Магістерські роботи (ЗВ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 34
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія складання та зварювання паливного бака вантажного автомобіля
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Буб, Костянтин Павлович; Прохоренко, Одарка Володимирівна
  Актуальність: Під час бойових дій в Україні стає потреба в логістики тоді зростає попит на вантажні автомобілі, що в свою чергу створює попит на високоякісні та безпечні паливні баки для цих транспортних засобів. Мета і задачі дослідження: Впровадження сучасних технологій, таких як автоматизоване зварювання, для того поліпшити якість та швидкість виробництва паливних баків вантажних автомобілів , а також зменшити витрати на робочу силу. Для досягнення даної мети сформовано наступні задачі: - Докладний аналіз технічних вимог і стандартів, що визначають виробництво паливних баків для вантажного автомобіля. - Розробка конструкції бака з урахуванням вимог до його функціональності та безпеки. - Визначення відповідних матеріалів для виготовлення баків з урахуванням хімічної стійкості та міцності. - Розробка технологічних процесів для збірки та зварювання паливних баків вантажного автомобіля. - Дослідження та впровадження методів обробки матеріалів та зварювання з метою підвищення продуктивності та якості виробництва. Об'єкт дослідження: Визначення матеріалів і конструкції для етапів збирання, зварювання, тестування та забезпечення безпеки в експлуатації. Предмет дослідження: Дослідження та оптимізація методів складання компонентів бака, вибір оптимальних методів зварювання для забезпечення максимальної міцності та безпеки. Розробка та впровадження технологій, спрямованих на підвищення продуктивності і якості виробництва. Методи дослідження. При розробці нового технологічного процесу складання-зварювання виробу використовувались такі методи: - аналіз альтернативного технологічного процесу виготовлення зварного виробу; - теоретичний аналіз інформаційних джерел; - вибір та обґрунтування технологічних рекомендацій для зварювальних процесів; - математичні методи оптимізації складально-зварювального обладнання; Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: - Розробили новий технологічний процес складання та зварювання паливного баку вантажного автомобіля, враховуючи вимоги національних та європейських стандартів для виробництва; - Розробили стенди для складання та зварювання окремих компонентів та самого баку, що забезпечує виконання заданих геометричних розмірів під час виготовлення. Практичне значення одержаних результатів. Впровадження розробленої технології складання та зварювання паливного бака вантажного автомобіля на виробництві дозволить спростити процес складання та зварювання, що призведе до збільшення продуктивності завдяки зменшенню витрат на виготовлення кожного виробу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Установка для маловідходного виробництва прокатних профілів зі зварних блюмів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Гаращенко, Павло Валерійович; Чвертко, Євгенія Петрівна
  Робота присвячена розробці машини для безперервного стикового зварювання сталевого прокату гарячим розплавом. Метою роботи є проектування системи зварювання сталевих заготовок. Проведено аналіз можливих методів зварювання: дугове зварювання плавленням, безперервне стикове зварювання плавленням та зварювання тертям. За результатами аналізу обрано спосіб зварювання: контактне стикове зварювання безперервним оплавленням. Визначено основні параметри режиму зварювання. Підготовлено технічне завдання на проектування. Розроблено структуру установки та систему керування. Розроблено алгоритми роботи установки. Проведено розрахунок вторинних контурів машини. Враховані питання охорони праці та навколишнього середовища. Виконано вентиляційні розрахунки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологічне застосування TIG зварювання для адитивного виробництва
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Горбатюк, Вадим Вадимович; Мінаков, Сергій Миколайович
