Бакалаврські роботи (БМІ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 165
 • ДокументВідкритий доступ
  A parameterized computer model of an orthopedic supinator in the ANSYS Workbench
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Ahmed Mohamed Sabry Khairy Ibrahim; Solomin, Andriy Vjacheslavovich
 • ДокументВідкритий доступ
  Study of the spatial distribution of magneto-sensitive nanoparticles under the influence of a constant magnetic field of neodymium magnets
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Ahmed Aref Ahmed Ba Nafea, Ahmed Aref Ahmed; Orel, Valerii Bingovych
 • ДокументВідкритий доступ
  Development of an electronic-mechanical prosthesis of the upper limb
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Elimam Elsaid Mohamed Anwar Elimam; Khudetsky, Ihor Yulianovych
 • ДокументВідкритий доступ
  Tactile sensor for robotic manipulators
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Elgamal Haron Mohamed Abdelfattah; Vovianko, Svitlana
 • ДокументВідкритий доступ
  Heart segmentation according to morphological characteristics of zones of destruction in the radiofrequency ablation into Ensite Verismo software
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Haitham Еlashhab Soliman Miftah; Sychyk, Maryna Mykhaylivna
 • ДокументВідкритий доступ
  Hardware and software complex for studying the influence of sound signals on the central nervous system
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Mahmoud Moataz Sarwat Youssef; Antonova-Rafi, Yulia Valeriivna
 • ДокументВідкритий доступ
  Ultrasound imaging for the diagnosis and management of fetal growth restriction
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Siaw Evans Nyeduala; Kalashnikova, Larisa Evgeniivna
 • ДокументВідкритий доступ
  Development of a Myoelectric Prosthetic Hand
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Imed Ouali; Danilova, Valentyna Mukhaylivna
 • ДокументВідкритий доступ
  Materials for reference labels in the radiation therapy
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Fanous Fadi Youssri Fanous Ghali; Matvieieva, Ilona Olehivna
 • ДокументВідкритий доступ
  Wearable devices for heart monitoring
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Aldohuki Mohammed Saad Jalal; Porieva, Hanna Sergiivna
 • ДокументВідкритий доступ
  Device for investigation of mechanical properties of biomaterials
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Ali Islam Talaat Atia; Antonova-Rafi, Yuliya Valeriyvna
 • ДокументВідкритий доступ
  Cоmplеx dеvіcе fоr gаіt аnаlysіs
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Shаhrаnі Mаlеk Mоhаmеd, Muhamed; Dubkо, Аndrіі
  Thе vоlumе оf wоrk іs 54 pаgеs, thе numbеr оf іllustrаtіоns – 29, tаblеs – 13, аppеndіcеs – 1, sоurcеs оn thе lіst оf lіnks – 27. Rеhаbіlіtаtіоn, thеrаpy, аnd spоrts mеdіcіnе usе gаіt аssеssmеnt tо dеtеct аbnоrmаlіtіеs. Pаrаmеtеrs usеd tо аssеss humаn gаіt: dіstrіbutіоn оf prеssurе оn thе fооt, stеp lеngth, stеp wіdth. Thе rеlеvаncе оf thе thеsіs lіеs іn thе dеvеlоpmеnt оf аn іnеxpеnsіvе cоmplеx dеvіcе fоr rеsеаrchіng thе pеculіаrіtіеs оf humаn gаіt. Thе оbjеct оf rеsеаrch іs thе pаrаmеtеrs оf humаn gаіt. Thе gоаl оf thе wоrk іsthе аutоmаtіоn оf rеsеаrch оn thе аssеssmеnt оf humаn gаіt. Tо аchіеvе thе gоаl, thе fоllоwіng rеsеаrch tаsks wеrе dеfіnеd: rеvіеw оf еxіstіng аnаlоguеs оf dеvіcеs; dеvеlоpmеnt оf а structurаl dіаgrаm оf а cоmplеx dеvіcе fоr gаіt аssеssmеnt; mоdеlіng оf thе mеchаnіcаl pаrt оf thе cоmplеx dеvіcе; sоftwаrе dеvеlоpmеnt. Thе structurаl dіаgrаm оf thе cоmplеx dеvіcе wаs dеvеlоpеd іn thе wоrk. Іn thе Frіtzіng sоftwаrе, pаrts оf thе lаyоut, еlеctrіcаl cіrcuіts, prіntеd cіrcuіt bоаrds аrе dеvеlоpеd. Thе mеchаnіcаl pаrt оf thе dеvіcе wаs mоdеlеd іn thе FrееCаd sоftwаrе. А prоgrаm fоr cоntrоllіng а cоmplеx dеvіcе іn thе Аrduіnо sоftwаrе wаs dеvеlоpеd.
