Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25994
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorСелін, Юрій Миколайович-
dc.contributor.authorГунавардана, Руслан Сісіра Джанакович-
dc.date.accessioned2019-01-22T17:50:40Z-
dc.date.available2019-01-22T17:50:40Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationГунавардана, Р. С. Д. Інтелектуальна система розміщення рекламного контенту : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Гунавардана Руслан Сісіра Джанакович. – Київ, 2018. – 60 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/25994-
dc.language.isoukuk
dc.subjectалгоритмuk
dc.subjectоптимізаціяuk
dc.subjectрозміщенняuk
dc.subjectтеорія розкладівuk
dc.subjectінтелектуальна системаuk
dc.subjectрозкладuk
dc.subjectмультимедіаuk
dc.subjectконтентuk
dc.subjectalgorithmuk
dc.subjectoptimisationuk
dc.subjectplacementuk
dc.subjectschedulinguk
dc.subjectintelligent systemuk
dc.subjectscheduleuk
dc.subjectmultimediauk
dc.subjectcontentuk
dc.titleІнтелектуальна система розміщення рекламного контентуuk
dc.typeMaster Thesisuk
dc.format.page60 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.021uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 59 с., 8 рис., 24 табл., 2 додатки, 12 джерел. Актуальність теми: У сучасному світі досить гостро стоїть проблема рекламування своєї продукції. Це обумовлено, по-перше, великою кількістю конкурентів на ринках, по-друге, більшим асортиментом та доступністю рекламних рішень. Великий об’єм рекламного трафіку проходить через глобальну мережу Інтернет у мобільні додатки, веб-сторінки та програми прямо на машини кінцевих користувачів. Проте, не зважаючи на безсумнівний успіх Інтернет-реклами, вона має свої недоліки. Саме недоліки онлайн-реклами змушують нас і досі використовувати офлайн-рекламу. Велика частина рекламного мультимедійного контенту транслюється за розкладом, що складали люди. Проте, існують галузі, де було б значно швидше та економніше, якщо розклад не потрібно було б складати вручну та узгоджувати з людьми. Особливо, цікавим є тип мультимедійного контенту, розклад трансляції якого можна та треба автоматизувати задля збільшення прибутків. Мета дослідження: розробка засобів автоматизації процесу побудови розкладу трансляції рекламного мультимедійного контенту та програмного забезпечення для його програвання. На ряду з іншими NP-повними задачами теорії розкладу стоїть задача розміщення рекламного мультимедійного контенту. Для реалізації поставленої мети, були сформульовані наступні завдання: - виконати огляд відомих рішень задачі розміщення рекламного контенту; - розробити алгоритми побудови початкового розкладу та провести експериментальні дослідження їх ефективності; - сформулювати достатні умови оптимальності для розв’язуваної задачі розміщення; - розробити алгоритм розміщення рекламного мультимедійного контенту з врахуванням обмежень дисперсності контенту та часових обмежень; - розробити програмну реалізацію розробленого алгоритму розміщення; - виконати аналіз отриманих результатів. Об’єкт дослідження: процес побудови трансляції рекламного мультимедійного контенту. Предмет дослідження: засоби та методи розміщення рекламного мультимедійного контенту в рамках заданих обмежень. Методи дослідження: Для розв’язання завдань, що були сформульовані, у дослідженні було використано такі методи: теорія складності, теорія розкладів, дослідження операцій. Методи були переважно використані у розробленні методів розв’язання задачі розміщення. Наукова новизна: Найбільш суттєвими науковими результатами магістерської дисертації є: - запропоновано метод вирішення задачі розміщення мультимедійного контенту; - порівняно запропонований та існуючі методи; - покращено ефективність розміщення мультимедійного контенту. Практичне значення отриманих результатів визначається тим що запропонований алгоритм вирішує задачу побудови розкладу трансляції мультимедійного контенту, що дозволяє спростити налаштування розкладу для операторів системи трансляції мультимедійного контенту. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Робота виконувалась на кафедрі автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» в рамках теми «Інтелектуальна система розміщення рекламного контенту». Апробація: Основні положення роботи доповідались і обговорювались на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Інформаційні системи та технології управління» (ІСТУ-2018) та на Міжнародній науковій інтернет-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 34). Публікації: Матеріали роботи опубліковані у збірнику тез доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Інформаційні системи та технології управління» (ІСТУ-2018) та у збірнику доповідей на Міжнародній науковій інтернет-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 34).uk
dc.description.abstractenMaster’s dissertation: 59 pp., 8 fig., 24 tables, 4 applications, 12 references. Topic actuality: In today's world, the problem of advertising its products is quite acute. This is due, firstly, to a large number of competitors in the markets, and secondly, a greater range and accessibility of advertising solutions. A large amount of advertising traffic passes through the global Internet network to mobile applications, web pages and applications directly to end-user machines. However, despite the undoubted success of online advertising, it has its drawbacks. The shortcomings of online advertising make us still use offline advertising. Most of the advertising multimedia content is broadcast on a scheduled schedule by people. However, there are industries where it would be much faster and more economical if the schedule was not needed manually and agreed with people. Particularly interesting is the type of multimedia content, the scheduling of which broadcasts can and must be automated in order to increase profits. The purpose of the research: development of means of automation of the process of constructing a schedule of broadcasting advertising multimedia content and software for its play. In addition to other NP-complete tasks of the theory of decomposition, the task of placing advertising multimedia content is the problem. To realize the set goal, the following tasks were formulated: - to carry out an overview of the known results on the solution of the task set within the framework of the work; - develop algorithms for constructing an initial decomposition and conduct experimental studies of their effectiveness; - to formulate sufficient optimal conditions for the solvable placement problem; - to develop an algorithm for placing advertising multimedia content taking into account the limits of content dispersion and time constraints; - develop a program implementation of the developed algorithm of placement; - to analyze the results obtained. The object of study is he creation of multimedia broadcast schedule. The subject of study is means and methods of placing advertising multimedia content within the limits of the given restrictions. Research methods: To solve the problems that were formulated, the following methods were used in the study: complexity theory, theory of schedules, operations research. Methods have been used predominantly in developing methods for solving the problem of placement. Scientific novelty: The most significant scientific results of the master's thesis are: - the method of solving the problem of placing multimedia content is proposed; - comparatively proposed and existing methods; - improved multimedia content delivery. The practical significance of the results obtained is determined by the fact that the proposed algorithm solves the problem of constructing a multimedia content broadcast scheduling, which simplifies the scheduling setting for operators of the multimedia content broadcast system. Relationship of work with scientific programs, plans, themes: The study was held at the Department of Computer-Aided Management And Data Processing Systems of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" in context of "Intelligent System for Ad Placement" research. Approval: The main provisions of the research were reported and discussed at the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students "Information Systems and Technologies of Management" (ISTU-2018) and the International Scientific Internet Conference "Information Society: Technological, Economic and Technical Aspects of Formation" (vol. 34). Publications: The research materials are published in the collection of abstracts at the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students "Information Systems and Technologies of Management" (ISTU-2018) and in the collection of abstracts at the International Scientific Internet Conference "Information Society: Technological, Economic and Technical aspects of formation "(vol. 34).uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (АСОІУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gunavardana_magistr.docx701.2 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.