  Актуальність теми. Адитивні технології або технології пошарового синтезу — сьогодні один із найбільш динамічних напрямів сучасного високотехнологічного виробництва. Технології 3D - друку дозволяють створити деталі складної геометричної форми, які не можливо створити традиційними технологіями. Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка та випробування устатковання для 3D наплавлення способом TIG із програмним керуванням подачею присадного дроту. Для вирішення вказаної мети були поставлені та вирішенні наступні задачі: -провести аналіз розвитку адитивних технологій взагалі та застосування зварювальних технологій; - підібрати устатковання для 3D наплавлення способом TIG; - розрахувати кроковий двигун для механізму подачі присадного дроту; - спроектувати кріплення пальника для режиму TIG-LIFT; - виготовити кріплення пальника для режиму TIG-LIFT; - провести випробування 3D наплавлення способом TIG із програмним керуванням подачею присадного дроту; - зробити висновки на основі отриманих експериментальних даних. Об'єкт дослідження – устатковання та технологія 3D наплавлення способом TIG із програмним керуванням подачею присадного дроту. Предмет дослідження – технологічний процес пошарового нанесення металу способом TIG. Методи дослідження. Дослідження проводили шляхом наплавлення валка на стальну пластину товщиною 4 мм апаратом для механізованого зварювання у середовищі СО2 PATON Standard TIG-200, на струмі прямої полярності, присадним дротом 08Г2С Ø1.2 мм, при параметрах режиму: Ізв=70-120А; Vпод= 0.00129 м/с; виліт едектроду – 5 мм. Швидкість наплавлення складала 0.00129 м/с Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: - Експериментально доказано, що необхідно подавати присадний дріт тільки у голову зварювальної ванни; - Експериментально підтверджено можливість правки багатошарового наплавлення за допомогою дуги TIG без подачі присадки; - Вперше отримано експериментальні дані по висоті багатошарового наплавлення при струмах дуги 90А та 100А. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено оригінальне кріплення пальника для запалювання дуги в режимі TIG-LIFT, яке може бути застосовано для подальших досліджень та впровадження у виробництво. Отримано експериментальні дані: залежності висоти та ширини наплавленого валка на пластину 4 мм від струму дуги від 70 до 120 А, вильоту електроду 5 мм, які можуть бути використані для практичного застосування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Установка для неруйнівного контролю зварних з’єднань трубопроводів високого тиску
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Кліщ, Роман Романович; Чвертко, Євгенія Петрівна
  Актуальність теми полягає у важливості безпечної експлуатації нафтогазових трубопроводів. В сучасних умовах ця проблема стає особливо значущою, враховуючи ризики витоків та аварій. Магнітний дефектоскоп MFL є інноваційним рішенням для виявлення дефектів у нафтогазових трубопроводах, забезпечуючи їх безпечну та надійну роботу. Розробка та впровадження таких систем дефектоскопії є важливим кроком у забезпеченні безпеки та ефективності енергетичної інфраструктури. Метою цього дослідження є розробка нових технологічних методів виготовлення магнітного дефектоскопу MFL, спрямованих на покращення ефективності та економічності процесів дефектоскопії нафтогазових трубопроводів. До-слідження зосереджено на виявленні та аналізі можливих дефектів у трубопроводах, використовуючи технологію MFL, щоб забезпечити безпеку та надійність нафтогазової інфраструктури. Об'єкт дослідження - магнітний дефектоскоп MFL для нафтогазових трубопроводів. Предмет дослідження - процеси дефектоскопії нафтогазових трубопроводів з використанням MFL технології. Методи дослідження: 1. Критичний аналіз існуючих методів дефектоскопії трубопроводів; 2. Теоретичний аналіз наукових публікацій та інформаційних ресурсів у галузі дефектоскопії; 3. Вибір та обґрунтування технологічних рішень для дефектоскопії з використанням MFL; 4. Математичні методи для оптимізації процесів дефектоскопії; Наукова новизна результатів дослідження MFL дефектоскопу та дефектоскопії нафтогазових трубопроводів включає розробку нової технології складання та зварювання для корпусу MFL дефектоскопу та створення спеціалізованого стенду для перевірки і калібрування MFL дефектоскопа, що дозволяє точно вимірювати геометричні параметри дефектів, забезпечуючи ефективне тестування обладнання та підготовку фахівців. Практичне значення результатів дослідження MFL дефектоскопу та методів дефектоскопії нафтогазових трубопроводів виявляється у впровадженні роз-робленої технології, що значно поліпшить процеси ідентифікації та виявлення дефектів. Це дозволить збільшити ефективність контролю трубопроводів, сприяючи зниженню ризиків аварій та поліпшенню безпеки. Використання цих технологій на виробництві може зменшити витрати на обслуговування та ремонт, забезпечуючи надійність нафтогазової інфраструктури.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія складання та зварювання балона високого тиску спеціального призначення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Косенко, Кирило Олексійович; Коваленко, Владислав Леонідович