 • ДокументВідкритий доступ
  The complex of software and technical tools for managing the process of photodynamic laser therapy
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Amirhossein Saedigordnejad; Delavar-Kasmai, Mohamad
 • ДокументВідкритий доступ
  Processing of thermographic images of brain vessels
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Mahmoud Hassan Sabha; Shlykov, Vladyslav
 • ДокументВідкритий доступ
  Laser complex for automated morphometry of blood cells
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Eldeghidi Ahmed Shawki Shawk; Bogomolov, Mykola Fedorovych
 • ДокументВідкритий доступ
  Моделювання процесу зварювання кісток в програмному забезпеченні Ansys
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Прокудін, Андрій Ігорович; Лебедєв, Олексій Володимирович
  Актуальність: в наш час, травми кісток, до того ж дуже важкі, стали зустрічатися дедалі частіше. Серед пошкоджень опорно-рухової системи більшість становлять відкриті переломи, які можуть мати значний вплив на якість життя людей, викликаючи біль, обмеження руху, фізичну непридатність, встановлення інвалідності і психологічні проблеми. Зараз для скріплення зламаних кісток використовують металеві штифти, пластинки, цвяхи, болти, дріт, балки. Усі ці операції остеосинтезу містять в собі багато небезпек та ускладнень. Тому були спроби відмовитися від громіздких металевих сторонніх тіл і з'єднувати зламані або роздроблені фрагменти кісток за допомогою зварювання. Розробка спеціальних інструментів для зварювання кісток є важливим напрямом в медичній технології, який має великий потенціал і перспективи. Ці інструменти можуть використовуються в для з'єднання або відновлення кісток, допомагаючи уникнути потреби в їхньому видаленні або заміні. Мета: моделювання процесу зварювання кісток та підбір оптимальний параметрів для зварювання. Завдання: 1. Огляд літератури. 2. Моделювання інструменту для зварювання. 3. Розробка моделі біологічної тканини та припою для зварювання. 4. Проведення досліджень, що включає в себе електричний і температурний аналізи, для визначення оптимальних параметрів режиму для зварювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модель мануального вакуумного аспіратора
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мелеш, Катерина Дмитрівна; Рудніцька, Олена Володимирівна
  Актуальність роботи. Метод переривання вагітності шляхом мануальної вакуумної аспірації вважається ефективним та безпечним, але пов’язаний з таким ускладненням як травматизація матки, через обмежену потужність вакууму чи недостатню візуалізацію під час проведення операції, що є не доопрацюванням в конструкції інструменту. Тож вдосконалення ручного вакуумного аспіратора є актуальним завданням в гінекології, яке допомагає зменшити ризики та ускладнення, пов’язані з процедурою. Мета дипломної роботи: вдосконалити інструмент для мануальної вакуумної аспірації, щоб підвищити зручність та безпечність проведення операції. Для досягнення мети поставлено наступні задачі: 1. Провести літературний пошук та визначити ускладнення під час та після проведення процедури мануальної вакуумної аспірації. 2. Проаналізувати основні конструкційні та медичні вимоги до інструментів для МВА. 3. Навести способи вдосконалення конструкції для попередження визначених раніше ускладнень. 4. Провести розрахунок розмірів та спроектувати креслення елементів моделі. 5. Побудувати 3D модель ручного вакуумного аспіратора. 6. Провести тестування модернізованого змодельованого елементу інструменту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп'юторний аналіз МРТ-зображень для оцінки структури головного мозку
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Радченко, Денис Олександрович; Данілова, Валентина Анатоліївна
