Моделювання і прогнозування рівня енергетичної незалежності України на основі теорії нечіткої логіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновку, переліку посилань з 40 найменування, 2 додатків, і містить 38 рисунків, 40 таблиць. Повний обсяг магістерської дисертації складає 123 сторінок, з яких перелік посилань займає 4 сторінки, додатки – 13 сторінок. Актуальність теми. Забезпечення енергетичної безпеки і незалежності будь-якої країни є важливою передумовою досягнення Цілей сталого розвитку, визначених ООН. Україна, перебуваючи в складних геополітичних умовах, часто зустрічається з викликами різної складності щодо безпеки енергетичної сфери країни. Моделювання і прогнозування рівня енергетичної незалежності може допомогти розробляти стратегії для забезпечення стійкості та надійності енергетичної системи в умовах геополітичної нестабільності. Застосування теорії нечіткої логіки надає можливість покращити точність прогнозів, шляхом врахування невизначеності та нелінійності у взаємодії різних факторів впливу на енергетичний сектор країни – це є важливим для забезпечення ефективного прийняття рішень. Такий підхід стає ключовим у контексті росту важливості відновлюваних джерел енергії та зменшення залежності від імпортованих енергетичних ресурсів. Мета дослідження полягає у виборі методичних підходів для моделювання та прогнозування рівня енергетичної незалежності на основі теорії нечіткої логіки та розробці відповідного програмного забезпечення. Для досягнення поставленої задачі були сформульовані наступні завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру:  дослідити методичне забезпечення моделювання та прогнозування рівня енергетичної незалежності;  обґрунтувати доцільність використання теорії нечіткої логіки в задачах моделювання і прогнозування рівня енергетичної незалежності;  проаналізувати програмне забезпечення нечітких методів;  визначити вхідні параметри та сформулювати правила для бази знань математичної моделі.  спроектувати архітектуру системи та розробити програмну систему для моделювання та прогнозування рівня енергетичної незалежності України Об’єктом дослідження є комп’ютерні інформаційні системи і технології. Предметом дослідження є комп’ютерні інформаційні технології моделювання та прогнозування рівня енергетичної незалежності на основі теорії нечіткої логіки. Методи дослідження. Розв’язання поставлених задач виконувались з використанням наступних методів: – метод побудови трапецієподібної і трикутної функцій приналежності для етапу фазифікації. – min метод для етапу активізації; – max метод для етапу акумуляції; – розширений метод центру ваг для етапу дефазифікації. Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в розробці системи для моделювання і прогнозування рівня енергетичної незалежності України на основі теорії нечіткої логіки, яка спрощує процес надання необхідної інформації особам, які приймають управлінські рішення в умовах геополітичної нестабільності і ризиків. Апробація результатів дисертації Основні положення роботи доповідались і обговорювались на: 1. XX-й Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики». 2. VIII International Scientific and Practical Conference. Bordeaux, France.

Опис

Розроблена система представлена в вигляді веб-системи. Для підключення до системи потрібно відкрити браузер і перейти за адресом http://127.0.0.1:8000/. Користувач може переглядати результати прогнозу на поточний та наступні роки, інформацію про нечітку логіку та математичну модель. Також для користувача було передбачено можливість отримання прогнозу за власними показниками вхідних параметрів, а для експерта в відповідній галузі можливість розширення та уточнення результатів прогнозу шляхом додавання нових правил до бази знань математичної моделі. Крім того користувачам системи надано можливість перегляду даних показників, на яких був побудований прогноз, за допомогою графіків.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Чорний, О. О. Моделювання і прогнозування рівня енергетичної незалежності України на основі теорії нечіткої логіки : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Чорний Олександр Олександрович. – Київ, 2023. – 123 с.

DOI