другому розділі було розроблено функціональну схему модулю та алгоритм його функціонування, обрано основні схемото-технічні елементи та розглянуто схему їх включення до системи вимірювального блоку приладу. У третьому розділі було проведено експериментальне дослідження та практична апробація розробленого модулю. Виконано оцінювання точності роботи класифікатора виміряних сигналів, після чого проведено практичну перевірку функціонування модулю у складі макету протезної руки при взаємодії з різними об’єктами. У четвертому розділі на основі розробленого модулю сформовано стартаппроєкт «Автоматизований модуль ідентифікації типу поверхні для системи біонічного протезу», розглянуто його ідею, проаналізовано можливості його запуску та розроблено маркетингову програму та ринкову стратегію його реалізації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Контроль параметрів вентиляційних трубопроводів апарату ШВЛ
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Юхименко, Юрій Анатолійович; Стельмах, Наталія Володимирівна
  Магістерська дисертація присвячена моделюванню параметрів вентиляційних каналів апарату ШВЛ на прикладі моделі «ЮВЕНТ-М». На практиці це моделювання має прикладне застосвуання, оскільки воно виконується для оцінки параметрів потоку повітря, який проходить крізь глушники шуму різних конфігурацій, які встановлені у вентиляційний канал. Магістерська дисертація складається з вступу, 4 розділів, загальних висновків, містить 90 сторінок. У вступі було сформульовано мету магістерської дисертації, визначено об’єкт та предмет дослідження, а також сформульовано задачі, які необхідно вирішити та наведено практичну цінність дисертаційного дослідження. У першому розділі описано класифікацію апаратів ШВЛ, а також конструкцію апарату на якому буде проводитися експеримент з розробленими зразками глушників. Опис апарату є важливою складовою, оскільки різні конфігурації та конструкції можуть суттєво впливати на його характеристики. В другому розділі розглянуто дефекти конструкції апарату, їх детальний опис та аналіз, а також запропоновано варіанти вирішення цих дефектів, які потребують моделювання та експериментальної перевірки. Після проектування і моделювання потоку повітря (яке проходить через глушники) в САПР SolidWorks було виготовлено зразки глушників шести різних конструкцій для подальшого експерименту. В третьому розділі було розглянуто математичну модель потоку повітря, яку було модернізовано шляхом врахування коефіцієнту акустичного шуму, оскільки під час роботи апарату шум є важливою складовою. Також було описано методику проведення експерименту і сам експеримент, його результати та їх аналіз. В четвертому розділі було розроблено стартап-проект по темі дипломної дисертації, а також проаналізовано можливі ризики при запуску серійного виробництва глушників. Також, було розраховано вартість розробки та необхідні ресурси для модернізації існуючих моделей глушників.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизована система контролю параметрів шорсткості поверхні деталей оптичним методом
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мельничук, Богдан Петрович; Шевченко, Вадим Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Розпізнавання осередків пожеж малогабаритними БПЛА
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мандровська, Світлана Олександрівна; Стельмах, Наталія Володимирівна
  Магістерська дисертація присвячена розробці нейронної мережі для розпізнавання осередків пожеж засобами малогабаритних БПЛА. Магістерська дисертація містить в собі вступ, чотири розділи та висновки, містить 109 сторінок. У вступі магістерської дисертації сформульовано перелік завдань, мету, предмет дослідження, об’єкт дослідження, а також наукову новизну та практичну цінність. В першому описано класифікацію малогабаритних БПЛА та проведено аналіз їхніх основних функціональних можливостей, проаналізовано методи розпізнавання об’єктів за допомогою БПЛА, аналіз існуючих методів розпізнавання осередків пожеж технічними засобами, описано принципи роботи нейронних мереж для розпізнавання об’єктів та проведено аналіз методів розпізнавання об’єктів засобами БПЛА за об’єктами інтелектуальної власності. У другому розділі проведено вибір технічних рішень для системи виявлення осередків пожеж: проектування структурної схеми системи розпізнавання об’єктів на базі нейронної мережі, аналіз технічного забезпечення та вибір архітектури нейронної мережі. В третьому розділі описано процес реалізації нейронної мережі для розпізнавання осередків пожеж: виконано збір та підготовку бази даних для навчання нейронної мережі, описано процес творення програмного коду, проведено тренування та навчання нейронної мережі, тестування на власних даних, проведено аналіз точності роботи, можливість інтеграції в систему керування малогабаритним БПЛА. В четвертому розділі магістерської дисертації розроблено стартап-проєкт: описано ідею проєкту, проведено аналіз ринкових можливостей, розроблення ринкової та маркетингової стратегії проєкту та описано організацію реалізації стартап-проєкту «Нейронна мережа для розпізнавання осередків пожеж зі знімків малогабаритних БПЛА».
