Методи та програмне забезпечення класифікації та категоризації повідомлень соціальних мереж та месенджерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація: 104 с., 39 рис, 26 таб., 3 додатки, 21 використаних джерел. Актуальність теми: задача адаптації методів NLP до українських текстів досі не вирішена. Саме тому створення якісного і уніфікованого методу аналізу змішаної прямої мови (української та російської, а також суржика та сленгових виразів) є нагальною. Мета дослідження: адаптувати методи аналізу пр ямої мульти-лінгвістичної мови для застосування до україномовних чатів, підвищити якість аналізу прямої мови, що містить русизми та сленгові вирази. Об’єкт дослідження: підходи та процеси створення програмного забезпечення для класифікації та категоризації повідомлень соціальних мереж та месенджерів. Предмет дослідження: методи, моделі, програмна архітектура засоби створення програмного забезпечення з аналізу, класифікації та категоризації мульти-лінгвістичної та насиченої сленговими виразами прямої мови. Для реалізації поставленої мети сформульовані наступні завдання: - проаналізувати наявні рішення для аналізу прямої мультилінгвістичної мови; - провести аналіз та адаптувати існуючі методології по опрацюванню мультилінгвістичного тексту для застосування до мов слов’янської групи. А саме української та російської; - удосконалити та адаптувати методи аналізу мультилінгвістичних даних для застосування до мов слов’янської групи, а саме української та російської, з урахуванням опрацювання сленгових виразів сучасної української мови; - розробити архітектуру та програмне забезпечення з реалізованими методами аналізу мультилінгвістичних даних; - розробити план по маштабуванню та розгортанню програмного забезпечення у хмарі; - провести дослідження ефективності розроблених методів та програмного забезпечення. Наукова новизна: у рамках роботи було удосконалено наявні методи опрацювання української прямої мови, також було формалізовано та адаптовано методи класифікації прямої мови що містить русизми, суржик та сленгові вирази. Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що розроблена програмна бібліотека дозволить автоматизувати класифікацію та категоризацію мультилінгвістичних повідомлень з соціальних мереж та месенджерів, а також гарантує високу ефективність при застосуванні до слов’янських мов (а саме української та російської, а також суржику і сленговим виразам). Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась на кафедрі інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" в рамках теми «Методи та технології високопродуктивних обчислень та обробки надвеликих масивів даних». Державний реєстраційний номер 0117U000924. Апробація: Наукові положення дисертації пройшли апробацію на V всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології SoftTech-2023» – м. Київ. Публікації: Наукові положення дисертації опубліковані в тезах конференції «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології SoftTech-2023».

Опис

Ключові слова

аналіз прямої мультилінгвістичної мови, нейронні мережі, модель мішка слів, класифікація, категоризація, NLP, classification, bag of words model, Neural Networks, topic modeling

Бібліографічний опис

Грицаєнко, К. Ю. Методи та програмне забезпечення класифікації та категоризації повідомлень соціальних мереж та месенджерів : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Грицаєнко Катерина Юріївна. - Київ, 2024. - 137 с.

DOI