  Актуальність: У наші часи ведення бойових дій існує попит у військовій промисловості, безпека та надійність є критично важливими. Балони високого тиску використовуються для зберігання та транспортування різних газів чи рідин, які можуть бути вибухонебезпечними. Ефективні технології складання та зварювання гарантують високий рівень безпеки. Оптимізовані технології виготовлення дозволять виробникам ефективно реагувати на змінні сценарії та вимоги. Вдосконалення технологічних процесів може сприяти швидкому та ефективному виробництву. Мета і задачі дослідження: Розробка технології складання та зварювання балона високого тиску спеціального призначення з максимальною ефективністю, безпекою та забезпеченням високої якості виробу для задоволення вимог сучасних технічних та експлуатаційних стандартів. Для досягнення даної мети сформовано наступні задачі: - Ретельний аналіз технічних вимог та стандартів, які визначають виробництво балонів високого тиску для спеціального призначення. - Розробка конструкції балона, враховуючи вимоги до його функціональності та безпеки. - Визначення матеріалів для виготовлення балону з урахуванням хімічної стійкості та міцності. - Розробка технологічних процесів для складання та зварювання балонів високого тиску. - Вивчення та впровадження методів обробки матеріалів та зварювання для підвищення продуктивності та якості виробництва. Об'єкт дослідження: Вибір матеріалів та конструкції до процесів складання, зварювання, тестування та безпекових аспектів експлуатації. Предмет дослідження: Вивчення і оптимізація методів збирання компонентів балона, вибір методів зварювання для забезпечення максимальної міцності та безпеки, а також розробку та впровадження технологій, спрямованих на підвищення продуктивності і якості виготовлення. Методи дослідження. Під час розробки нового технологічного процесу складання-зварювання виробу використовувались наступні методи: - критичного аналізу альтернативного технологічного процесу виготовлення зварного виробу; - метод теоретичного аналізу інформаційних джерел; - методи вибору і обґрунтування технологічних рекомендацій для зварювальних процесів; - математичні методи оптимізації складально-зварювального оснащення; Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: - розроблено новий технологічний процес складання та зварювання балона високого тиску з урахуванням національних та європейських стандартів на виготовлення; - розроблено стенди для складання та зварювання окремих компонентів та самого балону, що гарантує виконання заданих геометричних розмірів під час виготовлення. Практичне значення одержаних результатів. Застосування розробленої технології складання та зварювання балона високого тиску на виробництві дозволить спростити процес складання та зварювання і збільшити продуктивність завдяки зменшенню витрат на виготовлення одиниці виробу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Зменшення залишкових зварювальних напружень шляхом накладання регульованого навантаження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Коваленко, Олена Сергіївна; Мінаков, Сергій Миколайович
  Актуальність теми. Весь технологічний парк України побудований завдяки зварюванню. Залишкові зварювальні напруження є одним із основних чинників роботоспроможності зварних конструкцій (разом із властивостями матеріалів та наявними дефектами). Експериментальне дослідження зменшення залишкових зварювальних напружень є актуальним завданням для забезпечення роботоспроможності зварних конструкцій. Дослідження дозволяє перевірити теоретичні напрацювання, набути досвід зменшення залишкових зварювальних напружень шляхом накладання регульованого навантаження, вдосконалити методи неруйнівного контролю напружень. Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є експериментальна перевірка ефективності зменшення залишкових зварювальних напружень шляхом накладання регульованого навантаження. Відповідно до мети були поставлені такі задачі дослідження: - проаналізувати методи попередження залишкових зварювальних напружень та методи їх вимірювання; - розробити зразок для проведення досліджень; - вдосконалити установку для навантаження зразків; - вдосконалити устаткування для автоматичного наплавлення вертикальних швів; - провести градуювання магнітоанізотропного приладу ВД 3-81; - провести експериментальні дослідження зменшення залишкових зварювальних напружень шляхом накладання регульованого навантаження; - зробити висновки ефективності зменшення залишкових зварювальних напружень шляхом накладання регульованого навантаження; Об'єкт дослідження – зварний шов на пласкому зразку. Предмет дослідження – залишкові зварювальні напруження. Методи дослідження. Під час виконання роботи було використано наступні методи: - метод теоретичного аналізу інформаційних джерел; - метод визначення напружень за допомогою механічних деформометрів; - магнітоанізотропний метод визначення напружень; Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: - експериментально встановлено, що в зниження залишкових зварювальних напружень розтягу складає приблизно до 120 МПа, що складає від 0,6 до 0,47 від межи плинності; - експериментально встановлено, що для даних умов навантаження та наплавлення зона пластичних деформацій становить близько 30 мм. Практичне значення одержаних результатів. Вдосконалене устаткування для проведення досліджень зменшення залишкових зварювальних напружень шляхом накладання регульованого навантаження має практичну цінність для подальших наукових досліджень кафедри.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвищення стійкості плазмових покриттів лазерним модифікуванням
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Кирильченко, Денис Андрійович; Чорний, Андрій Вячеславович
  Розроблена технологія підвищення зносостійкості робочих поверхонь циліндричних та плоских зразків, застосуванням комбінованої технології лазерного термоциклування плазмового напилених покриттів. Проведено лазерну поверхневу обробку нанесених плазмових покриттів з порошкового матеріалу марки ХТН-23 на середньо вуглецеву низьколеговану сталь, при різних режимах, імпульсним та безперервним опроміненням, в широкому діапазоні значень. Проведений літературний аналіз відомих технологій формування та модифікацій покриттів. Розглянуті математичні моделі, що визначають вплив лазерної модифікації на поверхню зразків з плазмовим покриттям.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дифузійне зварювання жароміцних сплавів з поверхнями з’єднань, легованими висококонцентрованими потоками плазми
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Лепіліна, Ксенія Михайлівна; Квасницький, Віктор Вячеславович
  Актуальність теми: Сплав на основі нікелю ЧС88У використовується для виготовлення відповідальних деталей, таких як сoплoві лoпaтки гaзoтурбiних двигунiв (ГТД), що працюють в гарячому тракті і має незадовільну технологічну здатність до зварювання, високу температуру плавлення тому отримання якісних зварних з’єднань цього сплаву зварюванням плавленням утруднене. Зварювання жароміцних сплавів на основі нікелю зварюють тиском, а саме дифузійним зварюванням (ДЗ). Легування поверхонь з’єднання за допомогою висококонцентрованих потоків плазми активує поверхні, дозволяє підвищимти якість та надійність, термін експлуатації зварних виробів. Мета роботи: Встaнoвлення зaкoнoмiрнoстей утворення структури, влaстивoстей жaрoмiцнного сплаву ЧС88У при легуванні поверхонь з’єднання висoкoкoнцентрoвaними пoтoкaми плaзми тa при oтримaннi звaрних з’єднaнь за технологією дифузiйного звaрювaння. Задачі досліджень: 1. Визначити вплив умов та режимів легування висококонцентрованими потоками плазми на формування структури та властивості поверхневого шару металу зі сплаву ЧС88У. 2. Визначити вплив легованих поверхонь на формування та структуру з'єднань отриманих ДЗ. 3. Розробити технологічні рекомендації щодо отримання дифузійнозварних з'єднань з легованими висококонцентрованими потоками плазми поверхнями. Предмет досліджень: Прoцеси, щo прoтiкaють при легуванні пoверхoнь жaрoмiцних нікеливих сплaвiв висoкoкoнцентрoвaними пoтoкaми плaзми тa при їх з’єднaннi дифузiйним звaрювaнням. Oб’єкт досліджень: Структурa тa влaстивoстi легованих шaрiв жaрoмiцних сплaвiв нa oснoвi нiкелю тa з'єднaнь отриманих при ДЗ.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія складання та зварювання реактора-реторти для магнієтермічного виробництва губчастого титану
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Пилипась, Ігор Олегович; Сливінський, Олексій Анатолійович