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизована система контролю виробу у процесі 3Д-друку
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Друзєв, Максим Сергійович; Велигоцький, Дмитро Володимирович
  У першому розділі було розглянуто основні дефекти, їх причини та методи контролю в 3D-Друці. Серед методів контролю найбільш придатним для контролю в процесі 3D-друку можна вважати контроль за допомогою комп’ютерного зору (CV) так як він дозволяє виконувати контроль не зупиняючи друк. Другий розділ присвячений розробленню структурної та функціональної схем роботи системи. Представлено розроблений алгоритм роботи. Описана методика пошуку контурів на зображенні. Було розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє проводити виміри в режимі реального часу та може бути застосовано для порівняння з заданими параметрами, для контролю 3Dдруку та призупинення його якщо отримані виміри будуть перевищувати задану похибку. Наведено метод вимірювання об’єктів по зображенню. Описано інтерфейс програмне забезпечення. У третьому розділі було проведено оцінку точності застосування розроблених алгоритмів та програмного забезпечення контролю розмірів об’єктів з використанням комп’ютерного зору. Проведено дослідження точності визначення габаритних розмірів друкованих об’єктів за допомогою розробленої автоматизованої системи контролю. Четвертий розділ присвячений розробленні стартап-проєкту «CV-Control in 3D-Printing», що призвело до викладення концепції проєкту, проведення технологічного аудиту та розгляду ринкових перспектив. Розроблено стратегію в області маркетингу та позиціонування для стартап-проєкту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизована система контролю параметрів фотоплетизмограми
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Бурковський, Євгеній Олександрович; Безугла, Наталя Василівна
  In the first chapter, an analysis of the literature describing the nature of the photoplethysmogram signal and its features is carried out. A classification of signal isolation methods has been developed. In the second section, a structural diagram of the automated system for controlling photoplethysmogram parameters was developed, technical factors affecting the signal were described, and an experiment was conducted that showed the dependence of the photoplethysmogram signal parameters on the patient's physiological state and the state of the surrounding environment. In this section, the tasks that will be performed during the work are set. The third section describes the algorithm of validation and calculation of the photoplethysmogram signal. A block diagram of the software algorithm has been developed. Technologies used for software development are described. A software interface for calculating the parameters of the photoplethysmogram signal has been created. In the fourth chapter, the startup project "Automated control system of photoplethysmogram parameters" is developed, the main target groups of consumers are described, and a market and competitive strategy is developed.
