Метод та засіб побудови програмної системи для доменно-незалежної обробки клієнтських подій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація: 113 c., 12 рис., 1 табл., 22 джерела, 3 додатки. Актуальність. У сучасному ландшафті розробки програмного забезпечення ефективна обробка клієнтських подій є критично важливим завданням. Оскільки джерела даних диверсифікуються, а контексти змінюються в різних галузях, потреба в доменно-незалежній системі, здатній обробляти різноманітні клієнтські події, стає все більш актуальною. Це дослідження спрямоване на вирішення цієї проблеми шляхом розробки методології та фреймворку для побудови універсальної програмної системи, яка може ефективно обробляти клієнтські події, незалежно від специфіки домену. Мета дослідження. Основною метою цього дослідження є розробка методології та засобів для побудови незалежної від предметної області програмної системи, спеціально орієнтованої на обробку клієнтських подій. Завдання полягає в тому, щоб створити систему, яка демонструє адаптивність, масштабованість і швидкість реагування в різних доменах, тим самим пом'якшуючи обмеження, що накладаються на обробку подій, специфічних для конкретного домену. Завдання дослідження: − комплексний огляд: Провести глибокий аналіз існуючих подієво-орієнтованих архітектур, методів обробки даних та доменно-незалежних систем для виявлення проблем та найкращих практик. − формулювання концептуальної моделі: Розробка концептуальної моделі доменно-незалежної програмної системи з акцентом на адаптивність та масштабованість при обробці клієнтських подій. − розробка та тестування прототипу: Створення прототипу системи для перевірки запропонованої методології. Протестувати її продуктивність за допомогою змодельованих сценаріїв та реальних випадків використання для оцінки адаптивності, ефективності та контекстної реакції. Об'єкт дослідження. Об'єктом даного дослідження є розробка та реалізація програмної системи, здатної автономно обробляти різноманітні клієнтські події, що походять з різних джерел, форматів та доменів. Предмет дослідження. Предметом дослідження є розробка методології та фреймворку для побудови доменно-незалежної програмної системи, пристосованої для ефективної обробки клієнтських подій у різних доменах, забезпечуючи при цьому адаптивність та масштабованість. Наукова новизна даного дослідження полягає в тому, що воно є внеском у створення комплексної методології та фреймворку для побудови доменно-незалежної програмної системи, орієнтованої на обробку клієнтських подій. Дослідження спрямоване на впровадження інноваційних підходів до обробки гетерогенних джерел і форматів подій, тим самим підвищуючи адаптивність, масштабованість і швидкість реагування, що в кінцевому підсумку сприятиме розвитку галузі програмної інженерії у створенні універсальних і швидко реагуючих систем для різних доменів.

Опис

Ключові слова

доменно-незалежна архітектура, архітектура, керована подіями, клієнтські події, адаптивність, масштабованість, обробка даних, контекстні варіації, гетерогенні джерела даних, швидкість реагування системи, універсальні програмні системи, domain-independent architecture, event-driven architecture, client events, adaptability, scalability, data processing, contextual variations, heterogeneous data sources, system responsiveness, universal software systems

Бібліографічний опис

Грицишин, Д. О. Метод та засіб побудови програмної системи для доменно-незалежної обробки клієнтських подій : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Грицишин Дмитро Олександрович. - Київ, 2024. - 113 с.

DOI