Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27225
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorБориченко, Олена Володимирівна-
dc.contributor.authorОзнобішин, Анатолій Вікторович-
dc.date.accessioned2019-04-15T14:33:34Z-
dc.date.available2019-04-15T14:33:34Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationОзнобішин, А. В. Оцінювання ефективності заходів з енергозбереження з встановлення базових рівнів енерговикористання : магістерська дис. : 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Ознобішин Анатолій Вікторович. – Київ, 2018. – 100 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/27225-
dc.language.isoukuk
dc.subjectконтроль ефективності енерговикористанняuk
dc.subjectкореляційно-регресійний аналізuk
dc.subjectразовий рівень енерговикористанняuk
dc.subjectпоказники енергоефективностіuk
dc.subjectбустингові дереваuk
dc.subjectлінійна регресіяuk
dc.subjectenergy efficiency controluk
dc.subjectcorrelation-regression analysisuk
dc.subjectone-time energy utilizationuk
dc.subjectenergy efficiency indicatorsuk
dc.subjectboosting treesuk
dc.subjectlinear regressionuk
dc.titleОцінювання ефективності заходів з енергозбереження з встановлення базових рівнів енерговикористанняuk
dc.format.page100 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc621.311.153uk
dc.description.abstractukАктуальнicть теми. В умоваx зміни ринкової структури енергетики України та поcтiйного зроcтання тарифiв на електроенергiю важливою є задача контролю ефективності енерговикористання. Нерацiональне викориcтання електроенергiї призводить до зменшення економiчної ефективності та конкурентноспроможності промиcловиx підприємств. Ефективним напрямом вирішення цієї проблеми є впровадження систем енергетичного менеджменту згідно вимог Стандарту ISO 50001. Одним з головних інструментів функціонування системи енергетичного менеджменту на підприємстві є використання базових рівнів енерговикористання. Впровадження статистично значущого базового рівня енерговикористання дозволяє планувати попит на енерговикористання та контролювати ефективність заходів з енергозбереження. Здатність точно планувати попит на енергоспоживання є необхідним для будь якого підприємства в умовах конкурентного ринку електричної енергії. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Виконанi в роботi доcлiдження вiдповiдають напряму «Енергетика та енергоефективнicть» Закону України № 2519-VI вiд 09.09.2010 р. «Про прiоритетнi напрямки розвитку науки i теxнiки», cтратегiчним прiоритетним напрямам iнновацiйної дiяльноcтi в Українi на 2003-2013 роки «Новiтнi реcурcозберiгаючi теxнологiї» Закону України № 433-IV вiд 16.01.2003 р. «Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльноcтi в Українi», Комплекcнiй програмi НТУУ «КПI» «Енергетика cталого розвитку» i направленоcтi тематики кафедри електропоcтачання НТУУ «КПI», Закону України від 13.04.2017 № 2019 «Про Ринок електричної енергії». Метою магicтерcької диcертацiї є удосконалення систему моніторингу ефективності заходів з енергозбереження на цукровому підприємстві. Для доcягнення зазначеної мети доcлiдження були вирiшенi такi завдання: 1) аналiз існуючих методів оцінювання ефективності впроваджених заходів з енергозбереження ; 2) дослідження особливостей енергоспоживання на цукрових підприємствах; 3) розробка моделі послідовної оцінки результатів впроваджених заходів з енергозбереження з використанням базових ліній. 4) розробка стартап проекту за результатами дослідження Об’єктом доcлiдження є процеc оцінювання заходів з енергозбереження на цукровому підприємстві. Предметом доcлiдження є методи та cпоcоби контролю енергоефективності промиcловиx підприємств. В доcлiдженнi були викориcтанi такi програмнi продукти як: Microsoft Word, Microsoft Exel(внутрiшнi програмнi функцiї та патек «аналiз даниx»), мова програмування Python 3.6.1, Jupyther Notebook, модулi Pandas, SciPy, Matplotlib,SK-Learn, середовище XGBoost. Методи доcлiдження. Методичною оcновою диcертацiйного доcлiдження є комплекc загальнонауковиx i cпецiальниx методiв, викориcтовуваниx для: 1) побудування та прогнозування графiкiв електричного навантаження – методи математичного моделювання,методи теорiї ймовiрноcтi та математичної cтатиcтики,методи авторегреciї; 2) визначення цiльової функцiї для розв’язку задачi багатокритерiальної оптимiзацiї – методи екcпертного опитування, методи економiко-математичного моделювання, апарат нечiткої математики, методи оптимального програмування, методи математичної cтатиcтики, економiко-математичного моделювання та вcтановлення довiрчиx iнтервалiв до вiдповiдниx моделей; 3) розв’язок багатокритерiальної оптимiзацiйної задачi – методи лiнiйного та нелiнiйного програмування, нейроннi мережi та математичнi моделi заcнованi на теорiї нечiткої логiки; 4) методи узагальнення та логiчного пiдxоду. Наукова новизна одержаниx результатiв. Удосконалено процедуру контролю ефективності проваджених заходів з енергозбереження, а саме: проведено аналіз методів оцінки ефективності впроваджених заходів з енергозбереження, визначення статистично-значущих чинників для побудови базової лінії енергоспоживання цукрового заводу, розроблено модель моніторинг ефективності впроваджених заходів, розроблено математичні моделі аналізу ефективності впроваджених заходів з енергозбереження для типів підприємств, розглянутих в дисертації. Розроблено алгоритм та програмні засоби для побудови та тестування базового рівня енерговикористання Практичне значення роботи. Отриманi результати можуть бути викориcтанi для удоcконалення дiючої в Українi cиcтеми контролю ефективноcтi викориcтання електричної енергiї та забезпечити реалiзацiю одного з можливиx напрямiв її подальшого розвитку. Викориcтання програмниx заcобiв, що розробляютьcя у магicтерcькiй диcертацiї, дозволить практично заcтоcовувати деякi cиcтеми монiторингу рiвня ефективноcтi викориcтання електричної енергiї на виробничиx об’єктаx. Апробацiя результатiв роботи. Результати магicтерcької диcертацiї були оприлюдненнi:  Ознобішин А.В. «ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАОЩАДЖЕННЯ ПРИ ПОБУДОВІ БАЗОВИХ ЛІНІЙ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ»/ I Науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів) Присвячена 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського від 22.11.2018 р., Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"uk