 • ДокументВідкритий доступ
  Контроль проникання лікарських речовин в біологічні тканини з автоматизованою системою магнітної терапії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Рогожніков, Роман Андрійович; Терещенко, Микола Федорович
  Актуальність теми Дослідження контролю проникання лікарських речовин в біологічні тканини має великий потенціал для поліпшення лікування та встановлення механізмів взаємодії між параметрами магнітної індукції, біологічними тканинами та лікарськими речовинами. Магнітна терапія вже давно використовується в медицині для лікування різних захворювань дією магнітного поля, але важливо розуміти, як саме параметри магнітного поля впливають на поширення та проникання лікарських речовин у біологічні тканини. Останні наукові дослідження і технічний прогрес дозволяють розробити сучасні автоматизовані системи магнітної терапії, які можуть керувати і моніторити цей процес з високою точністю. За допомогою таких систем можна оптимізувати дозу лікарських речовин, забезпечити їх точне транспортування до необхідних тканин та органів, що покращує результати лікування і зменшує побічні ефекти. Контроль проникання лікарських речовин під дією магнітного поля в біологічні тканини стає важливим кроком у вдосконаленні сучасної медицини та підвищенні її ефективності[1]. Крім того, ця тема може сприяти подальшим дослідженням в області фармакології, біомедицини та інших наукових галузях, спрямованих на прогрес механізмів лікування та оптимізацію його результатів. Мета й завдання дослідження Мета дослідження – дослідження впливу параметрів магнітного поля на глибину проникності лікарської речовини (ЛР) в біологічну тканину з використанням автоматизованих магнітотерапевтичних систем. Завдання дослідження: 1) Аналіз методів та сучасних засобів магнітотерапії; Класифікація автоматизованих магнітотерапевтичних систем (АСМТ). 2) Розробка математичної моделі. Моделювання впливу магнітного поля на глибину проникнення ЛР в біологічні тканини з використанням програмного забезпечення Comsol Multiphysics; 3) Експериментальні дослідження по оцінці дії параметрів магнітного поля на показниках проникності лікарської речовини в біосередовище. Обробка та аналіз отриманих результатів. Об’єкт дослідження Вплив магнітних полів на процеси проникання лікарських речовин в біологічні тканини. Предмет дослідження Встановлення залежності між параметрами магнітного поля автоматизованої магнітотерапевтичної системи, що діє на біологічні тканини, та глибиною поникнення лікарських речовин. Методи дослідження У дисертації використовувалися різноманітні методи дослідження, зокрема: Математичне моделювання: Застосовані методи математичного моделювання для аналізу взаємодії магнітного поля з біологічними тканинами. Біофізичні методи: В дослідженні використані аналітичні методи для отримання детального розуміння досліджуваних процесів. Біометрія та математична статистика: Застосовані методи біометрії та математичної статистики для статистичного аналізу та обробки результатів експериментів. Вимірювальний статистичний аналіз: Використовані методи вимірювального статистичного аналізу для отримання достовірних та точних вимірів та даних. Ці методи були застосовані для досягнення точності та надійності результатів у дослідженні впливу магнітної терапії на біологічні тканини та біосередовище. Наукова новизна одержаних результатів Встановлено залежність параметрів проникнення лікарських речовин в біологічні тканини під впливом магнітного поля. Розроблена математична модель взаємодії магнітного поля з біологічними тканинами, що дозволяє прогнозувати і аналізувати процес проникнення лікарських речовин в різних режимах магнітного поля. Практична цінність Запропоновано структурна схема автоматизованої системи магнітної терапії. Розроблена математична модель, результати моделювання порівнянні з експериментальними даними та визначають значення параметрів впливу магнітного поля на глибину проникання лікарських речовин в біосередовище. Розраховані похибки між результатами моделювання та експериментальними даними, що забезпечує точністю визначення доз ліків. Запропонована структурна схема інтегрованої системи контролю проникання ліків в біологічні тканини на базі автоматизованої системи магнітної терапії, що дозволяє адаптувати проникнення лікарських речовин в залежності від індивідуальних потреб кожного пацієнта
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизований модуль для спектрального аналізу міографічних сигналів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Терещенко, Володимир Владиславович; Безуглий, Михайло Олександрович
