Навчально-методичні матеріали (ФМТО)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • ДокументВідкритий доступ
  Моделювання та оптимізація технологічних систем
  (НТУУ «КПІ», 2016) Доній, Олександр Миколайович; Кулініч, Андрій Альбертович; Котляр, Сергій Миколайович
  В методичних вказівках представлено цикл комп’ютерних практикумів, покликаних допомогти студентам у вивченні методів математичного моделювання та оптимізації, які можна використовувати у їхній подальшій науково-технічній діяльності для удосконалення існуючих і розробки нових матеріалів та процесів. Розглянуто основні підходи до створення математичних моделей різних типів як аналітичних, так і чисельних. Певну увагу приділено методу найменших квадратів для обробки експериментальних даних в регресійному аналізі. Показано приклади застосування ряду методів оптимізації одновимірних та багатовимірних. Розглянуто практично важливий випадок багатокритеріальної оптимізації. На прикладі процесу кристалізації металів і сплавів розглянуто відносно молодому методу моделювання складних систем – створенню імітаційніх моделей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Математичне моделювання матеріалів та технологічних процесів в матеріалознавстві
  (НТУУ «КПІ», 2016) Доній, Олександр Миколайович; Кулініч, Андрій Альбертович; Котляр, Сергій Миколайович; Дудка, Олександр Іванович
  В методичних вказівках представлено цикл комп’ютерних практикумів, покликаних допомогти студентам у вивченні методів математичного моделювання та оптимізації, які можна використовувати у їхній подальшій науково-технічній діяльності для удосконалення існуючих і розробки нових матеріалів та процесів. Розглянуто основні підходи до створення математичних моделей різних типів як аналітичних, так і чисельних. Певну увагу приділено методу найменших квадратів для обробки експериментальних даних в регресійному аналізі. Показано приклади застосування ряду методів оптимізації одновимірних та багатовимірних. Розглянуто практично важливий випадок багатокритеріальної оптимізації. На прикладі процесу кристалізації металів і сплавів розглянуто відносно молодому методу моделювання складних систем – створенню імітаційніх моделей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Виконання магістерської дисертації за науковим спрямуванням. Вимоги до підготовки та захисту
  (КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2023) Владимирський, Ігор Анатолійович; Волошко, Світлана Михайлівна; Конорев, Сергій Ігорович; Шаповалова, Наталія Анатоліївна
  Навчальний посібник призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою “Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві” спеціальності 132 “Матеріалознавство”. У навчальному посібнику представлені вимоги та рекомендації до підготовки та захисту магістерської дисертації. по типу науково-дослідної роботи. В посібнику наведено: мету і основні завдання магістерської дисертації; вимоги до структури, обсягу і оформлення з прикладами; рекомендації до підготовки доповіді та презентації. Навчальний посібник є електронним мережним навчальним виданням, яке містить посилання на сторінки сайтів актуальних нормативних документів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Aerospace Materials Science. Laboratory practicum
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Yavorskyi, Yurii; Dudka, Oleksandr; Solovar, Olexii
  Materials science is very important in the training of engineers who will be designers and technologists in the aerospace industry. Understanding the processes of forming the properties of materials depending on their structure, chemical composition, and treatment techniques will provide an opportunity to perform work at a high level. On the other hand, the application of acquired knowledge in the field of aviation materials science will improve the control of the quality of the released products and the ability to determine compliance with technical requirements. The "Aerospace materials science: Laboratory Practice" study aid is written by the program (syllabus) of the "Aerospace Materials Science" subject for students under the educational programs "Aerospace and rocket systems engineering" and “Airplanes and Helicopters” specialty 134 Aviation and rocket-space technic. Besides the students of engineering specialties in the field of aviation and rocket science, the textbook will be useful for graduate students, researchers, and specialists of other technical specialties, whose activities are related to the selection of materials, etc.
 • ДокументВідкритий доступ
  Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Яворський, Юрій Васильович; Карпець, Мирослав Васильович
  Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції невід’ємно пов’язані між собою, а тому їх вивчення дає повніше уявлення про важливість кожного з цих напрямків діяльності, які впливають на всі аспекти нашого життя та є фундаментом для підвищення ефективності виробництва та випуску конкурентоспроможної продукції. Посібник «Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції» написаний у відповідності до програми (силабусу) дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції» для студентів інженерних, технічних та технологічних напрямів підготовки і спеціальностей вищих навчальних закладів України IIІ–IV рівнів акредитації. Крім студентів матеріалознавчих спеціальностей, посібник буде корисний для аспірантів, наукових працівників фізичних факультетів університетів і фахівців інших технічних спеціальностей, які у своїй діяльності зв’язані з вибором матеріалів, тощо.
 • ДокументВідкритий доступ
  Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Холявко, Валерія Вікторівна; Владимирський, Ігор Анатолійович
  Розглянуто поведінку матеріалів під навантаженням у процесі їх деформування та руйнації. Пояснено основні закони пружної та пластичної деформації, руйнування, окрихчення матеріалів унаслідок дії конструкційних факторів. Описано механізми пластичної деформації та руйнування. Окреслено причини зміни рівня міцнісних характеристик матеріалів у конструкції й показано шляхи їх покращення. Для студентів-матеріалознавців першого рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 132 – Матеріалознавство.
 • ДокументВідкритий доступ
  Термодинаміка та кінетика дифузії. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Сидоренко, Сергій Іванович; Волошко, Світлана Михайлівна
  Практикум призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», освітньою програмою «Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві». Розглянуто ряд задач тепло- та масопереносу, що виникають в експериментальній практиці під час досліджень металів, сплавів, тонких плівок. Значну увагу приділено питанням феноменологічної теорії дифузії – постановці початково-крайових задач, використанню розв’язків другого рівняння Фіка для розрахунку параметрів масопереносу, визначенню концентраційної залежності коефіцієнтів дифузії тощо. Систематизовано методи розрахунку параметрів об’ємної, зернограничної, реакційної та поверхневої дифузії за експериментальними даними.
 • ДокументВідкритий доступ
  Сучасні експериментальні методи аналізу низькорозмірних структур. Лабораторний практикум. Частина 2
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Карпець, Мирослав Васильович; Сидоренко, Сергій Іванович; Бурмак, Андрій Петрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Сучасні експериментальні методи аналізу низькорозмірних структур. Навчальний посібник. Частина 1
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Волошко, Світлана Михайлівна; Крутько, Олександр Анатолійович; Франчік, Наталія Володимирівна; Бурмак, Андрій Петрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Сучасні експериментальні методи аналізу низькорозмірних структур. Лабораторний практикум. Частина 1
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-11) Волошко, Світлана Михайлівна; Крутько, Олександр Анатолійович; Франчік, Наталія Володимирівна