Матеріалознавство та конструкційні матеріали. Практикум

Ескіз недоступний

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Практикум розроблено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 163 – «Біомедична інженерія» для всіх спеціалізацій. Матеріалознавство та конструкційні матеріали спільно з іншими загально-фаховими дисциплінами направлено на забезпечення загальної інженерної підготовки. Одночасно воно сприяє більш глибокому засвоєнню профільних дисциплін, які формують спеціальні знання майбутніх інженерів. Вивчення цього курсу має дати студентам розуміння основних закономірностей, будови і властивостей матеріалів, навчитися самостійно користуватися технічною та довідковою літературою для вибору необхідних матеріалів і ефективних методів їх обробки з метою підвищення надійності і довговічності виготовлених з них деталей з урахуванням умов їх експлуатації. У навчальному посібнику наведено основні методи випробування та дослідження матеріалів і викладені теоретичні основи формування їх структури. Аналіз отриманих практичних результатів має сприяти розвитку в студентів навичок самостійної роботи з дослідження мікроструктури і властивостей металевих сплавів. Крім того, надається можливість навчитись узагальнювати отримані експериментально дані, шляхом складання таблиць, побудови графіків і схематичного зображення мікроструктур різних металевих сплавів. Тому в даному виданні поряд із мікроструктурами, відтвореними за допомогою металографічної мікроскопії, наведено і їх схематичне зображення. Це дозволить краще засвоїти будову металевих сплавів.

Ключові слова

матеріалознавство, конструкційні матеріали, практикум, біомедична інженерія, матеріали для медицини

Бібліографічний опис

Матеріалознавство та конструкційні матеріали. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 163 «Біомедична інженерія» для всіх спеціалізацій / І. Ю. Худецький, К. В. Ляпіна, Ю. В. Антонова-Рафі ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 6,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 147 с. – Назва з екрана.

DOI