  У першому розділі проведено аналіз різноманітних методів вимірювання і класифікації біологічних сигналів, проведено обґрунтування вибору методу поверхневої електроміографії, як оптимального базису для вимірювання набору сигналів руху кінцівки людини та подальшої класифікації і тестування відповідного програмного забезпечення. У другому розділі розглянуто особливості функціонування вимірювальної схеми автоматизованого модулю та розроблення алгоритму і коду програмного забезпечення для автоматизованого розрахунку часових і спектральних характеристик, а також здійснення подальшої класифікації міографічних сигналів отриманих за допомогою запропонованої системи і її елементів. У третьому розділі наведено результати експериментального дослідження та практичної апробації спроектованого модулю і його програмного забезпечення, наведено приклади вимірювання міо-сигналів руху пальців руки та використання розробленого програмного забезпечення для їх класифікації. Також, представлено результати тренування проміжних нейронних мереж і практичну апробацію з використанням розробленого модуля у складі роботизованої долоні. У четвертому розділі розглянуто особливості розробки стартап-проекту, визначено його конкурентоспроможність та потенціал для комерціалізації модуля. Зазначено важливість контролю технічних аспектів, адаптації до ринкових тенденцій для успішного входження продукту в галузь біонічних технологій.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оцінка впливу параметрів ультразвуку на біологічні тканини при дії автоматизованого біомедичного комплексу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Подсєвак, Дмитро Костянтинович; Терещенко, Микола Федорович
  Актуальність теми. Протягом останнього десятиліття в медичній практиці відбувся значущий прогрес у дослідженні неінвазивних методів діагностики та лікування, що привертає увагу лікарів та вчених. Однією з галузей, де цей розвиток особливо активний, є фізіотерапія, де впроваджуються нові методи та медичні пристрої. Зокрема, в сучасному медичному приладобудуванні велику увагу приділяють апаратам та комплексам , які використовують прогресивні неінвазивні методи, які використовують ультразвукові коливання, як джерело енергії. В даний момент все більше популярності здобуває використання ультразвуку разом з фармацевтичними препаратами в косметології та фізіотерапії. Це базується на дослідженнях, які довели можливість та ефективність проникнення фармацевтичних речовин в шкіру за допомогою ультразвукових коливань, збільшуючи їх проникність і сприяючи дифузійним процесам, а також активуючи фізіологічні процеси в організмі. Наразі ведуться багато досліджень для подолання бар'єрних властивостей шкіри. З метою досягнення високого рівня ефективності необхідно розробити комплекс який гуртуватиметься на методиці, яка дозволить контролювати та передбачати проникнення лікарських засобів у шкіру. Мета магістерської дисертації. Мета роботи полягає в розробці структури автоматизованого ультразвукового біомедичного комплексу та дослідженню глибин проникнення фармацевтичних препаратів в біологічний об'єкт в залежності від параметрів ультразвуку (таких як інтенсивність та тривалість дії, при їхньому транскутанному введенні. Розробка подібного ультразвукового біомедичного комплексу відкриває можливість створення високої концентрації препарату в обраній локальній зоні, і вона найбільш ефективна, коли потрібно поступово вводити необхідну кількість препарату для досягнення тривалої дії. Крім того слід зазначити, що механізм неінвазивного введення фармакологічних препаратів через шкіру допомагає мінімізувати ризик негативного впливу на організм людини. Ці характеристики створюють оптимальні умови для довгострокового та регулярного самостійного застосування пацієнтами лікарських засобів. Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: - Загальний огляд літературних та патентних джерел , їх критичний аналіз, класифікація та аналіз систем та апаратів УЗ терапії; розробка структури ультразвукового автоматизованого біомедичного комплексу; - Розробка математичної моделі взаємодії УЗ коливань з шарами біологічних тканин; - Оцінка параметрів дії УЗ коливань на біологічну тканину; - Вплив інтенсивності коливань ультразвуку на глибину проникнення фармацевтичних препаратів в біологічну тканину. Об’єкт дослідження – вплив ультразвукових коливань на трансдермальні неінвазивні процеси проникнення фармацевтичних препаратів в біологічні тканини. Предмет дослідження – характеристики ультразвукових коливань, які впливають на глибину проникнення фармацевтичних препаратів у біологічний об’єкт. Методика реалізації поставлених задач. Поставлені задачі вирішуються шляхом математичного аналізу та представлення моделі взаємодії параметрів УЗ коливань з біологічними тканинами, їх виміру та розробки експериментальної установки з розрахунками та аналізом отриманих результатів. Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні залежності значення глибини проникнення фармацевтичних препаратів в біологічний об’єкт від параметрів ультразвуку. Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані структура та алгоритми роботи ультразвукового автоматизованого біомедичного комплексу (Патент України №153256). Розроблена та досліджена методика визначення глибини проникнення фармацевтичних препаратів. Теоретична та експериментальна частини магістерської дисертації виконанні за підтримки ТОВ «НМЦ Медінтех», ТОВ «БіоМЕД», та кафедри комп’ютерноінтегрованих технологій виробництва приладів, ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна, в період 2022-2023рр.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизований лазерохірургічний комплекс
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Баталія, Богдан Олександрович; Терещенко, Микола Федорович
  Мета й завдання дослідження Метою роботи є підвищення ефективності лазерного впливу на біологічні тканини, шляхом розроблення автоматизованого лазерохірургічного комплексу з можливістю керування режимами опромінювання, зокрема його потужністю та тривалістю. Об’єкт дослідження Об'єктом дослідження є процеси контролю параметрів тепломасообміну біологічної тканини при роботі лазерохірургічного комплексу. Предмет дослідження Температурні характеристики впливу лазерного випромінювання на біологічну тканину. Методи дослідження Методами дослідження обрано: спостереження, модулювання, експериментальні методи. Для початку використовуючи метод спостереження, за допомогою ручного вимірювання зміни температурного градієнту при терапевтичному впливі лазеру на біологічну тканину сформовано набір темпертурних характеристик за різних умов. Наступний етап: моделювання температурного градієнту і комбінації експериментального методу та методів моделювання, регресійного аналізу, опираючись на отримані дані, буде відбуватися налаштування, оптимізація та калібрування матричного пірометричного датчика для фіксації найбільш достовірних та реалістичних показників температури поверхні біологічної тканини, на яку впливають лазерним променем. Задачі дослідження 1. Проаналізувати існуючі методи та засоби лазерних систем випромінювання. Запропонувати їх класифікацію. 2. Дослідити вплив лазерного випромінювання на біологічну тканину та зміну температури в зоні його дії 3. Обгрунтувати найбільш ефективні та практичні математичі моделі тепломасообміну в біологічній тканині при лазерному опроміненні. 4. Розробити оптимальну структуру автоматизованого адаптивного лазерного апарату (ААЛА). Наукова новизна отриманих результатів Встановлено математичну модель взаємозв’язку тривалості опромінення з параметрами температурного градієнту ex vivo, що дозволяє прогнозувати параметри режимів здійснення лазерної хірургії на різних довжинах хвиль. Практичне значення отриманих результатів. Вдосконалені схемо-технічні рішення побудови автоматизованого лазерохірургічного комплексу що забезпечують синхронне сканування температури в зоні лазерного опромінювання, захищенні патентом України на корисну модель №152756. Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були апробовані в виступах, обговореннях, доповідях та тезах на конференціях: XXII Міжнародна науково-технічна конференція “Приладобудування: cтан і перспективи”, 16 трав. 2023 р. Київ, Україна, ПБФ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023 р на секційному засідання, у доповіді «Пірометричне вимірювання температурного градієнту при дії лазерного випромінювання на біологічну тканину» представлені експериментальні дані. ХVIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні”, 6 груд. 2022 р. Київ, Україна, ПБФ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022 р на секційному засідання, у доповіді «Алгоритми керування автоматизованого лазерохірургічного комплекса» представлен алгоритм керування. ХIX Науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Ефективність та автоматизація інж. рішень у приладобудуванні”, 20 груд. 2023 р. Київ, Україна, ПБФ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023 р на секційному засідання, у доповіді «АНАЛІЗ ТЕПЛОВОГО ГРАДІЄНТУ ВЗАЄМОДІЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З БІОЛОГІЧНОЮ ТКАНИНОЮ» представлені математичні моделі тепломасообміну Пеннеса та методу кінцевих різниць FDM, їх розрахунки та експериментально отримані дані.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизований комплекс функціональної діагностики для раннього виявлення легеневої гіпертензії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Якобчук, Євгеній Олександрович; Клочко, Тетяна Реджинальдівна
  Автоматизований комплекс функціональної діагностики для раннього виявлення легеневої гіпертензії є сьогоднішнім актуальним напрямом в медичних дослідженнях та практиці. Легенева гіпертензія є серйозним станом, який характеризується підвищеним тиском у легеневій артерії. Це може призвести до значних ускладнень, таких як серцево-судинні захворювання, порушення кровообігу та зниження якості життя. Однак, з розвитком новітніх технологій, автоматизовані системи діагностики можуть значно полегшити виявлення цього стану ще на ранніх стадіях, забезпечуючи своєчасну та ефективну медичну інтервенцію. Завдяки постійному росту обсягу медичних даних та доступності передових технологій обробки і аналізу інформації, автоматизовані комплекси функціональної діагностики стають необхідним інструментом для ранньої ідентифікації легеневої гіпертензії. Вони дозволяють проводити об'єктивну оцінку стану пацієнта, досліджувати функціональні параметри легеневої системи та виявляти навіть незначні відхилення, що дозволяє розпочати лікування на ранній стадії хвороби, коли вона ще не прогресувала до критичного рівня. У зв'язку з ростом популяції з ризиковими факторами для легеневої гіпертензії, такими як куріння, знехтування фізичною активністю та захворювання серцево-судинної системи, стає важливим розробляти ефективні методи діагностики для виявлення цього стану ще до появи симптомів. Автоматизовані комплекси функціональної діагностики можуть допомогти зменшити навантаження на систему охорони здоров'я, забезпечуючи більш швидке та точне виявлення легеневої гіпертензії, що зменшує ризик ускладнень та покращує прогнози лікування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизована система контролю мікроклімату спеціальних виробничих приміщень
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Турбал, Андрій Володимирович; Антонюк, Віктор Степанович
  Магістерська дисертація складається зі вступу, 4 розділів, висновку, переліку використаних джерел. Робота виконана в обсязі 87 сторінок, містить 26 рисунків, 30 таблиць. Актуальність теми. Сучасний розвиток приладобудування диктує високі вимоги до систем контролю стану виробничих приміщень, від якості яких залежить загальна якість та зменшення собівартості продукції, що виготовляється. Отже, дослідження та впровадження ефективних систем контролю мікроклімату спеціальних виробничих приміщень є надзвичайно важливим завданням. Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є розробка автоматизованої системи контролю мікроклімату спеціальних виробничих приміщень. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 1. Дослідити актуальні методи контролю мікроклімату спеціальних виробничих приміщень, Визначити фактори, що мають вплив на технологічні показники мікроклімату у спеціальних виробничих приміщеннях; 2. Розробити математичну модель на основі теплового балансу приміщення. Отримати модель керування об’єктом, що відображає перехідні процеси зміни температури в приміщенні; 3. Розробити функціональну та структурну схеми, алгоритм роботи системи; 4. Розробити стартап-проєкт; Об’єкт дослідження. Процес контролю параметрів мікроклімату спеціального виробничого приміщення. Предмет дослідження. Автоматизована система контролю параметрів мікроклімату спеціальних виробничих приміщень. Методи дослідження. Базуються на положеннях теорії тепло- та масообміну, математичного моделювання та використання комп’ютерних технологій. Практична цінність одержаних результатів. В ході роботи було розроблено адаптивну автоматизовану систему контролю мікроклімату спеціальних виробничих приміщень, яка здійснює контроль параметрів якості середовища та може використовуватись на виробництвах різного призначення. Апробація результатів дослідження. Результати дисертації оприлюднені на ХVIII Науково-практична конференціястудентів, аспірантівта молодихвчених«Ефективністьта Автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні», Україна, м.Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського, 2022. Публікації. А.В. Турбал, Автоматизована система контролю мікроклімату у спеціальних виробничих приміщеннях, ХVIII Науково-практична конференціястудентів, аспірантівта молодихвчених«Ефективністьта Автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні».