  Актуальність теми. В контексті сучасного розвитку технологій і останніх подій у світі і країні досить важливий вплив мають області, де вага матеріалу, його міцність і стійкість є вирішальними. В той же час, в оборонній промисловості, ці технології можуть мати важливе стратегічне значення для створення легких, але міцних матеріалів для військової техніки та обладнання. Окрім характеристик самого матеріалу, не менш важливим є швидкість його виготовлення, саме тому використання і застосування систем комплексної автоматизації і механізації для збільшення продуктивності при виготовленні обладнання для виробництва губчастого титану має вплив і на виробництво самого титану, як важливого компоненту багатьох галузей промисловості. Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є розробка оптимального технологічного процесу складання і зварювання конструкції з нержавіючої сталі з використанням методів комплексної автоматизації і механізації. Задачі, що мали бути вирішені для цього: провести аналіз зварності сталі, підібрати спосіб зварювання і підібрати режими в умовах відсутності методики розрахунку для нержавких сталей, розробити обладнання для складання і зварювання. Об’єкт дослідження: технологічний процес складання і зварювання корпусу реактора-реторти для магнієтермічного виробництва губчастого титану.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія складання та зварювання вакуумного ресиверу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Сапа, Артур Анатолійович; Стреленко, Наталія Михайлівна
  Актуальність теми. Ресивери є важливою складовою великої кількості технологічних процесів у промисловості та інших галузях, де необхідне накопичення газів або вакууму. Здатність якісної та ефективної роботи конструктивних елементів ситеми накопичення вакууму має велике значення для оптимізації процесів та підвищення продуктивності. Однією з ключових складових вакумних ресиверів є матеріал, з якого вони виготовлені. Сталь AISI 321, яка належить до групи нержавіючих сталей, давно використовується в ресиверах завдяки своїй корозійній стійкості та міцності при підвищених температурах. Проте впровадження нових технологій та методів для складання та зварювання цієї сталі може покращити якість та продуктивність ресиверів. Актуальність цієї теми полягає в потребі пошуку нових способів виготовлення ресиверів з використанням сталі AISI 321, які б дозволили підвищити їхню ефективність та тривалість служби, зменшити витрати на енергію та знизити вплив на навколишнє середовище. Ця робота може відкрити нові можливості для виробників та сприяти розвитку сучасних технологій у галузі теплообміну. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Мета і задача дослідження. Метою роботи є технології складання та зварювання вакуумного ресиверу зі сталі AISI 321. Для досягнення визначеної мети в роботі вирішені такі задачі: - проведений аналіз та подальший розбір вакуумного ресивера; - проведений аналіз матеріалу виробу та його здатність до зварювання; - проведений аналіз вибору способів зварювання та вибір зварювальних матеріалів; - розроблено технологічний процес складання та зварювання виробу з проведенням вибору устаткування для виконання завдання; Об’єкт дослідження – технологічні процеси, методи та матеріали, пов'язані з розробкою та виробництвом вакуумного ресивера. Предмет дослідження - оптимізація та вдосконалення процесів складання та зварювання вакуумного ресиверу. Методи дослідження. Із методів дослідження використовувся літературний аналіз - це проведення аналізу літературних джерел і публікацій, що стосуються сталі AISI 321, вакуумних ресиверів та сучасних методів зварювання та складання, для отримання фундаментальних знань і підготовки основи для дослідження. Також проводилися консультації з експертами у галузі металургії, інженерії та теплообміну задля отримання цінних відомостей та рекомендацій. Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: Для складання-зварювання корпусу ресиверу створено лінію, яка об'єднує в собі кілька технологічних операцій. Це дозволяє оптимізувати та пришвидшити весь процес виробництва. Практичне значення одержаних результатів. Впровадження нового технологічного процесу на виробництві сприятиме суттєвому збільшенню продуктивності виготовлення. Це дозволить скоротити час виробництва, що, у свою чергу, призведе до збільшення виробничої програми та економії витрат на виготовлення одиниці виробу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія складання та зварювання корпусу колеса робота паркувальника
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Остапенко, Кирило Сергійович; Перепічай, Андрій Олександрович
  В в магістрерський десертації виконується розробка технології складання-зварювання корпусу колеса робота паркувальника. Розроблений технологічний процес зварювання цього виробу, в тому числі: вибрано способи зварювання та розраховано параметри режимів зварювання, розроблено технологічне оснащення для складання-зварювання. Обґрунтований вибір технологічного обладнання для зварювання корпусу. Проведено дослідження механічних характеристик металу шва отриманого за розробленою технологією зварювання. В розділі розробки стартап проєкту було розглянуто перший етап розроблення стартап-проєкту, а саме висвітлено маркетингові аспекти створення стартапу: відбір ідей, створення концепції продукту, визначення перспектив ринкової реалізації проекту та розроблення маркетингової стратегії. У розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» проаналізовані основні шкідливі фактори, які впливають на здоров'я робітників і розроблені заходи до їх усунення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія складання та зварювання колони вертикального паркінгу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Бондаренко, Лілія Вікторівна; Перепічай, Андрій Олександрович
  Актуальність теми. В сучасних реаліях власники автомобілів часто стикаються з проблемою нестачі вільних паркувальних місць. Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є встановлення вертикальних паркінгів, що дає змогу на певній площі розмістити в рази більше автомобілів. Виготовлення вертикального паркінгу є на сьогодні актуальним питанням. Мета і задачі дослідження. Метою даної дисертації є розробка базових технологічних процесів складання-зварювання задля підвищення ефективності та економічних показників процесу. Відповідно до мети були поставлені такі задачі дослідження: - спроєктувати технологію зварювання спираючись на конструктивно-технологічний аналіз зварного виробу, характеристики основного металу та умови виготовлення; - обрати спосіб зварювання, режим зварювання, зварювальні матеріали та зварювальне устаткування; - розробити технічні умови на зварний виріб; -розробити технологічний процес складання-зварювання конструкції виробу; - обґрунтувати і призначити метод контролю якості зварних з'єднань; -розробити засоби технологічного спорядження складально-зварювальних технологічних процесів виготовлення зварного виробу; - скласти планування виробничих дільниць і маршрутів переміщення виробів; - забезпечити охорону праці на виробництві та безпеку у надзвичайних ситуаціях; - розробити стартап-проєкт впровадження розробленої технології виготовлення ємності паливного резервуару. Об'єкт дослідження – колона вертикального паркінгу. Предмет дослідження – технологічний процес виготовлення та складання-зварювання колони вертикального паркінгу. Методи дослідження. Під час розробки нового технологічного процесу складання-зварювання виробу використовувались наступні методи: - критичного аналізу альтернативного технологічного процесу виготовлення зварного виробу; - метод теоретичного аналізу інформаційних джерел; - контент-аналіз нормативної документації; -методи вибору і обґрунтування технологічних рекомендацій для зварювальних процесів; -математичні методи оптимізації складально-зварювального оснащення; -методи техніко-економічної оцінки рекомендацій показників технологічного процесу. Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: - розроблено новий технологічний процес складання та зварювання колони вертикального паркінгу з урахуванням національних та європейських стандартів на виготовлення; - розроблено стенди для складання-зварювання окремих складальних одиниць, які забезпечують задану точність геометричних розмірів під час виготовлення, а також дозволяють пришвидшити виготовлення зварного виробу. Практичне значення одержаних результатів. Застосування розробленої технології складання та зварювання колони вертикального паркінгу на виробництві дозволить спростити процес складання та зварювання і збільшити продуктивність завдяки зменшенню витрат на виготовлення одиниці виробу. Магістерська дисертація представлена: розрахунково-пояснювальною запискою та графічною частиною. Розрахунково-пояснювальна записка складається з реферату, 6-ти частин, висновків, переліку посилань з 15 джерел і нормативно-технічних документів, та додатків. Обсяг роботи: 66 арк. формату А4 та графічної частини - 7 аркушів формату А1.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія складання та зварювання гідравлічного бака літака
