Матеріалознавство та конструкційні матеріали. Практикум

dc.contributor.authorХудецький, Ігор Юліанович
dc.contributor.authorЛяпіна, Кіра Володимирівна
dc.contributor.authorАнтонова-Рафі, Юлія Валеріївна
dc.date.accessioned2018-06-05T13:29:41Z
dc.date.available2018-06-05T13:29:41Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionПрактикум розроблено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 163 – «Біомедична інженерія» для всіх спеціалізацій. Матеріалознавство та конструкційні матеріали спільно з іншими загально-фаховими дисциплінами направлено на забезпечення загальної інженерної підготовки. Одночасно воно сприяє більш глибокому засвоєнню профільних дисциплін, які формують спеціальні знання майбутніх інженерів. Вивчення цього курсу має дати студентам розуміння основних закономірностей, будови і властивостей матеріалів, навчитися самостійно користуватися технічною та довідковою літературою для вибору необхідних матеріалів і ефективних методів їх обробки з метою підвищення надійності і довговічності виготовлених з них деталей з урахуванням умов їх експлуатації. У навчальному посібнику наведено основні методи випробування та дослідження матеріалів і викладені теоретичні основи формування їх структури. Аналіз отриманих практичних результатів має сприяти розвитку в студентів навичок самостійної роботи з дослідження мікроструктури і властивостей металевих сплавів. Крім того, надається можливість навчитись узагальнювати отримані експериментально дані, шляхом складання таблиць, побудови графіків і схематичного зображення мікроструктур різних металевих сплавів. Тому в даному виданні поряд із мікроструктурами, відтвореними за допомогою металографічної мікроскопії, наведено і їх схематичне зображення. Це дозволить краще засвоїти будову металевих сплавів.uk
dc.description.abstractenThe publication contains methodological instructions, discipline program, control questions, short reference data from the materials most frequently used in production. These are basic knowledge of the materials science of ferrous and nonferrous metals. The traditional methods of metal processing (thermal, molding, pressure, welding, cutting, etc.) are described. The new technological methods of obtaining and processing, their technical and economic characteristics and the field of application are described in detail. Qualitative illustrations are clearly improving the study of the material. It is published in accordance with the decision of the Department of BFZ FBMI, protocol No. 8 of February 28, 2018 for students of specialization 163 "Biomedical Engineering" for all specializations, can also be used by engineers, scientists and students of different specialties for obtaining general knowledge and practical experience. from Material Science.uk
dc.description.abstractruИздание содержит методические указания, программу дисциплины, контрольные вопросы, короткие справочные данные из материалов, наиболее часто используемых в производстве. Даны основные знания по материаловедению черных и цветных металлов. Описанные традиционные способы обработки металлов (термическая, литье, давление, сварки, резки и т.д.). Подробно описаны новые технологические методы получения и обработки, их технико-экономические характеристики и область применения. Качественные иллюстрации наглядно улучшают изучения материала. Печатается в соответствии с решением кафедры БЗЛ ФБМИ, протокол № 8 от 28 февраля 2018 для студентов направлений подготовки по специальности 163 «Биомедицинская инженерия» для всех специализаций, также может использоваться инженерами, учеными и студентами различных специальностей для получения общего знания и практический опыт с Материаловедения.uk
dc.description.abstractukВидання містить методичні вказівки, програму дисципліни, контрольні питання, короткі довідникові дані з матеріалів, що найбільш часто використовуються у виробництві. Дані основні знання з матеріалознавства чорних та кольорових металів. Описані традиційні способи обробки металів (термічна, лиття, тиск, зварювання, різання, тощо). Детально описані нові технологічні методи одержання та обробки, їх техніко-економічні характеристики та галузь застосування. Якісні ілюстрації наочно покращують засвоєння матеріалу. Друкується у відповідності до рішення кафедри БЗЛ ФБМІ, протокол № 8 від 28 лютого 2018 р. для студентів напрямів підготовки за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» для всіх спеціалізацій, також може використовуватись інженерами, науковцями та студентами різних спеціальностей для отримання загальних знаннь та практичного досвіду з Матеріалознавства.uk
dc.format.page147 с.uk
dc.identifier.citationМатеріалознавство та конструкційні матеріали. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 163 «Біомедична інженерія» для всіх спеціалізацій / І. Ю. Худецький, К. В. Ляпіна, Ю. В. Антонова-Рафі ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 6,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 147 с. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/23266
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectматеріалознавствоuk
dc.subjectконструкційні матеріалиuk
dc.subjectпрактикумuk
dc.subjectбіомедична інженеріяuk
dc.subjectматеріали для медициниuk
dc.subject.udc621.uk
dc.titleМатеріалознавство та конструкційні матеріали. Практикумuk
dc.typeMethodical Materialuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Materialoznavstvo.docx
Розмір:
6.04 MB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: