Програмні засоби для створення інтерфейсів, що забезпечують взаємодію користувача з Arduino по Bluetooth

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Розмір пояснювальної записки – 130 аркушів, містить 48 ілюстрацій, 42 таблиці, 6 додатків, 32 посилання на джерела. Актуальність теми. У роботі розглянуто проблему створення інтерфейсів мобільних застосунків, що забезпечують взаємодію користувача з Arduino по Bluetooth, показано основні особливості існуючих рішень, їх переваги та недоліки. Виявлено потребу в розробці комплексного програмного забезпечення, яке дозволить створювати графічний інтерфейс користувача для взаємодії з Arduino по Bluetooth та надавати зручний програмний інтерфейс на стороні мікроконтролера. Мета дослідження. Основною метою є удосконалення інструментів для створення інтерфейсів мобільних застосунків, що забезпечують взаємодію користувача з Arduino по Bluetooth. Об’єкт дослідження: програмне забезпечення для створення інтерфейсів, що забезпечують взаємодію користувача з Arduino по Bluetooth. Предмет дослідження: методи, засоби та технології розробки програмного забезпечення для створення інтерфейсів, що забезпечують взаємодію користувача з Arduino по Bluetooth. Для реалізації поставленої мети сформульовані наступні завдання: − провести аналіз існуючих рішень; − розробити протокол взаємодії по Bluetooth; − розробити програмну бібліотеку для Arduino; − спроєктувати мобільний застосунок згідно з офіційними стандартами. Наукова новизна результатів магістерської дисертації полягає в тому, що набув подальшого розвитку підхід до створення багатофункціональних інтерфейсів для мобільних застосунків, що забезпечують взаємодію користувача з Arduino по Bluetooth. Результат досягнутий шляхом розробки універсального конструктора інтерфейсів. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що було вперше запропоновано інструмент у вигляді мобільного застосунку для створення багатофункціональних інтерфейсів, що забезпечують взаємодію користувача з Arduino по Bluetooth. Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась на кафедрі інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Апробація. Наукові положення дисертації пройшли апробацію на V Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології (SoftTech-2023)». Публікації. Наукові положення дисертації опубліковані в міжвідомчому науково-технічному збірнику «Адаптивні системи автоматичного управління»: Kliuba M. A., Likhouzova T. A. Software tools for creating interfaces for interaction with Arduino via Bluetooth // Inter-branch scientific and technological digest «Adaptive systems of automatic control» № 2(43), 2023, p. 3-11.

Опис

Ключові слова

конструктор інтерфейсів, мобільний застосунок, Android, Arduino, Bluetooth, interface designer, mobile application

Бібліографічний опис

Клюба, М. А. Програмні засоби для створення інтерфейсів, що забезпечують взаємодію користувача з Arduino по Bluetooth : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Клюба Максим Андрійович. – Київ, 2024. – 130 с.

DOI