  Актуальність роботи: у останні роки класифікація медичних зображень стала важливою в клінічних задачах лікування хворих. Проте, традиційний метод досяг своїх меж у своїй ефективності. Застосування штучних нейронних мереж, зокрема згорткових нейронних мереж, стало новим методом машинного навчання, який проявив свій потенціал у рішенні різних класифікаційних завдань. Мета роботи: розробити програмне забезпечення, яке використовує згорткові нейронні мережі для автоматизованого виявлення ранніх стадій хвороби Альцгеймера шляхом аналізу МРТ-зображень мозку пацієнтів. Задачі дипломної роботи: 1. Провести аналіз методів машинного навчання. 2. Дослідити різні підходи до обробки медичних зображень. 3. Впровадити та навчити згорткову нейронну мережу, використовуючи спеціальні датасети МРТ-зображень головного мозку. 4. Провести серію експериментів для визначення найбільш точної оцінки класифікації зображення. Використані моделі: для реалізації класифікатора було використано три базові моделі згорткової нейронної мережі– InceptionV3, VGG19 та ResNet50. Отримані результати: готова система класифікації хвороби Альцгеймера по МРТ-знімкам до одного з трьох класів з точністю 88%.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп`ютерний аналіз змін параметрів магнітно-резонансних томографічних зображень експериментальної моделі пухлини на кінцівці
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Скубко, Владислав Віталійович; Орел, Валерій Бінгович
  Актуальність. Лікування злоякісних новоутворень вимагає прецизійних методів для візуалізації контрольованої таргетної доставки протипухлинних препаратів, обмежуючи вплив на оточуючі нормальні тканини організму. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) є методом вибору для візуалізації сарком мʼяких тканин з метою уточнення локалізації, оцінки структури та васкуляризації пухлини. Метою дипломної роботи є Провести комп’ютерний аналіз середньої яскравості та гетерогенності магнітно-резонансних томомографічних зображень злоякісної пухлини саркоми-45 після впливу протипухлинного ліпосомального нанокомплексу з доксорубіцином та електромагнітного опромінення. Задачі ДР: 1. Аналіз сучасної наукової літератури та патентної бази на тематику використання комп’ютерного текстурного аналізу для кількісної характеристики злоякісних пухлин на МРТ-зображеннях. 2. Фізико-технічна база МРТ системи; параметри візуалізації, програмні продукти. 3. Визначення методів сегментації медичних зображень та текстурних параметрів. 4. Розрахунок середньої яскравості та гетерогенності на МРТ-зображеннях експериментальної моделі злоякісної пухлини.
 • ДокументВідкритий доступ
  Інструмент для зупинки кровотеч в каналах вогнепальних поранень
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Соломенцева, Алла Русланівна; Лебедєв, Олексій Володимирович
  Актуальність: близько 7-12% вогнепальних поранень під час бойових дій припадає на ушкодження грудної клітки. Рани легеневої паренхіми супроводжуються пошкодженням кровоносних судин і бронхів та в свою чергу призводить ще до інших ускладнень, наприклад, пневмоторакса. Найчастіше постраждалим проводять хірургічну операцію, у більшості випадків необхідно видалити пошкоджену паренхіму легені. Часто така рана призводить до того, що постраждалі помираю через втрату великої кількості крові. Існуючі способи зупинки кровотеч недосконалі, тому перспективно розробити модель спеціалізованого інструмент для цієї потреби, а також провести дослідження для отримання параметрів необхідних для гемостазу легеневої паренхіми. Мета: підвищення ефективності гемостазу при вогнепальних пораненнях шляхом електрозварювання раневих каналів. Завдання: 1. Огляд теоретичної частини. 2. Розробка моделі біологічної тканини для дослідження. 3. Проведення електротермічного дослідження, що включає в себе електричний і температурний аналізи, для отримання даних, при яких утворюється гемостаз. 4. На основі отриманих даних знайти оптимальну форму та розміри робочої частини інструменту та після цього сконструювати його.