Навчально-методичні матеріали (ПМА)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 38
 • ДокументВідкритий доступ
  Чисельні методи оптимізації. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024-03-28) Ладогубець, Тетяна Сергіївна; Фіногенов, Олексій Дмитрович; Губський, Андрій Миколайович
  У навчальному посібнику представлені необхідні дані для виконання практичних робіт з дисципліни «Методи оптимізації»: теоретичні відомості, приклади, завдання для самостійного рішення, рекомендована література. Представлені теоретичний опис, алгоритми та приклади використання чисельних методів безумовної оптимізації. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра, які навчаються за спеціальністю 113 «Прикладна математика», спеціалізацією «Наука про дані та математичне моделювання» факультету прикладної математики НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дискретна математика. Частина 2. Булева алгебра. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Темнікова, Олена Леонідівна; Тавров, Данило Юрійович
  Навчальний посібник розроблено для оволодіння студентів практичними навичками з кредитного модуля «Дискретна математика. Частина 2». Він складається зі вступу, 5 розділів та 3 додатків, за темами, що пов’язані з булевою алгеброю, які викладають у другій частині дисципліни «Дискретна математика». Цей практикум містить основні теоретичні відомості та широкий спектр застосування і розв’язання задач з булевої алгебри: дослідження булевих функцій, алгебри висловлювань, формального числення, як моделей булевої алгебри; теорії абстрактних автоматів, як розширення тривіальних автоматів (комбінаційних схем булевих функцій) і основи мереж Петрі. У Додатках наведено методичні вказівки щодо підготовки до контрольних комплексних робіт, питання до колоквіумів та тестові завдання. Навчальне видання призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 Прикладна математика, освітньо-професійною програмою «Наука про дані та математичне моделювання» факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Моделі управління оборонними ресурсами
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06) Сініцин, Ігор Петрович; Дорошенко, Анатолій Юхимович; Яценко, Олена Анатоліївна
  У навчальному посібнику наведені матеріали дисципліни, яка зосереджує увагу студентів та дає змогу сформувати в них професійні компетенції, необхідні для розв‘язання задач, пов’язаних із моделюванням об’єктів та процесів управління оборонними ресурсами з метою подальшого створення відповідних інформаційно-аналітичних програмних систем. Метою навчальної дисципліни є підготовка спеціалістів ІТ галузі за напрямом інформаційно-аналітичних систем управління оборонними ресурсами шляхом опанування студентами основних принципів технології управління оборонними ресурсами, які є технологіями подвійного призначення для мирних та військових задач. Масштабність та динамічність процесів управління Збройними Силами України в мирний час, а тим більше в особливий період, необхідність обробки великих масивів інформації, велика трудомісткість розрахунків потребують, як підвищення оперативності обробки даних, так і забезпечення високої надійності і достовірності інформації що надходить до органів військового управління, які приймають стратегічні, оперативні та тактичні рішення. Враховуючи розвиток інформаційних технологій в світі й значний науково-технічний та фаховий потенціал вітчизняних виробників, необхідним шляхом подолання зазначених викликів є створення цілісного комплексу захищеної інформаційної системи в сфері оборони. Головною задачею такого комплексу є оперативне надання суб’єктам прийняття рішень вичерпної, актуальної, своєчасної й вірогідної інформації щодо стану військ та їх всебічного ресурсного забезпечення шляхом постійної інформаційно-аналітичної підтримки процесів управління оборонними ресурсами. Саме інформаційно-аналітичні системи управління оборонними ресурсами уможливлюють таку підтримку. Глибоке усвідомлення студентами всебічного принципу щодо «одноразового введення та багаторазового використання інформації» та необхідність його втілення у відповідних програмних системах, буде підґрунтям підвищення спроможностей обороноздатності держави.
 • ДокументВідкритий доступ
  Прикладна механіка. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Костюшко, Ірина Анатоліївна; Любашенко, Наталія Дмитрівна
  Навчальний посібник «Прикладна механіка. Лабораторний практикум» призначений для використання студентами першого курсу ЗВО зі спеціальності 113 «Прикладна математика». Призначений до виконання лабораторних робіт. До кожної роботи подаються теоретичні відомості, наводяться індивідуальні завдання, приклад розв’язання типового завдання та теоретичні питання за наведеною тематикою. Викладений матеріал відповідає діючим стандартам та навчальній програмі з дисципліни «Прикладна механіка».
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмування. Частина 2. Вказівки до виконання лабораторних робіт
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Любашенко, Н. Д.; Костюшко, І. А.
  Навчальний посібник призначений для використання студентами зі спеціальності 113 «Прикладна математика». Посібник підготовлений на основі сучасного стандарту ISO/IEC для мови програмування С. Охоплює найважливіші для практичних потреб теми: концепція типів даних та функцій (базові типи, похідні типи - масив, структура та вказівник), функції та макроси, введення та виведення, бібліотечні функції для управління пам’яттю, обробки сигналів. Кожна лабораторна робота підтримується короткими довідками з С програмування та відповідними прикладами. В кінці кожного розділу містяться контрольні запитання для самоперевірки. Викладений матеріал відповідає діючим стандартам та навчальній програмі з дисципліни «Програмування». Посібник є методичним доповненням виданого раніше конспекту лекцій з мови програмування С для забезпечення виконання циклу лабораторних робіт, передбачених навчальним планом. Метою посібника є в першу чергу ознайомлення студентів з парадигмою процедурного програмування, освоєння концепції типів даних в мові С та їх використання в програмах, розуміння гнучкості мови С, її переваг та недоліків, а також отримання навичок вивчення та застосування мов програмування. Відмінною рисою посібника є те, що його написано виключно на основі сучасного стандарту ISO/IEC, з перекладом з англійської мови на українську. Навчальний посібник складається з 8-ми розділів та додатків, які охоплюють основні теми з вивчення мови С: типи даних, функції, організація введення та виведення, директиви препроцесора, бібліотека мови С. У кожному розділі, який відповідає окремій лабораторній роботі, наведено найнеобхідніші базові відомості по темі роботи, надано приклади програм з результатами виконання, сформульовано завдання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія ймовірностей. Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06) Тавров, Данило Юрійович; Темнікова, Олена Леонідівна
  Навчальний посібник розроблено для оволодіння студентами факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальністю 113 Прикладна математика, освітньою програмою «Наука про дані та математичне моделювання», базовими теоретичними знаннями з освітньої компоненти «Теорія ймовірностей». Курс лекцій складається з 16 розділів, які містять докладні теоретичні відомості з основних розділів теорії ймовірностей та ознайомлює студентів із поняттями ймовірнісного простору та міри, умовної ймовірності, дискретних та абсолютно неперервних випадкових величин, випадкових векторів, сподівань випадкових величин, умовних сподівань та умовних розподілів, граничних теорем. Засвоєння матеріалу цього курсу стане в пригоді для подальшого вивчення математичної статистики, машинного навчання, аналізу даних та інших освітніх компонент відповідної освітньої програми.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дискретна математика. Частина 1. Основи дискретної математики. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Темнікова, Олена Леонідівна; Тавров, Данило Юрійович
  Навчальний посібник розроблено для оволодіння студентами, які навчаються за спеціальністю 113 «Прикладна математика», освітньою програмою «Наука про дані та математичне моделювання» факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського, практичними навичками з кредитного модуля «Дискретна математика. Частина 1». Даний практикум з основ дискретної математики містить основні теоретичні відомості та практичні прийоми розв’язання задач із теорії множин, відношень та відображень; побудови діаграм Гассе та дослідження решіток; основ теорії графів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Частина 2
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Третиник, Віолета Вікентієвна; Ліскін, Вячеслав Олегович; Мальчиков, Володимир Вікторович
 • ДокументВідкритий доступ
  Системи Data Science. Практикум з системної інженерії систем Data Science
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-09-05) Маслянко, Павло Павлович
 • ДокументВідкритий доступ
  Системи Data Science. Методичні вказівки та рекомендації для виконання лабораторних робіт
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Маслянко, Павло Павлович
 • ДокументВідкритий доступ
  Науково-дослідна практика магістрів освітньо-наукового напряму підготовки (ПО 11). Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-09-12) Ковальчук-Химюк, Людмила Олександрівна; Маслянко, Павло Павлович
 • ДокументВідкритий доступ
  Практика магістрів освітньо-професійного напряму підготовки (ПО 11). Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-09-12) Маслянко, Павло Павлович; Ковальчук-Химюк, Людмила Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмування: Практикум (Частина 1)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Громова, Вікторія Вікторівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Розрахунки складних систем методом початкових параметрів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського., 2022) Ориняк, Ігор Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Практика здобувачів ступеня магістр
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-04-07) Маслянко, Павло Павлович; Ковальчук-Химюк, Людмила Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія алгоритмів. Алгоритмічні схеми. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Темнікова, Олена Леонідівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Математична логіка та теорія алгоритмів: Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12-09) Темнікова, Олена Леонідівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Функціональний аналіз. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Лось, Валерій Миколайович
 • ДокументВідкритий доступ
  Рівняння математичної фізики. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Лось, Валерій Миколайович
 • ДокументВідкритий доступ
  Диференціальні рівняння. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Лось, Валерій Миколайович