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Вербицький, Андрій Сергійович; Бойко, Віталій Петрович
  Авіаційна галузь займає важливе місце в житті суспільства, будучи задіяною в багатьох сферах життя: перевезенні пасажирів, пошти, вантажів та багажу, виконанні сільськогосподарських робіт, будівництві. Розвиток міжнародних відносин та глобалізація економічних процесів стимулюють розвиток повітряних перевезень, зростання попиту на швидке та зручне транспортне сполучення. Україна належить до небагатьох країн світу, що володіють повним циклом створення авіаційної техніки, і займає провідне місце на світовому ринку в секторі транспортної та регіональної пасажирської авіації. Літакобудування в Україні на сучасному етапі є надзвичайно перспективною галуззю. Даний виріб має вигляд складної просторової конструкції з великою кількістю зварних швів, а також виготовляється с алюмінієвого сплаву - доволі «примхливого» матеріалу, тож розробка більш технологічного процесу виготовлення, може збільшити продуктивність та економічність виготовлення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія складання та зварювання балки мостового переходу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Пічугін, Іван Сергійович; Гаєвський, Олег Анатолійович
  У магістерській дисертації виконується розробка технології складання-зварювання балки мостового переходу. Виконаний конструктивно-технологічний аналіз виробу та аналіз зварюваності основного металу. По результатах аналізу вибраний спосіб зварювання. Обґрунтований вибір зварювальних матеріалів. Розраховані параметри режимів зварювання. Проведено дослідження механічних характеристик металу шва отриманого за розробленою технологією зварювання та оптимізацію композиції зварювальних матеріалів. В економічному розділі визначені заходи по успішному просуванню технологічних рішень у практику виробництва. У розділі «Охорона праці» проаналізовані основні шкідливі фактори, які впливають на здоров'я робітників і розроблені заходи до їх усунення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вплив проміжних прошарків на формування різнорідних з’єднань титан-сталь
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Ганущак, Олег Васильович; Квасницький, Віктор Вячеславович
  Для підвищення експлуатаційного ресурсу магістральних нафтогазових трубопроводів доцільно внутрішню частину покривати корозійностійким матеріалом. В якості такого матеріалу підходить титан або титановий сплав. Одним із технологічних рішень виготовлення таких труб є виробництво біметалевого листа з високоміцної сталі (типу Х60, Х65), покритого шаром титану з подальшим одержанням із цього листа трубчастої заготовки, яку зварюють поздовжнім швом біметала. Надалі виконують зварювання неповоротного стику біметалевої труби. Однак, зварювання плавленням титану та його сплавів зі сталями ускладнене через великі відмінності у кристалографічних та фізичних властивостях, складністю контролю процесів дифузії на межі розподілу титан-сталь, що призводить до розвитку хімічної неоднорідності, появі крихких прошарків інтерметалідних фаз. Це призводить до суттєвого зменшення значень механічних властивостей отриманих зварних з'єднань. Тому, проведення технологічних досліджень процесу зварювання біметалу титан-сталь (Q235), вибір захисних (бар'єрних) прошарків, що запобігають металургійній міжфазній взаємодії між шарами титану та сталі та розробка технологічних прийомів нанесення таких захисних прошарків є вкрай актуальними.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія складання та зварювання ємності паливного резерву
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Вальчук, Марія Петрівна; Коперсак, Віктор Миколайович
  В магістерській дисертації виконується розробка технології складання та зварювання ємності паливного резервуару. Спроєктовано технологію зварювання ємності, а саме: обрано спосіб зварювання, режим зварювання, зварювальні матеріали та зварювальне устаткування, призначено метод контролю якості зварних з'єднань, розроблено засоби технологічного спорядження складально-зварювальних технологічних процесів виготовлення зварного виробу. У розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»: проаналізовано основні шкідливі і небезпечні виробничі фактори, вказано інженерні рішення для забезпечення безпеки праці, проаналізовано надзвичайні випадки, які можуть статися на виробництві. В розділі «Розроблення стартап-проєкту» висвітлено маркетингові аспекти створення стартапу: відбір ідей, створення концепції продукту, визначення перспектив ринкової реалізації проєкту та розроблення маркетингової стратегії.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження впливу виробничої координації MAG-зварювання на рівень дефектності з’єднань
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Ільїн, Віталій Юрійович; Гаєвський, Олег Анатолійович
  Проведений літературний аналіз нормативних вимог до координації зварювальних робіт та існуючих підходів до її реалізації. Запропонована та впроваджена у виробництво зварної рами сукупність процедур забезпечення якості. Показано, що в результаті впровадження системної координації зварювальних робіт відбувається дворазове зниження дефектності на фоні забезпечення стабільності та статистичної керованості процесів зварювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія складання та зварювання стріли екскаватора
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Іваненко, Станіслав Володимирович; Перепічай, Андрій Олександрович
  В магістерській дисертації виконується розробка технології складання- зварювання стріли екскаватора. Розроблений технологічний процес зварювання цього виробу, в тому числі: вибрано способи зварювання та розраховано параметри режимів зварювання, розроблено технологічне оснащення для складання-зварювання. Обґрунтований вибір технологічного обладнання для зварювання резервуару . Проведено дослідження механічних характеристик металу шва отриманого за розробленою технологією зварювання. За для мінімізації або усунення впливу шкідливих факторів при зварюванні було запропоновано інженерні рішення які стосуються екіпіровки та обладнання дільниць спеціальними витяжками та системами вентиляції. Виконано розрахунок витяжки та витримані всі вимоги стосовно пожежної безпеки та аварійних ситуацій. Визначено стратегію нейтралізації ринкових загроз сильними сторонами стартапу а також стратегія компенсації слабких сторін стартапу наявними ринковими можливостями. А саме зростання попиту на зберігання нафтопродуктів у резервуарах, що в свою чергу призводить до збільшення попиту на нові резервуари і як наслідок на більш досконале складально- зварювальне оснащення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Обладнання для 3D наплавлення способом MAG
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Ільїн, Дмитро Вікторович; Мінаков, Сергій Миколайович
  Темою дипломної дисертації є розробка обладнання для 3D наплавлення в вертикальному положені способом MAG деталей типу кругла труба. Проаналізовано існуючі способи виготовлення деталей з використанням адитивних методів виробництва. Виявлено сильні та слабкі сторони цих методів. Відокремлено найперспективніші методи та способи. Проаналізовано, експерементальним шляхом, спосіб формування шарів металу при вертикальному наплавленні. Запропоновано, розроблено та виготовлено допоміжне обладнання для процесу 3D наплавлення, серед яких: технологічна основа у вигляді проточеної труби з виконаною на ній технологічною ямкою та комплекс механізмів, який виконує роль системи утримання та обертання заготовки, що наплавляється. Проведено випробування та проведено аналіз отриманого при наплавленні на круглу технологічну заготовку. Запропоновано пропозиції по вдосконаленню обладнання. Розроблено та запропоновано стартап проект. Розроблено комплекс заходів із охорони праці для забезпечення нормальних умов праці без травматизму, пожеж, вибухів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Плазмове та TIG зварювання конструкцій з нержавіючих сталей для харчової промисловості
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Шульга, Ярослав Сергійович; Фомічов, Сергій Костянтинович
  Магістерська робота була створена для опису процесу виготовлення установки яка призначена для виготовлення харчової продукції. Завданням даної роботи було показати на практиці як виготовляти реальні реактори для виготовлення харчової продукції, на які норми посилатись, та на які конструкторські особливості потрібно звертати увагу. Реактор був виготовлений мною під замовлення, на базі ТОВ “Оріон.Груп”. Він був призначений для приготування кондитерського наповнювача у вакуумі, об’єм складає 1м3, та призначений для виготовлення 1000 кг продукту за 1 цикл роботи. Також під час роботи було розроблено необхідну конструкцію плазмотрона та механізму дозованої подачі порошків. Розглянуто питання охорони праці.