Інтеграція цифрових технологій в освітній процес: виклики та перспективи

Ескіз недоступний

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Центр учбової літератури

Анотація

У сучасному цифровому соціумі, перевантаженому інформацією, традиційний та централізований навчальний процес не задовольняє потреби студентів, які прагнуть визначати мету особистого навчання та конструювати власний освітній простір. Багатовимірність сучасної системи освіти передбачає не лише передачу знань, а й способів практичної пізнавальної діяльності, творчій досвід, ціннісні орієнтації особистості з фокусом на професійну самореалізацію. Інформаційні технології, як засіб активізації самостійного автономного навчання, пропонують необмежені можливості для реалізації прагнень студентів до саморозвитку та самовдосконалення. На нашу думку, поєднання процесів глобалізації та інформатизації освіти сприяють створенню єдиного освітнього простору, в якому відбувається синергетика традиційного навчання з інформаційними технологіями. Результатом такого поєднання є виникнення сталої системи безперервної випереджальної освіти, основною цінністю якої є індивідуальні потреби та можливості особистості. Студенти сьогодення народжені в епоху цифрових технологій і викладачам необхідно прикладати зусиль для того, щоб будувати справжні партнерські суб’єкт-суб’єктні взаємовідносини в умовах діджиталізації освітнього процесу. Загальновідомим фактом є те, що у навчальному процесі технології відіграють життєво важливу роль і мають багатоцільове призначення, оскільки студенти отримують доступ до автентичної інформації, створюють спільноти для розв’язання проблемних завдань, розробки міжнародних проєктів та наукового пошуку. Це надзвичайно корисний, захоплюючий та інтерактивний інструмент з необмеженим дидактичним потенціалом як для викладачів, так і для студентів. Ефективність інтегрування цифрових освітніх технологій навчання обґрунтовується варіативністю контекстуальних та когнітивних факторів, які забезпечують студентові свободу вибору та відповідність індивідуальним потребам. У цьому контексті, однією з найважливіших компетентностей, яку потрібно формувати у студентів, є вміння оцінювати якість інформаційного контенту та ресурсу, отримувати доступ до ресурсів, самостійно створювати якісний цифровий контент, аналізувати інформаційні повідомлення. Для цього необхідний ретельно спланований та продуманий план організаційно-дидактичних дій з боку викладача, що передбачає розробку адекватних та методологічно виважених навчальних стратегій, форм та методів, навчальних матеріалів, моделей співпраці, що в сучасних реаліях постає проблемою для викладачів. З огляду на зазначене, мета нашого дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та аналізі шляхів інтеграції дидактично-методологічних підходів до навчання та цифрових освітніх технологій. Наукова проблематика монографії обумовлена критичною потребою вивчення особливостей поєднання дидактики вищої освіти, професійного контенту, цифрових освітніх технологій та студентоцентрованого підходу до навчання в умовах формальної та неформальної освіти. Монографія адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам та всім, хто досліджує сучасні трансформативні освітні тренди з метою вдосконалення особистісних фахових компетентностей.

Опис

Ключові слова

цифрові освітні технології, електронне навчання, хмарні технології, медіа грамотність

Бібліографічний опис

Інтеграція цифрових технологій в освітінй процес: виклики та перспективи [Електронний ресурс] : монографія / Саєнко Н. С., Голуб Т. П., Лавриш Ю. Е., Лук’яненко В. В., Литовченко І. М. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.64 Мбайт). – Київ : Центр учбової літератури, 2022. – 204 с. – Назва з екрана.

DOI