Оцінка відповідності продукції машинобудування та системи управління якістю. Курс лекцій. Частина 1

Анотація

В посібнику викладено основні аспекти щодо стандартизації, системи технічного регулювання, оцінки відповідності, управління якістю та організацій, що займаються зазначеними аспектами в сфері створення, виробництва та експлуатації продукції машинобудування. Посібник містить опис процедур щодо визначення стандартів, кодів УК НД, УКТЗЕД, ДКПП, КВЕД для конкретних видів продукції. Розглянуті особливості застосування Технічних регламентів України за застосовними в них модулями оцінки та стандартами. Наведено методики визначення ризиків. Запропоновано концепції оцінювання та зменшення ризиків на стадіях науково-дослідних робіт та проектування. Посібник призначений для здобувачів ступеня магістр за технічнимим спеціальностями, а також може бути корисним усім чия професійна діяльність стосується створення нових видів продукції та виробництва продукції, яка підпадає під дію Технічних регламентів України чи на яку, щонайменше, існують стандарти і щодо якої необхідне документування виконання процедур з оцінки відповідності та їх результатів, аналізування отриманих результатів, прийняття рішень за ними, доведення цих рішень до виробників продукції і її споживачів, збереження зазначених документів протягом регламентованого часу та надання їх на вимогу органів Державного ринкового нагляду України.

Опис

Ключові слова

стандарти, технічні регламенти, оцінка ризиків, безпека машин

Бібліографічний опис

Оцінка відповідності продукції машинобудування та системи управління якістю. Курс лекцій. Частина 1 [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за технічнимим спеціальностями / А. С. Ромашко, В. М. Шишкін, О. М. Кравець, С. В. Майданюк, І. В. Слободянюк ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 10,67 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 215 с. – Назва з екрана.

DOI