Виконання магістерської дисертації за науковим спрямуванням. Вимоги до підготовки та захисту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім.Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою “Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві” спеціальності 132 “Матеріалознавство”. У навчальному посібнику представлені вимоги та рекомендації до підготовки та захисту магістерської дисертації. по типу науково-дослідної роботи. В посібнику наведено: мету і основні завдання магістерської дисертації; вимоги до структури, обсягу і оформлення з прикладами; рекомендації до підготовки доповіді та презентації. Навчальний посібник є електронним мережним навчальним виданням, яке містить посилання на сторінки сайтів актуальних нормативних документів.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Виконання магістерської дисертації за науковим спрямуванням. Вимоги до підготовки та захисту [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою “Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві” / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Владимирський І. А., Волошко С. М., Конорев С. І., Шаповалова Н. А. – Електронні текстові данні (1 файл: 884 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 62 с. – Назва з екрана.

DOI