Визначення відновлюваних джерел енергії для забезпечення заданої території

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дисертація складається з вступу, шести розділів та висновків. Повний обсяг дисертації складає 134 сторінки, в тому числі 120 сторінок основного тексту, 28 таблиць, 29 рисунків, 3 сторінки списку використаних джерел у кількості 24 найменувань. Метою роботи є створення програмної системи для визначення найбільш оптимальних відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) для певної території, що враховує невизначеність у виборі ВДЕ. Відповідно до поставленої мети були сформовані наступні завдання дослідження: – провести аналіз існуючих систем, визначити їх переваги і недоліки; – провести аналіз методів і алгоритмів вирішення задач в умовах невизначеності; – звести задачу до багатокритеріальної задачі вибору відновлюваних джерел енергії; – реалізувати алгоритми для визначення відновлюваного джерела енергії; – розробити легку в розгортанні і масштабуванні систему.

Опис

Ключові слова

відновлювальні джерела енергії, метод Монте-Карло, нормалізація критеріїв, вагові коефіцієнти, метод лінійної згортки, renewable energy sources, Monte Carlo method, criteria normalization, weighting coefficients, linear convolution method

Бібліографічний опис

Демченко, О. Е. Визначення відновлюваних джерел енергії для забезпечення заданої території : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Демченко Олександр Едуардович. – Київ, 2023. – 134 с.

DOI