 • ДокументВідкритий доступ
  Контроль виробничого процесу виготовлення деталей типу фланець з використанням цифрового двійника
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кравченко, Олександр Сергійович; Філіппова, Марина В'ячеславівна
  Обсяг роботи: Кількість ілюстрацій: 51 Кількість таблиць: 32 Кількість джерел: 32 Кількість додатків: 3 У першому розділі проведено аналіз шляхів розвитку підприємства. Розглянуто технології цифрових двійників та області її застосування. Проведено вибір програмного середовища для розробки цифрових двійників. Здійснено аналіз процесу виготовлення деталі типу фланець. У другому розділі оглянуто алгоритм створення цифрових двійників та ідентифікацію елементів фізичних виробничих систем та взаємозв'язків при створені цифрового двійника. Оглянуто технологічний процес виготовлення деталі типу фланець та створено цифровий двійник виробничого процесу цієї деталі. Отримано статистичні дані про роботу кожного елементу цифрової моделі. У третьому розділі здійснено вибір системи для автоматичної генерації звітів по даним отриманих з цифрового двійника. Створено шаблон у вибраній системі для генерації звітів. Розроблено програму для аналізу даних з цифрового двійника. Застосовано даний шаблон та програму на базі даних отриманій з цифрового двійника виробничого процесу деталі типу фланець. У четвертому розділі розроблений шаблон та програма була застосовано на незалежній цифровій моделі виробництва. По рекомендації програми було зменшено кількість персоналу та проведено повторне моделювання виробничого процесу. У п’ятому розділі розроблено стартап-проект «Автоматизована система аналізу використання трудових ресурсів підприємства». Розглянуто ідею проекту та технічний аудит. Здійснено аналіз ринкокових можливостей при запуску проекту. Розроблено ринкову стратегію продукту та маркетингову програму проекту. Ключові слова: автоматизація виробництва, ресурси виробництва, ефективність, цифрові двійники, FlexSim, Digital Twins
 • ДокументВідкритий доступ
  Багатовекторне трасування променів в еліпсоїдальних рефлекторах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Полуектов, Сергій Олександрович; Безуглий, Михайло Олександрович
  Обсяг роботи: 115 стор; Кількість ілюстрацій: 51; Кількість таблиць: 27; Кількість джерел: 71; У першому розділі проведено аналітичний огляд особливостей трасування в несферичних оптичних системах. Розглянуто функціональні можливості програмних засобів рейтрейсингу в несферичній оптиці. Сформульовано задачі на магістерську дисертацію. Другий розділ присвячений аналізу програмного забезпечення RTER виявлені обмеження. Розроблено програмне забезпечення для трасування променів в еліпсоїдальних рефлекторах RTER v.2.0 з впровадженням нового алгоритму, який використовує багатовекторний метод рейтресингу. Розроблено та описано інтерфейс RTER v.2.0. У третьому розділі проведено оцінку точності програмного забезпечення RTER v.2.0. Проведено дослідження трасувальних властивостей бічної поверхні еліпсоїдального рефлектора. У четвертому розділі розроблено стартап-проект «Багатовекторне трасування променів в еліпсоїдальних рефлекторах (RTER v.2.0)» в результаті якого описано ідею проекту, проведено технологічний аудит та аналіз ринкових можливостей. Розроблено ринкову та маркетингову стратегію стартап-проекту. Ключові слова: еліпсоїдальний рефлектор, трасування променів, багатовекторність, абераційний аналіз, Centroid, RMS.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизований модуль керування підвіскою велосипеда
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Панкратов, Євген Володимирович; Стельмах, Наталія Володимирівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерно-інтегрована система відведення біопотенціалів нейронними зондами
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Наумкіна, Зоя Миколаївна; Подолян, Олександр Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерно-інтегрована система лазерної діагностики квазіперіодичних структур
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Куликівський, Олександр Віталійович; Тимчик, Григорій Семенович
 • ДокументВідкритий доступ
  Оптимізація автоматизованої системи обробки деталей на основі моделі Лотки-Вольтерри
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Даценко, Ольга Романівна; Клочко, Тетяна Реджинальдівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизована система транспортування деталей в умовах «безлюдної технології»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Гацько, Микола Вячеславович; Шевченко, Вадим Володимирович