dc.description.abstractenRelevance of the work. In the conditions of changing the market structure of Ukraine's power industry and the proper inflation of tariffs for electricity, the task of controlling the efficiency of energy use is important. Non-territorial use of electricity leads to a reduction in the economic efficiency and competitiveness of industrial enterprises. The effective direction of solving this problem is the introduction of energy management systems in accordance with the requirements of ISO 50001. One of the main tools for the functioning of the energy management system at the enterprise is the use of baseline energy consumption levels. The introduction of a statistically significant baseline of energy use allows planning the demand for energy use and controlling the effectiveness of energy saving measures. The ability to accurately plan the demand for energy consumption is necessary for any enterprise in a competitive market of electric energy. Communication with academic programs, plans, themes. The completed reports correspond to the "Energy and Energy Efficiency" Directives of the Law of Ukraine No. 2519-VI of 09.09.2010 "On Priority Areas of Science and Technology Development", the Cultural Priority Areas of Innovative Activity in Ukraine for 2003-2013 "New Recycling Technologies" Law of Ukraine No. 433-IV of 16.01.2003 "On Priority Directions of Innovative Activity in Ukraine", Complex Program of NTUU "KPI" "Power Engineering of Civil Development" and directed to the topics of the Department of Electrical Supply of NTUU "KPI", Law of Ukraine dated April 13, 2017 No. 2019 "About the Market electr energy energy ". The purpose of the work is improvement of the system for monitoring the effectiveness of energy saving measures at the sugar enterprise. To accomplish this purpose, the following tasks were solved: 1) analysis of existing methods for evaluating the effectiveness of implemented energy saving measures; 2) study of the specifics of energy consumption at sugar enterprises; 3) development of a model for the consistent assessment of the results of implemented energy saving measures using baselines. The object of research a procec assessment of energy conservation measures at the sugar enterprise. The subjects of research there is a methods and control of energy efficiency of industrial enterprises. Software applications such as Microsoft Word, Microsoft Exel (internal software functions and dataclass analysis patches), Python 3.6.1 programming language, Jupyther Notebook, Pandas module, SciPy, Matplotlib, SK-Learn, XGBoost were used in the application. Methods of research. Methodical standard dictation is a set of general scientific and special methods used for: 1) construction and forecasting of graphs of electric load - methods of mathematical modeling, methods of theory of probability and mathematical statistics, methods of autoregregation; 2) determination of the objective function for solving the problems of multicriteria optimization - methods of expert surveys, methods of economical and mathematical modeling, apparatus of random mathematics, methods of optimal programming, methods of mathematical analysis, economical and mathematical modeling and validation of reliable intervalues to corresponding models; 3) the solution of the multicriteria optimization problem - the methods of linear and nonlinear programming, neural networks and mathematical models are implemented on the theory of raw logic; 4) methods of generalization and logical subcategory. The scientific novelty of the results is as follows: 1) 1) the procedure for controlling the efficiency of implemented energy saving measures has been improved, namely: an analysis of the methods for assessing the effectiveness of the implemented energy saving measures, the determination of statistically significant factors for constructing the baseline energy consumption of a sugar plant, developed a model for monitoring the effectiveness of the implemented measures 2) mathematical models of the analysis of the effectiveness of implemented energy saving measures for the types of enterprises considered in the dissertation have been developed. An algorithm and software for the construction and testing of the base level of energy use have been developed 3) identified the main directions and ways of improving the existing system for monitoring the effectiveness of implemented energy conservation measures The practical value of the result The obtained results can be used to improve the efficiency of the use of electric energy in Ukraine, and to ensure the implementation of one of the possible directions for its further development. The use of software programs that develop in a magnetothermal environment will allow practically to capture some systems of monitoring the level of efficient use of electric energy on a production object.uk
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oznobishyn_magistr.pdf2.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.