Моделі оцінювання артеріального тиску за пальцевою фотоплетизмограмою на смартфоні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація за темою «Моделі оцінювання артеріального тиску за пальцевою фотоплетизмограмою на смарфоні» виконана студенткою кафедри біомедичної кібернетики Музикою Яриною Василівною зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології в біології та медицині» та складається зі: вступу; 4 розділів (літературний огляд, теоретична частина, практична частина, аналіз стартап-проекту), висновків до кожного з цих розділів; загальних висновків; списку використаних джерел, який налічує 65 джерела та додатків. Загальний обсяг роботи 105 сторінок. Актуальність теми. Артеріальний тиск - один із головних показників функціонального стану серцево-судинної системи. Проблема артеріальної гіпертензії є однією з найбільш актуальних в сучаснй медицині, оскільки спричиняє постійне підвищення кількості випадків інфаркту, інсульту та надниркової недостатності. Постійний моніторинг артеріального тиску є дуже важливим, однак, сучасні манжетні методи є незручними та непрактичними у польових умовах. Запропонвано оригінальний метод визначення артеріального тиску за фотоплетизмограмами, зібраними за допомогою камери смартфону. Мета дослідження: Розробка та реалізація методу безманжетної оцінки артеріального тиску за пальцевою фотоплетизмограмою, що реєструється за допомогою камери смартфону. Об’єкт дослідження: Пальцева фотоплетизмограма Предмет дослідження: Артеріальний тиск за пальцевою фотоплетизмограмою на смартфоні. Методи дослідження: Логістична регресія, лінійна регресія, метод групового урахування аргуменів.

Опис

Ключові слова

фотоплетизмограма, інтелектуальні обчислювальні алгоритми, систолічний артеріальний тиск, діастолічний артеріальний тиск

Бібліографічний опис

Музика, Я. В. Моделі оцінювання артеріального тиску за пальцевою фотоплетизмограмою на смартфоні : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Музика Ярина Василівна. – Київ, 2021. – 103 с.

DOI